Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment)
Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment)
Project number : 229031
Created by: Gustav Jarl, 2017-08-03
Last revised by: Gustav Jarl, 2018-07-04
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Mätning av självupplevda saker som funktion, livskvalitet, hälsa, smärta m.m. är vanligt förekommande inom sjukvård och forskning om hjälpmedel. Ofta används bedömningsinstrument där man frågar om områden som antas vara viktiga för personen. Dessa instrument låter inte personen själv välja vilka områden som är mest relevanta och därför har olika så kallade individualiserade instrument utvecklats där personerna själva får välja, bedöma och vikta betydelsen av olika områden. Ett av dessa instrument är Individually Prioritized Problem Assessment (IPPA) som dock inte används så mycket eftersom det är intervju-administrerat. Självskattning (dvs. enkäter) skulle vara en mycket mindre resurskrävande administrationsform.

Syftet är att validera en självskattningsversion av IPPA. 10-20 personer kommer att få besvara IPPA i form av en enkät före och efter att de fått ett ortopedtekniskt hjälpmedel och intervjuas om sin förståelse av IPPA. Efter ev. förtydliganden kommer ca 150 personer att få besvara IPPA innan hjälpmedelsprovningen, vid utprovningsbesöket och en månad efter utprovningen för att undersöka IPPA:s giltighet, tillförlitlighet, m.m.

Genom studien hoppas vi kunna åstadkomma en valid självskattningsversion av IPPA. Genom att självskattning kräver mycket mindre resurser än intervjuer skulle denna version av IPPA kunna leda till fler utvärderingar av hjälpmedel i klinik och forskning och att patienternas värderingar och upplevelser får större genomslag.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap
checked Arbetsterapi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Multicenterstudie

Nej

Planerat startdatum

2017-07-01

Planerat slutdatum

2019-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=160   

Vetenskaplig sammanfattning

Mätning av självupplevda variabler som funktion, livskvalitet, hälsa, smärta m.m. är vanligt förekommande inom kliniskt arbete och forskning om hjälpmedel. Ofta används standardiserade instrument där man frågar om områden som antas vara viktiga för personen. Detta sätt att mäta har mött kritik eftersom t ex livskvalitet är en subjektiv upplevelse som är unik för individen, och standardiserade instrument inte låter respondenten själv välja vilka områden som är mest relevanta för denne. Utifrån denna kritik har olika så kallade individualiserade instrument utvecklats där respondenterna själva får välja, bedöma och vikta betydelsen av olika områden. Ett av dessa instrument är Individually Prioritized Problem Assessment (IPPA) som dock inte används så mycket eftersom det behöver administreras i intervju. Ett enklare och mindre resurskrävande sätt att administrera IPPA vore att använda självskattning, dvs. att respondenten själv får besvara instrumentet i form av en enkät.

Syftet är att validera en självskattningsversion av IPPA där vi använder data som samlas in i intervjuer och enkäter. 10-20 personer kommer att få besvara IPPA i form av en enkät före och efter att de fått ett ortopedtekniskt hjälpmedel och intervjuas om sin förståelse av instrumentet. Efter eventuella förtydliganden av IPPA kommer ca 150 personer att få besvara instrumentet innan hjälpmedelsprovningen, vid utprovningsbesöket och en månad efter utprovningen för att undersöka IPPA:s validitet, reliabilitet och känslighet för förändringar genom olika statistiska metoder.

Genom studien hoppas vi kunna åstadkomma en självskattningsversion av IPPA som är lättförståelig, valid, reliabel och känslig för förändringar. Genom den enklare och mindre resurskrävande administreringsform som självskattning innebär skulle denna version av IPPA kunna leda till att effekten av hjälpmedel utvärderas i högre grad i klinik och forskning och att patienternas värderingar och upplevelser får större genomslag i utvärderingen.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Ortopedteknik workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27

Medarbetare i projektet

Liselotte Norling Hermansson
Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229031