Immunsuppression vid cancer och kronisk virusinfektion - prekliniska och kliniska studier

Immune dysfunction in cancer and chronic viral infection - preclinical and clinical studies

| Application

Immunsuppression vid cancer och kronisk virusinfektion - prekliniska och kliniska studier

Immune dysfunction in cancer and chronic viral infection - preclinical and clinical studies


Registration number: ALFGBG-11608
Ansökan ALF-medel 2008 - 2010
Application started by: Kristoffer Hellstrand, 2007-09-11
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelningen för klinisk virologi
Last updated / corrected by: Kristoffer Hellstrand, 2010-11-08
Application received by: ALF-medel Västra Götalandsregionen
GrantedGranted
Applicant: Kristoffer Hellstrand
Sahlgrenska Cancer Center

Övergripande projektinformation

Projektsammanfattning (svensk och engelsk)

Projektet omfattar studier av interaktioner mellan inflammatoriska celler i tumörnära vävnad, och avses leda till förbättrad immunterapi vid cancersjukdom. Vi har tidigare identifierat en mekanism för inaktivering av NK-celler och cytotoxiska T-celler i inflammatorisk vävnad. Dessa lymfocyttyper, som normalt effektivt avdödar främmande celler, undertrycks av närliggande fagocyter. Inhibitionen förklaras av fagocyters produktion av syreradikaler.

Mot bakgrund av dessa studier har vi utvärderat en antioxidativ substans, histamindihydroklorid (HDC), som komplement till immunstimulerande behandling med interleukin-2 (IL-2) vid bland annat akut myeloisk leukemi (AML). Under den gångna anslagsperioden har vi slutfört en fas III-studie (n=320) vid AML, som visar att post-konsolideringsbehandling med HDC/IL-2 skyddar AML-patienter mot recidiv av leukemisjukdom - ingen tidigare farmakologisk behandling har kunnat förebygga återfall i denna fas av sjukdomen. Därutöver har vi presenterat nya rön avseende immunsystemets roll för behandling och utläkning av kronisk hepatit C. Vårt prekliniska arbete har påvisat en intracellulär transduktionsväg (PARP-1/AIF) för radikalinducerad apoptos i lymfocyter, liksom tidigare okända interaktioner mellan NK-celler och dendritiska celler.

Den aktuella ansökan omfattar fortsatta studier av molekylära mekanismer för cancer- och infektionrelaterad immunsuppression, parallellt med kliniska studier vid i första hand AML and kronisk hepatit C. Arbetet förväntas kunna leda till förbättrad behandling och förbättrade prognostiska redskap vid dessa sjukdomar.

We study interactions between inflammatory cells in malignant tissues with an overall aim to improve the efficacy of immunotherapy in cancer. Our earlier studies have revealed a mechanism of suppression of lymphocytes in tumor-adjacent tissue. NK cells and T cells, which recognize and eliminate foreign cells, are inactivated by adjacent phagocytes. The inhibition is conveyed by phagocyte-derived reactive oxygen species (oxygen radicals).

These studies have led to the evaluation of an anti-oxidative compound, histamine dihydrochloride (HDC), as an adjuvant to the immunostimulatory cytokine interleukin-2 (IL-2) in cancer immunotherapy. In the past year, we have completed a phase III trial in acute myeloid leukemia (AML; n=320) demonstrating that post-consolidation immunotherapy with HDC/IL-2 protects AML patients against relapse of leukemia - no previous treatment has proven efficacious in this phase of the disease. Our preclinical work has identified an intracellular pathway of apoptosis induction in lymphocytes (the PARP-1/AIF axis) and novel aspects on lymphocyte/dendritic cell communication.

The continued studies will comprise the molecular mechanisms of cancer-related immunosuppression along with clinical trials, mainly in AML and chronic hepatitis C, with an overall goal of improved treatment efficacy and improved prognostication in these diseases.

Decision

Decision date: 2007-12-14

Decision 
Applied sum3,543,000
Granted sum2,074,000

Immunsuppression vid cancer och kronisk virusinfektion - prekliniska och kliniska studier

Immune dysfunction in cancer and chronic viral infection - preclinical and clinical studies

| Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/11608