logotyp
Region Örebro län

Sjukvårdsbild från Örebro Läns Landsting.

Välkommen till Region Örebro läns ansökningssystem för forskningsfinansiering och affiliering

Under de olika flikarna finns information om respektive utlysning.

För att kunna söka anslag i Research web måste du först logga in, alternativt registrera dig om det är första gången. Det finns en länk Logga in/Registrera sig

När du registrerar dig i Research web ska du fylla i ett s.k. personkort. Ett aktuellt och komplett ifyllt personkort, inklusive CV-uppgifter om utbildning, arbetsplats och publikationer, är en förutsättning för att din ansökan ska behandlas. Om du inte redan har ett personkort tänk på att det kan ta lite tid att skapa det, så var ute i god tid.

När ansökan är färdig klickar du på Korrekturläs och slutför. Inte förrän det är gjort registreras ansökan hos oss. Du har fortfarande möjlighet att öppna ansökan och komplettera fram till sista ansökningsdag.

Datum för ansökningsstopp år 2017 för ansökan om forskningsbidrag och forskarveckor:

Tisdag 31 januari (Forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna).

Torsdag 20 april (Forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna.)

Fredag 18 augusti (Forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna.)

Tisdag 31 oktober (Forskarveckor och projektmedel för doktorander <45 år som har gjort halvtidskontroll, forskarveckor och projektmedel för post doc forskning, forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna.

Ansökningssystemet stänger kl 24.00

Forskningskommitténs sammanträdesdagar 2017 för ansökningar om forskningsbidrag och forskarveckor:

Torsdag 16 mars (Forskarveckor, Forskningsbidrag och Donationsstiftelserna)

Torsdag 1 juni (Forskarveckor, Forskningsbidrag och Donationsstiftelserna)

Torsdag 28 september (Forskarveckor, Forskningsbidrag och Donationsstiftelserna)

Torsdag 7 december(Forskarveckor och projektmedel för doktorander <45 år som har gjort halvtidskontroll, forskarveckor och projektmedel för post doc forskning, forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna.

Forskningskommittén i Region Örebro län

Välkommen att söka forskningsmedel hos Forskningskommittén i Region Örebro län.
På Region Örebro läns hemsida finns mer information om forskning, välj denna länk: Region Örebro läns webbplats för forskning


Vem kan söka?

  • Du som sökande ska vara anställd med minst 25% tjänst inom Region Örebro län.
  • Du som medverkar i ett projekt under handledning av forskarutbildade personer inom områden där aktiva forskargrupper är verksamma. Forskarveckorna är i första hand avsedda för forskarstuderande (doktorander) som är registrerade vid institution inom Örebro universitet, eller, om särskilda skäl föreligger, även vid annat universitet. Veckor kan även beviljas yngre, oregistrerade forskare med minst magisterexamen.
  • Du som är disputerad kan söka forskningsbidrag och viss post doc-tid, men inte forskarveckor.

Regelverk för Forskningskommittén och sökande:

pdf document Regelverk 160127.pdf (121 kB)

År 2017 disponerar Forskningskommittén nedanstående forskningsmedel:

pdf document Disponibla medel 170321.pdf (201 kB)

Under menyalternativen till vänster återfinns Hjälp och Service, där hittar du anvisningar om hur en ansökan görs.

Sedan år 2005 kräver de tidskrifter som anslutit sig till International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE) att kliniska interventionsstudier registreras i ett godkänt register före studiestart för att insända manus ska bli aktuella för bedömning.

Upprättade ansökningar om forskningsanslag i Region Örebro län är offentliga handlingar. Forskningsverksamheten bekostas till stor del av skattemedel och dess resultat ska därför vara tillgängligt för allmänheten, politiker och tjänstemän. Forskningskommittén i ÖLL har på sammanträde 11 03 09 beslutat att de forskare som tilldelats forskningsmedel ska registrera sina projekt i antingen databasen Clinical Trials (www.clinicaltrials.gov) eller i FoU i Sverige. Detta är ett krav för att beviljade forskningsanslag ska utbetalas.

Anvisningar för uttag i Heroma av beviljade forskarveckor:

Logga in i Webban>Mina sidor>Mina ansökningar och klicka därefter på aktuellt diarienummer. Uppgifter angående beslutsdatum och ansvarsenhet finns allra sist i ditt ansökningsformulär under rubriken "Beslut ansökan".

Därefter formaliserar du ansökan i det löne- och personaladministrativa systemet Heroma.
I Självservice väljer du Registrera>Frånvaro>Forskning. I rutan Notering anger du att skälet för ledigheten är forskarveckor, vilken ansvarsenhet som ska debiteras (om du har beviljats forskarveckor ur en Särfond är det AE 56327 som ska anges) samt Webbans diarienummer (OLL-xxxxxx). Klicka därefter på "Skicka". Ev tillstyrkare gör inget åt ärendet utan överlämnar det i Heroma till Lena Björkman för kontering och godkännande.

För mer information
Lena Björkman 019-60:26 207.

För närvarande finns inga utlysningar öppna


ALF-förordanden utlyses inom ramen för en tillsvidareanställning eller motsvarande vid Region Örebro län, eller i vissa fall vid Landstinget i Värmland eller Landstinget Dalarna. Samtliga förordnanden förutsätter akademisk anknytning till Örebro universitet, formaliserat senast i samband med att förordnandet påbörjas, och ett pedagogiskt uppdrag inom läkarutbildningen

För regelverk och bedömningskriterier läs mer här

För mer information
Helena Sävenstrand 019-602 7821

Nyckelfonden

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden, delar årligen ut drygt 6 miljoner kronor i forskningsanslag till den medicinska forskningen i Region Örebro län. Nyckelfonden riktar sig till större forskningsområden eller etablerade forskargrupper.

Huvudsökande skall vara docent och ha en anställning/klinisk tjänstgöringsgrad vid Region Örebro Län om minst 25 %.

Aktuell ansökningsperiod är 5 december 2016 - 5 februari 2017.

Nyckelfondens sakkunniggrupp bedömer en gång per år (årets första kvartal) inkomna forskningsansökningar efter följande kriterier:

1. Vetenskaplig kvalitet och originalitet
2. Kompetens (enskilt och i grupp)
3. Metodologi och preliminära resultat
4. Genomförbarhet

Beslut om fördelning av forskningsbidragen fattas av Nyckelfondens styrelse.

När man som forskare/forskargruppsledare söker anslag får man ta ställning till vilken finansiär som passar bäst för det projekt man söker för. Följande kriterier gäller:

Ansökan från Nyckelfonden

• Huvudsökande skall vara docent och leda en forskargrupp.
• Stöd utgår till större projekt eller projektområden i första hand.
• Lönemedel för forskarstuderande utgår endast undantagsvis.
• Forskningstid för huvudsökande innefattar även handledartid för doktorand upp till 5 %.
• Nyckelfonden emotser en ansökan per forskargrupp.

Ansökan från Forskningskommittén

• Huvudsökande ska vara forskarstuderande eller disputerad.
• Stöd för forskning kan även beviljas yngre oregistrerade forskare med minst magisterexamen.

Man kan söka hos båda anslagsgivarna samtidigt för olika delar av samma projekt. Exempelvis kan forskargruppsledaren söka för utrustning, material och projekthandledningstid från Nyckelfonden och en forskarstuderande i samma projekt söka för arbetstid från Forskningskommittén. Ett krav för stöd är en tydlig redovisning hur kostnaderna fördelas inom projektet, samt vilka medel som sökts, var de sökts och vad som tilldelats.

I ansökan skall redovisas en översikt över projektets totala ekonomi. Samtliga sökta anslag för det aktuella och näraliggande projekt måste redovisas, inklusive användningsområde för erhållet anslag. Att externa medel sökts kommer att beaktas positivt vid bedömning av ansökan.

Som huvudsökande måste man redovisa vilken roll och uppgifter alla medsökande/projektmedarbetare har i projektet.

Samtliga huvudsökande, medsökande och handledare ska ha ett aktuellt personkort inklusive CV i ansökningssystemet Webban. Det kan förberedas i god tid på www.fou.nu/is/oll.

Nyckelfonden och Forskningskommittén kommer att göra en samordnad granskning och bedömning av ansökningarna till båda utlysningarna. OBS att uppgifterna i en registrerad ansökan är en offentlig handling som går att läsa på ansökningssystemets webbsida. Beträffande möjligheter till sekretesskydd läs mer i manualen Hjälp och service (länk från hemsidan).

Välkommen med din ansökan till Nyckelfonden!

Kontakta Nyckelfonden:
www.nyckelfonden.se

Affiliering till Örebro universitet

Som disputerad aktiv forskare eller docent i Region Örebro län bör du ansöka om affiliering till Örebro universitet.
Örebro universitet (ORU) och Region Örebro län ser båda det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet för att stärka sina positioner nationellt och internationellt. Samverkan kan ske på flera sätt, bland annat genom att ORU knyter ledande välrenommerade forskare till sig utan en formell anställning på ORU. Detta sker genom utnämning till affilierad forskare.

Affilieringen regleras i ett affilieringsavtal som beskriver förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för parterna. Ansökan om affiliering är en möjlighet för den som inte har annan koppling till universitetet i form av adjungering.

pdf document Affilieringsavtal.pdf (399 kB)

För mer information
Helena Sävenstrand


information Hitta annan FoU-information
Via denna länk har du möjlighet att leta efter information om tidigare projekt, resurspersoner, projektledare m.m. sök här.
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

Region Örebro län, from Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/oll