Ansökan

Region Hallands anslag

Klicka på fliken för anslaget du vill söka eller läsa mer om.

Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga Rådet 2018


Region Halland har år 2018 avsatt upp till 3,3 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga rådet (VR) lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Villkor för att erhålla projektmedel från Vetenskapliga Rådet

Som basvillkor för att erhålla projektmedel gäller följande:
•vara tillsvidareanställd 1 inom Region Halland alternativt privat vårdgivare, som har vårdavtal med Region Halland, samt personal knutna till stiftelsen FoU-centrum Spenshult 2
•ha tillgång till disputerad handledare för projektet
•signering av berörd verksamhetschef/motsvarande
•endast en ansökan per huvudsökande

1Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd förvaltningschef. Med synnerliga skäl avses förvaltningens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms har stor betydelse för verksamheten framöver.

2Anställda vid regionens FoU enhet och FoU-centrum Spenshult förutsätts bedriva forskning inom ramen för sin anställning och därmed inte ta i anspråk Vetenskapliga rådets medel.

Inriktning av FoU-projekt – prioriterade områden 2018

Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet och för 2018 kommer följande områden att särskilt prioriteras vid fördelning av projektmedel:

-Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål.

-Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar inom forskningsområden:

 • Folkhälsovetenskaplig forskning
 • Jämlik hälso- och sjukvård
 • Patientsäkerhet och kvalitet
 • Utveckling och utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården
 • Projektintegrerad hälsoekonomi
 • Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på organisation och logistik i syfte att uppnå optimal tillgänglighet, resursanvändning och kvalitet
 • Samverkan mellan vårdnivåer och/eller verksamheter inom regionen samt mellan regioner/landsting i Sverige, och andra vårdaktörer inklusive privata sådana

-Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och doktorander att ansluta sig till projekt i Region Halland.

Samtliga prioriterade områden knyter an till den regionala utvecklingen inom Region Halland med sikte att skapa den bästa livsplatsen för god hälsa och ett gott socialt liv utifrån Region Hallands övergripande mål.

Utformning av projektmedel

Sökande kan inte förvänta att VRs tilldelning av forskningsmedel kan totalfinansiera mycket dyra projekt. Det är i sådana sammanhang viktigt att redovisa övrig finansiering. En orealistisk eller otydlig plan för finansiering kan minska möjligheterna att tilldelas projektmedel från VR.

Projektmedel får täcka kostnader för:
•Lönekostnader (inkl. sociala avgifter). Merparten av projektmedlen skall användas för att skapa arbetstid för projektet.
•Tryckning och publicering (t ex poster).
•Begränsade konsultinsatser (t ex språkgranskning, hälsoekonomi och forskningsstöd). Däremot inte arvode för externa konsultinsatser i t ex metod- och verksamhetsutveckling samt statistik.
•Rese- och uppehållskostnader för projektets genomförande i anslutning till pågående arbete t ex insamling av forskningsdata. Kostnader i samband med att projektgruppen sammanträder eller arbetar betalas som regel inte med projektmedel.
•Kostnader för att delta på kongresser eller andra vetenskapliga möten medges under vissa förutsättningar. Ska man hålla föredrag eller på annat sätt aktivt medverka med utgångspunkt från egen forskning (som ligger inom ramen för vad Vetenskapliga rådet finansierar) så är det acceptabelt, men inte för att åka på kongresser för att allmänt hålla sig ajour inom sitt forskningsområde.
•Material och utrustning.
•Datorprogram (mjukvara).
•Övriga kostnader för projektets genomförande (t ex reseersättning till patient om de kallas till extra undersökning).
•Laboratoriekostnader inom rimliga gränser.

Projektmedel får inte täcka kostnader för:
•Datorer eller tekniska tillbehör till datorer (hårdvara).
•Förtäring, prenumerationer mm.
•Projekt som har en anknytning till kommersiellt bolag/motsvarande kan inte erhålla projektmedel.
•Projektmedel utgår inte för magisters- eller mastersuppsatser som är ett led i en utbildning. Undantag kan medges om det i förlängningen finns en långsiktig konkret projektplan (3-5 år) med sikte på forskarutbildning och disputation. Däremot kan rapporter som tas fram inom ramen för utbildningar i vetenskaplig teori och metod beviljas projektmedel.
•Projektmedel kan inte erhållas för djurförsök.

Kostnadsberäkningarna i ansökan ska vara specificerade. Det ska klart framgå hur mycket pengar som söks och vad de ska användas till och vem som ska använda de beviljade medlen (om projektet omfattar flera medarbetare/sökande). Det ska också klart framgå om det finns andra finansiärer till projektet.

Handledning vid forsknings- och utvecklingsprojekt

Sökande som inte har genomgått forskarutbildning eller inte är disputerad skall ha tillgång till en disputerad handledare för projektet. Handledaren intygar genom signering att han/hon åtar sig ansvaret att vara handledare och att projektet är genomförbart samt att kostnadsberäkningen är relevant.

Verksamhetschef/motsvarande

Verksamhetschefen/motsvarande intygar genom signering att han/hon ställer sig bakom projektansökan och medverkar till att projektet kan genomföras enligt den presenterade planeringen i ansökan samt att i förekommande fall också bekräftar att kostnadsberäkningen är relevant.

Kriterier för granskning

•Särskild prioritet av doktoranders ansökningar.
•Goda projektidéer med ofullständiga projektbeskrivningar kan ges planeringsbidrag/startbidrag.
•Ansökan till Etikprövningsnämnd förutsätts vid behov.
•För att få projektmedel från VR ska projekt som hämtar data ur kvalitetsregister ha en tydlig forskningsansats med syftet att besvara andra frågor än basalt verksamhetsanknutna frågor.
•Projekt ska bedrivas i Region Halland eller med Region Halland som part i projektet.
•Projektmedel kan erhållas för verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring mm såvida de vetenskapliga kriterierna uppfylls.
•Nyanställd som tar med sig FoU-projekt från annat landsting/motsvarande kan erhålla projektmedel under ett övergångsår. Därefter ska eventuell fortsatt forskning vara kopplad till Region Halland.
•Samverkansprojekt mellan region och kommun kan erhålla projektmedel förutsatt att en regionanställd har huvudansvaret för projektets genomförande.

Prioriteringsprinciper

Ansökningarna bedöms av VR med utgångspunkt från nedanstående bedömningssystem:

7 = utomordentligt hög
6 = mycket hög
5 = hög
4 = ganska hög
3 = någon
2 = ganska liten
1 = osäker, tveksam
0 = saknas

Följande områden bedöms:

A.Frågeställning
Originalitet, forskningsbarhet, avgränsning etc. Hur kan projektet bidra till att öka kunskapen inom området?

B.Genomförbarhet utifrån inlämnad projektplan
Metoder, tidplan, förankring av projektet på arbetsplatsen etc.

C. Den projektansvariges kompetens med hänsyn till projektet.

D. Projektets betydelse för regionen och hur projektet kan gynna gränsöverskridande samarbete t ex avseende vårdprocessen.

Ansökan

Personkort för både sökande och medsökande måste registreras

Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas.

Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet ”Hjälp och service” på startsidan i ansökningssystemet hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga. Var noga med att skriva dina uppgifter i personkortet så komplett som möjligt. Även din handledare och medarbetare för projektet behöver skapa sina personkort i systemet. Var noga med att ange rätt e-postadress då all kommunikation kring ansökningsprocessen sker via den e-postadress som står angiven i personkortet.

Tänk på följande i ansökan:

 • Ansökningsblankettens fält ska fyllas i på ett sådant sätt att Vetenskapliga rådet får en klar bild av varför projektet behöver genomföras, vem som ska göra det, vad som ska göras och hur det ska göras
 • Registrera ett utförligt CV så att Vetenskapliga rådet kan bedöma både sökandes och handledarens kompetens
 • Det sökta beloppet ska vara väl specificerat
 • Bilagor i form av figurer, tabeller eller referenslista kan bifogas ansökan
 • Såväl själva ansökan som projekttitel skall skriva på svenska
 • Om projektmedel tidigare har erhållits från Vetenskapliga rådet för samma projekt skall en lägesrapport alltid redovisas vid fortsatt ansökan om projektmedel

Använd dig gärna av de hjälptexter som finns under respektive frågetecken i ansökningsformuläret.

Registering av projekt i Region Hallands projektdatabas

Som en del av ansökningsprocessen skall du även registrera ditt projekt i Region Hallands projektdatabas innan du kan slutföra din ansökan.
I samband med att du publicerar projektet i projektdatabasen får du ett unikt projektnummer för det specifika projektet. Det är detta projektnummer som du sedan skall skriva in i själva ansökningsformuläret under rubrik 3.
Har du sedan tidigare registrerat aktuellt projekt i projektdatabasen använder du dig av detta projektnummer.

Tidplan för ansökan

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara slutförd och registrerad senast 2017-09-18 kl 24.00 då ansökningssystemet stängs.

För godkänd ansökan krävs blankett för underskrift (blankett 1)

För att din ansökan ska vara godkänd och gå vidare till bedömning måste underskriftsblanketten med samtliga underskrifter (sökande, eventuella medsökande, verksamhetschef/motsvarande och handledare) vara Vetenskapliga rådet tillhanda senast tre dagar efter ansökningstidens utgång, d v s senast 2017-09-21.

Blanketten blir automatiskt tillgänglig när du tycker på knappen ”slutför” i ansökningsformuläret. Även om ansökan är slutförd kan du ändra och komplettera din ansökan fram till sista ansökningsdag.

Blanketten med samtliga underskrifter skickas per post eller skannas och mailas till: Postadress: Region Halland, Vetenskapliga rådet, Marit Petrius, Box 517, 301 80 Halmstad.
E-post: Registrator.Lk@regionhalland.se

Beslut och handläggning

De inkomna ansökningarna granskas och bedöms av Vetenskapliga rådets ledamöter. Vetenskapliga rådets arbetsutskott bereder härefter de inkomna ansökningarna och tar fram ett förslag till Vetenskapliga rådet om prioritering av projekt. Vetenskapliga rådet tar slutligen fram ett förslag till beslut om tilldelning av projektmedel.
Beslut om tilldelning av projektmedel fattas vid Regionstyrelsen möte 2017-12-13.
Cirka två veckor efter det beslutande mötet meddelas de sökande via e-post om beslutet. Beviljade projektmedel förvaltas av Region Halland och administreras av FoU Halland.

Avslutar huvudsökande sin anställning inom Region Halland återgår de medel som inte har förbrukats till Vetenskapliga rådet. Finns annan behörig inom Region Halland som kan fullfölja forskningen kan en ansökan om överföring av beviljade medel till annan projektansvarig göras. En individuell prövning görs för varje enskilt fall av FoUU Halland som handlägger och beslutar i dessa ärenden.

Rapport och redovisning

Projektet ska vara genomfört och slutredovisat inom två år d.v.s. senast 2019-12-31. Redovisning sker i ansökningssystemet. I redovisningen skall projektets resultat framgå liksom hur bidraget har använts. Projektmedel som inte har använts återgår till Vetenskapliga rådet. Om särskilda omständigheter föreligger kan man efter en anståndsansökan få disponera projektmedlen ytterligare 1 år. Beslut om anstånd tas av FoU-chefen.

Det ankommer på den sökande och den sökandes handledare att följa de regler som finns för etisk granskning samt att följa reglerna i personuppgiftslagen (PuL) och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Region Halland har rätt att informera om samtliga pågående och avslutade utvecklings- och forskningsprojekt.

FÖR VETENSKAPLIGA RÅDET

Stefan Lönn
Ordförande

Marit Petrius
Sekreterare


Ansökan, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/halland/document/191561