FoU-centrum/CKF Sörmland

Landstinget i Sörmland

Bild av vit näckros

Välkommen till FoU-centrum/CKF i Sörmland (Centrum för klinisk forskning i Sörmland)

Detta är landstinget Sörmlands ingång för ansökan om forskningsmedel.

Nu är vårens ansökan öppen. Sista ansökningsdag är 6 april 2018.

Vårens ansökan gäller för de som vill starta igång ett helt nytt projekt (s.k. planeringsanslag) eller om du har blivit uppmanad efter höstens beslut att söka åter till våren 2018.

Under vårens ansökning finns också möjligheten att söka medel riktade emot urologisk forskning - se extra utlysning av forskningsmedel nedan.

Ett planeringsanslag kan ge upp till 2 veckors forskningstid för att möljiggöra en ordenlig litteraturgenomgång, för att kunna diskutera projektupplägg med statistiker och/eller handledare och för att efter detta kunna skriva en genomarbetad forskningsplan. I förekommande fall skall även en etisk ansökan skrivas med hjälp av planeringsanslaget. Målsättningen är att en fullständig ansökan om projektstöd sedan skall kunna lämnas in vid nästkommande ansökningstillfälle.

Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

FoU-centrum ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Landstinget Sörmland.

 

Extra utlysning av forskningsmedel

Tack vare en generös gåva under 2017 från privatpersonen Eva Schmekel till FoU-centrum i Landstinget Sörmland kommer det vid vårens utlysning att delas ut extra medel (c:a 500 000 kr) vilka enligt hennes önskemål kommer att vara riktade emot urologiska forskningsprojekt.

Notera att förutom att medel kan sökas för forskningstid kan i denna ansökan även ingå medel för teknisk utrustning och för driftskostnader.

Schmekelmedel 2018 FoU-centrum/CKF i Sörmland

För ytterligare information om anslagen se vår hemsida, länk nedan eller ring Pernilla Larsson 016-10 54 01.

FoU-centrum

För systemtekniska frågor:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-centrum/CKF Sörmland, from FoU-centrum/CKF Sörmland
http://www.researchweb.org/is/en/dll