En randomiserad 1-års uppföljning på barn 9-12 år med fetma
En randomiserad 1-års uppföljning på barn 9-12 år med fetma
Project number : 73741
Created by: Jenny Nilsson, 2011-03-04
Last revised by: Jenny Nilsson, 2015-03-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Barn med fetma har under de senaste åren blivit en alltmer vanlig patientgrupp hos sjukgymnaster i primärvården. Fysisk inaktivitet är idag enligt World Health Organisation (WHO) det största hotet mot folkhälsan. Även barn är idag mindre fysiskt aktiva än tidigare och internationella studier där barn med fetma jämförts med barn med normalvikt visar att barn med fetma möjligen har en ännu lägre grad av fysisk aktivitet. Den rekommenderade mängden steg per dag för barn är 15 000 steg för pojkar och 12 000 steg för flickor.

95 barn från Göteborg, Alingsås, Näl och Skövde kommer att inkluderas. Samtliga barn får genom gå submaximalt konditionstest på cykel vidare utvärderas fysisk aktivitetsnivå med hjälp av enkät och stegräknare. Projektet är en del av den pågående studien FARTVIND, en multicenterstudie (Göteborg, NÄL, Alingsås och Skövde) som studerar olika fysiologiska och psykologiska aspekter. Barnen randomiserades efter första undersökning till två grupper, träningsgruppen som under ett års tid intensiv behandling.Kontrollgruppen fick sedvanlig dietist kontakt under ett års tid. Kan man genom en intensiv behandling under ett år för barn med fetma, förändra deras fysisk aktivitet och prestationsförmåga.

Syftet med projektet är att utvärdera om man under ett år med extra stöd och fysisk aktivitet kan påverka sin fysiska aktivitet och VO2 max hos barn i åldern 9-12 år med fetma.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Physical Fitness
A state of well-being in which performance is optimal, often as a result of physical conditioning which may be prescribed for disease therapy.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Sörhaga vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Staffan Mårild
PCRC vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 10% samt forskningstid vid GU

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2010-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-04-30

En randomiserad 1-års uppföljning på barn 9-12 år med fetma, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/73741