logotyp för FoU i Sverige
Bärarskap av meningokocker.
Bärarskap av meningokocker.
Document number : 212591
Created by: Olof Säll, 2017-04-12
Last revised by: Olof Säll, 2017-04-12
Document created in: FoU i Sverige

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Carriage of Neisseria meningitidis.

Sammanfattning av projektet

Målet med denna studie är att se hur många av de undersökta personerna som är symtomfria bärare av en särskild bakterie. Det gäller bakterien meningokocker (latinskt namn Neisseria meningitidis) som kan orsaka livshotande infektioner såsom sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation). Meningokocker kan finnas som en del av kroppens normalflora och påvisas då med hjälp av bakterieodling från svalget. Symtomfritt bärarskap kan leda till allvarlig infektion men även spridning till andra personer som då antingen blir symtomfria bärare eller drabbas av allvarlig infektion.
Då det saknas kunskap om hur bärarskap av meningokocker i Sverige ser ut vill vi studera detta. Vi studerar en grupp i befolkningen som oftare bär på meningokocker, universitetsstudenter. Att studera studenter är extra intressant då det förekommit ett flertal utbrott av allvarlig meningokock-sjukdom bland universitetsstudenter.
Vi planerar provtagning vid flera tillfällen för att studera hur bärarskapet av meningokocker förändras över tid. Dessutom vill vi studera om det finns genetiska förutsättningar som gör att vissa personer har större benägenhet att vara bärare av meningokocker. Prov tas med en provtagningspinne i svalget för odling och molekylärbiologisk analys samt en annan provtagningspinne mot insidan av kinden för genetisk analys.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Neisseria meningitidis
A species of gram-negative, aerobic BACTERIA. It is a commensal and pathogen only of humans, and can be carried asymptomatically in the NASOPHARYNX. When found in cerebrospinal fluid it is the causative agent of cerebrospinal meningitis (MENINGITIS, MENINGOCOCCAL). It is also found in venereal discharges and blood. There are at least 13 serogroups based on antigenic differences in the capsular polysaccharides; the ones causing most meningitis infections being A, B, C, Y, and W-135. Each serogroup can be further classified by serotype, serosubtype, and immunotype.
Carrier State
The condition of harboring an infective organism without manifesting symptoms of infection. The organism must be readily transmissible to another susceptible host.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-05-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-12-31

4. Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Bakterien Neisseria meningitidis (Nm) kan orsaka allvarliga infektioner såsom sepsis och meningit som trots optimal behandling har en mortalitet på ca 10%. Människan är den enda reservoaren för Nm och bakterien kan hos symtomfria bärare påvisas i övre luftvägarna (farynx). Bärarskap av Nm hos en enskild person kan ses under varierande tid, ofta några månader, och försvinna spontant. Både infektion av Nm hos den aktuella patienten samt spridning till andra människor är beroende av föregående bärarskap. En stor variation av bärarskapsfrekvens har setts i tidigare studier, allt mellan någon enstaka procent till uppemot 35%. Högst bärarskapsfrekvens ses i allmänhet bland äldre tonåringar och bland universitetsstudenter. Tonåringar och yngre vuxna utgör därmed den största reservoaren för Nm. Samband mellan bärarskap och epidemier har noterats då man vid epidemier ofta ser en högre bärarskapsfrekvens av de sjukdomsorsakande bakteriestammarna.

Utbrott av invasiv meningokocksjukdom (IMD) har sett vid ett flertal tillfällen på universitet och liknade campus-områden världen över. Att just universitet drabbas av Nm-utbrott förklaras av en relativt ung population, socialiseringsmönster med salivkontakt samt att studenter samlas från olika delar av landet där de enskilda personerna lättare plockar upp bakterier för bärarskap.

Det är oklart hur bärarskapet av Nm i Sverige ser ut då det aldrig tidigare undersökts. Det finns nationell statistik på hur många som insjuknar i allvarlig Nm-sjukdom och vilka serogrupper av Nm som ses i de fallen. Det är dock svårt att dra slutsatser till orsaken till förändringar av serogrupper bland sjukdomsfall. En sådan analys skulle underlättas vid kännedom av bärarskapsmönster. Man kan då jämföra resultat av bärarskapsstudie med kliniska fall av IMD då samtliga fall smittskyddsanmäls och kliniska isolat analyseras på Laboratoriemedicinska länskliniken i Örebro som är nationellt referenslaboratorium för patogena Neisseria-bakterier.

Syfte

- Undersöka prevalensen av olika kloner av Neisseria meningitidis (Nm).
- Beskriva dynamiken av Nm bärarskap genom upprepad provtagning.
- Jämföra metoder för identifiering och karakterisering av Nm.
- Undersöka samband mellan patogen och värd, dvs jämföra den påvisade Nm med genetiska faktorer hos människan.

Frågeställning / Hypoteser

- Hur stor andel av de undersökta studenterna är bärare av Nm och vilka kloner kan påvisas?
- Förändras bärarskap över tid i den aktuella populationen?
- Kan nya PCR-baserade metoder direkt på ursprungsprovet ersätta traditionell odlingsbaserad metodologi?
- Går det att med hjälp av genetisk information förklara vilka som blir bärare av Nm?-
FoU i Sverige

Bärarskap av meningokocker., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/212591