logotyp
Search information | Project | FoU Region Örebro län

Search result

Search gave 752 hits in 0.11 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published Ryggbesvär hos unga män. Tjugoårsuppföljning av undersökning utförd i samband med mönstring.
Projektledare Anna-Lisa Hellsing

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235861
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vid sin mönstring 1979-80 besvarade drygt 6 800 män en enkät om ryggbesvärsförekomst, rökning, arbete mm. Det har nu gått 20 år sedan dessa mäns mönstring och de börjar nå den ålder när ryggbesvär är som mest frekventa och påtagliga ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235861
Published Metylendianilin (MDA) exponeringsförhållanden och cancerincidens vid en verkstadsindustri.
Projektledare Anders Seldén och Peter Berg

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235851
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
En aromatisk amin, 4,4 -metylendianilin (MDA), har ingått i en härdare för lågmolekylär epoxyharts, vilket i decennier använts vid ett mellansvenskt verkstadsföretag för tillverkning och underhåll av generatorer för elkraftsproduktion. ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235851
Published Graviditetsutfall i exponerade grupper - en metod för svensk företagshälsovård
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235831
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Företagshälsovården möter allt oftare frågor angående risker för fosterskador till följd av exponering i arbetsmiljön. En kartläggning av graviditetsutfallet inom en exponerad grupp kan i sådana sammanhang bli aktuell. Detta medför ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235831
Published Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235821
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Olika miljöfaktorer kan ha betydelse för förlopp och utgång av graviditet. Ett flertal olika kemiska ämnen har mutagena och fosterskadande effekter. Betydelsen av tunga belastningar diskuteras också som orsak till missfall. Relativt få ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235821
Published Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro län.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235811
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Olika miljöfaktorer kan ha betydelse för förlopp och utgång av graviditet. Ett flertal olika kemiska ämnen har mutagena och fosterskadande effekter. Betydelsen av tunga belastningar diskuteras också som orsak till missfall. Relativt få ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235811
Published Graviditetsutfall och arbetsmiljö - prospektiv studie av gravida kvinnor i Örebro.
Projektledare Gunnar Ahlborg jr

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235801
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Olika miljöfaktorer kan ha betydelse för förlopp och utgång av graviditet. Ett flertal olika kemiska ämnen har mutagena och fosterskadande effekter. Betydelsen av tunga belastningar diskuteras också som orsak till missfall. Relativt få ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235801
Published Lösningsmedelsexponering och selenstatus, 1986
Projektledare Anders Seldén och Bo Johansson

Ing-Liss Bryngelsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, 235791
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Grundämnet selen ägnas för närvarande ett ökat intresse på grund av förmodat gynnsamma effekter på människan. I arbetslivet är ämnet mycket ovanligt och exponeringsdata korrelerade till biologiskt upptag är i det närmaste obefintliga. ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235791
Published LARCT- US - Locally Advanced Rectal Cancer Trial – Uppsala Style
(Single) centre phase II study of short course radiation therapy followed by pre-operative chemotherapy and surgery in primary high-risk rectal cancer

Ylva Storck, USÖ, Onkologiska kliniken, Kliniska Prövningsenheten, 235751
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Studien vänder sig till patienter med rektalcancer med hög risk för återfall. Patienten får preoperativ RT 5 x 5 Gy följt av oxaliplatin + capecitabine x 4 och sedan operation
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235751
Published Kroppslängd hos personer som utretts för misstänkt tillväxthormonbrist under barndomen
Maria Lodefalk, Barn- och ungdomskliniken, USÖ, 235251
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
En av flera möjliga orsaker till kortvuxenhet under barndomen är bristande produktion av tillväxthormon (GH). Det är tyvärr svårt att ställa diagnosen tillväxthormonbrist under barndomen, framför allt för att det saknas tillräcklig ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235251
Published Effekt av en GnRH-inj hos flickor med misstänkt för tidig pubertet på ghrelinkoncentrationen
Maria Lodefalk, Barn- och ungdomskliniken, USÖ, 235241
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Ghrelin är ett hormon som framför allt bildas i magsäcken och som bland annat signalerar mättnad till centrala strukturer i hjärnan (hypotalamus). Blodkoncentrationen av ghrelin stiger före en måltid och sjunker efteråt. Dess nivåer är ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/235241
Published Kvalitetsstudier inom den gynekologiska cellprovtagningen
Gabriella Lillsunde Larsson, Örebro Universitetssjukhus, Kliniken för laboratoriemedicin, enhet patologi, 234951
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Sedan 2016 används ny screeningalgorit för gynekologiska cellprovtagningen i Region Örebro län. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer ska kvinnor, 30-69 år screenas med HPV-test och prover positiva för högriskHPV skaundersökas med cytologi. ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234951
Published En prospektiv studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik för odontologisk radiologi
Björn Svenson, Centrum för specialisttandvård, Forskningsenheten, Örebro, 234911
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Panoramaröntgen är en teknik som blivit alltmer tillgänglig för tandläkare. Denna röntgenteknik är en ofta använd metod för avbildning av tänder och käkar och används rutinmässigt inom barn- och ungdomstandvård och är den klart mest ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234911
Published En studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi.
Björn Svenson, Centrum för specialisttandvård, Forskningsenheten, Örebro, 234881
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det är svårt att ta högkvalitativa panoramaröntgenbilder utan projektionsfel. Ett flertal studier visar på detta där andelen inställningsfel varierar mellan knappt 50 % upp till 100 %. Antal och typ av fel kan bero på patientkategori, barn ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234881
Published En jämförelse av olika mätmetoder för positionsbestämning av ej erupterade överkäkshörntänder med hjälp av panoramabilden - validerat med CBCT
Björn Svenson, Centrum för specialisttandvård, Forskningsenheten, Örebro, 234831
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Mellan 1 % -3 % av överkäkens hörntänder har rapporterats inte bryta fram normalt och utgör den andra mest frekventa tanden med eruptionsstörning efter den tredje molaren i underkäken och 85 % av de ej frambrutna överkäkshörntänderna har ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234831
Published Dastop 2- Trial, Multicenter, Fas III studie, KML
Karin Ericsson, Medicinkliniken Sektionen för Hematologi, 234731
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Dastop 2 är en studie för patienter med KML- Kronisk Myeloisk Leukemi i kronisk fas, där fokuset är att behandla dessa patienter med ett läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare. Tyrosinkinashämmare ges till dessa patienter för att det har ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234731
Published Äldres upplevelse av att delta i sommarvistelse
Kjerstin Larsson, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, 234501
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Äldre personer befinner sig i risksonen för ohälsa och forskningen visar på att riskerna kan förebyggas med mentala, sociala och fysiska aktiviteter. Älder personer är en viktig målgrupp gällande hälsofrämjande aktiviteter och ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234501
Published Vaccinationsgenombrott av TBE (Fästingburen hjärninflammation)-riskfaktorer och klinisk bild.
Anja Rosdahl, Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro, 234421
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Bakgrund: Fästingburen hjärninflammation (TBE, Tick Borne Encephalitis) orsakas av TBE-virus (TBEV). Svår hjärninflammation ses hos 40-50% av vuxna patienter och kvarstående komplikationer hos 30-40%. Dödligheten är 1-2 % när det ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234421
Published Kan DNA metylering- och hydroxymetylering tillsammans bättre indikera prognosen hos patienter med cervixcancer?
Sanja Farkas, Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk kemi, 234411
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
En av de vanligaste orsakerna till utveckling av cervixcancer är persistent infektion av HPV (humant papillomvirus)-infektion som bidrar till utvecklingen av cellförändringar. En mekanism som styr cellutveckling är epigenetik och kan vidare ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234411
Published Effekt av dexmedetomidin på sväljningsfunktionen hos frivilliga försökspersoner: en randomiserad, dubbelblindad, cross-over studie
johanna savilampi, aniva, 234401
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Dexmedetomidin är ett sederande läkemedel med en fördelaktig biverkningsprofil som används allt mer inom anestesi och intensivvård. Till skillnad från de mer traditionella sederande läkemedlen som opioder leder dexmedetomidin till ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234401
Published Tidig mobilisering och andningsgymnastik för att förhindra vårdrelaterad pneumoni hos patienter över 80 år som genomgår höftkirurgi
Elisabeth Westerdahl, Fysioterapiavdelningen, CAMTÖ, Örebro Region Län, 234331
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och drabbar cirka 10 % av inneliggande patienter på svenska sjukhus. Vårdrelaterade infektioner kan leda till ett ökat lidande och risk ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234331
Filter search
year
applicants/authors (330)
tutors (201)
coworkers (472)
Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

Search information | Project | FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/search