logotyp för FoU i Sverige
Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall
Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall
Document number : 147301
Created by: Katarina Lindstedt, 2014-04-24
Last revised by: Katarina Lindstedt, 2017-03-08
Document created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Adolescents with full or subthreshold Anorexia Nervosa in a naturalistic sample – characteristics and treatment outcome

Sammanfattning av projektet

Syfte med studien är att undersöka ett naturalistisk sample patienter med ätstörning. I studien inkluderas ungdomar i åldersspannet 13-19 år som registrerats och avslutats i Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) mellan åren 1999 och 2014 och som behandlats för anorexia nervosa (AN) eller ospecificerad ätstörning (UNS) med anorexiliknande symptom (n = 3997). I föreliggande studie undersöks hur gruppen ser ut, hur det gått för de patienter som avlutats och om det finns predicerande faktorer för full remission. I tillägg undersöks eventuella skillnader i gruppens utformning och utfall över tid.
Riksät har funnits sedan 1999. Patienter i Riksät nyregistreras och följs sedan upp årligen så länge behandlingen pågår. Registret är väletablerat inom den specialiserade ätstörningsvården, med en anslutningsgrad till registret på 100 % bland ätstörningsspecialiserade enheter och en mycket god täckningsgrad för nyregistreringar. Under perioden 1999-2014 nyregistrerades c:a 7000 behandlingsärenden gällande patienter i åldrarna 13-19 år. I föreliggande studie inhämtas uppgifter från av behandlare utförda nyregistreringar och behandlingsuppföljningar i Riksät.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Eating Disorders
A group of disorders characterized by physiological and psychological disturbances in appetite or food intake.
Anorexia Nervosa
An eating disorder that is characterized by the lack or loss of APPETITE, known as ANOREXIA. Other features include excess fear of becoming OVERWEIGHT; BODY IMAGE disturbance; significant WEIGHT LOSS; refusal to maintain minimal normal weight; and AMENORRHEA. This disorder occurs most frequently in adolescent females. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 1994)
Bulimia Nervosa
An eating disorder that is characterized by a cycle of binge eating (BULIMIA or bingeing) followed by inappropriate acts (purging) to avert weight gain. Purging methods often include self-induced VOMITING, use of LAXATIVES or DIURETICS, excessive exercise, and FASTING.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt
Psykiatriskt forskningscentrum

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2011-02-22

Datum då projektet är slutrapporterat

2017-03-02

Publikationer från detta projekt

FoU i Sverige

Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/147301