logotyp för FoU i Sverige
Bidrar E.coli virulensfaktorn TcpC till immunosuppressionen vid urosepsis?
Bidrar E.coli virulensfaktorn TcpC till immunosuppressionen vid urosepsis?
Document number : 211681
Created by: Kristin Klarström Engström, 2017-03-17
Last revised by: Kristin Klarström Engström, 2017-04-17
Document created in: FoU i Sverige

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

Sepsis är en allvarlig sjukdom som drabbar ca 30 miljoner människor världen över och minst 25 000 människor drabbas årligen i Sverige med en mortalitet på 20-30 %. Urosepsis står för ca en fjärdedel av alla sepsisfall, men till dags dato är väldigt lite känt om hur virulensfaktorn TcpC hos uropatogena E. coli (UPEC) bidrar till den immunsuppression som vanligtvis observeras vid sepsis.
Vårt primära mål är att undersöka hur virulensfaktorn TcpC hos uropatogena E. coli bidrar till immunsuppressionen av T-celler och monocyter vid urosepsis.
Ex vivo-försök med blod från frivilliga, friska blodgivare kommer att genomföras genom att venöst blod infekteras med UPEC isolatet CFT073 och dess TcpC-mutant. Därefter kommer pro- och antiinflammatoriska cytokiner i plasma att analyseras. Vidare kommer det även undersökas om TcpC är involverad i T-cellsapoptos och modulering av cytokinprofilen hos monocyter med hjälp av flödescytometri och ELISA.
Genom att få en ökad förståelse för om TcpC bidrar till den kliniska bilden vid sepsis hoppas vi kunna identifiera nya strategier för att hindra och behandla urosepsis.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Bacteremia
The presence of viable bacteria circulating in the blood. Fever, chills, tachycardia, and tachypnea are common acute manifestations of bacteremia. The majority of cases are seen in already hospitalized patients, most of whom have underlying diseases or procedures which render their bloodstreams susceptible to invasion.
Escherichia coli Infections
Infections with bacteria of the species ESCHERICHIA COLI.

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsoakademin
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum

Ekonomiska stöd till projektet

Grant provider: Forskningskommiten Region Örebro län (Reference number: OLL-693101)
Decided and approved
Grant reciever: Kristin Klarström Engström
Applied 2017-01-31 for a contribution of 210,600 SEK intended for Material, Analyskostnader
Decision 2017-03-17 with a contribution of 110,000 SEK and is available 2 år
Total applied sum: 210,600 SEK | Total granted sum: 110,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-05-01
FoU i Sverige

Bidrar E.coli virulensfaktorn TcpC till immunosuppressionen vid urosepsis?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/211681