inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom
inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom
Project number : 212605
Created by: Daniel Bergemalm, 2017-04-13
Last revised by: Daniel Bergemalm, 2017-04-19
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) drabbar ofta unga människor i arbetsför ålder med varierande grad av sjukdomsaktivitet under resterande del av livet. Dominerande symptom är kraftiga diarréer med eller utan blodtillblandning. I de flesta fall går sjukdomen i skov med behov av sjukskrivning, behandling med potenta läkemedel och behov av kirurgiska ingrepp. Vi vet idag att samspelet mellan våra gener, livsstilsfaktorer och den naturliga bakteriefloran i vår tarm sannolikt leder till utveckling av IBD. Dock är detaljerna kring hur en individ utvecklar sjukdom fortfarande okänt. Idealt vore att kunna studera tidiga förändringar hos friska individer som senare utvecklar sjukdom. Då prevalensen av IBD är under 1% är detta komplicerat och tar lång tid. Vid Umeå Universitet har plasmaprover och uppgifter om bl.a. livsstil samlats ifrån friska individer under många år. Ifrån dessa har 120 individer som senare utvecklat IBD identifierats. Vi planerar, i samarbete med forskare vid Umeå Universitet, att i denna studie utforska nivåerna av 92 proteiner med inflammatorisk profil i dessa plasmaprover. Denna proteinprofil jämförs med profilen hos 240 friska, matchade kontroller avseende ålder, kön och provtagningstillfälle. Detta ger en helt unik möjlighet att identifiera tidiga förändringar på proteinnivå som föregår utveckling av IBD. Detta kommer sannolikt leda till ökad kunskap kring vilka faktorer som bidrar till sjukdomsutveckling. På sikt kan detta också leda till möjlighet att förebygga sjukdom och att tidigt vara mer målstyrd vad gäller val av läkemedelsbehandling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken
Sektionen för Gastroenterologi

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-04-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2020-04-01

Tillämpning av resultat - beskrivning

Inflammatorisk tarmsjukdom drabbar vanligen människor i aktiv och arbetsför ålder med stora hälsoekonomiska kostnader och morbiditet för den drabbade. Allt effektivare behandling finns nu tillgänglig men leder också till stora kostnader under många år. Denna studie innebär en unik möjlighet att studera om det finns ett proteinuttryck i plasma hos friska individer som senare kommer drabbas av IBD. En ökad förståelse kring de mekanismer som ligger till grund för sjukdomsutveckling skulle i framtiden kunna leda till ökad kunskap kring sjukdomsprevention och indirekt en mer individanpassad terapi.
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/212605