Barn med blåsdysfunktion och urogenital missbildning - lärande och support genom Internet
Barn med blåsdysfunktion och urogenital missbildning - lärande och support genom Internet
Project number : 80461
Created by: Anna-Lena Hellström, 2011-05-20
Last revised by: Anna-Lena Hellström, 2012-01-31
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Children with bladder dysfunction and urogenital malformation - learning and support by Internet

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Barn med blåsdysfunktion och urogenital missbildning löper ökad risk för ohälsa trots regelbunden kontakt med sjukvården. De har ofta hotande njurfunktion, de flesta behöver kissa eller kateterisera sig på bestämda tider. Barnen kan se annorlunda ut med stora operationsärr, stomi och deformerad yttre genitalia. När barnen börjar skolan brukar uppstå problem med utanförskap och dålig compliance till behandling.
Syftet med projektet är att undersöka om ett personcentrerat webbaserat stöd redan under förskoleåldern kan stärka hälsa under skolåldern. Målet är att stärka hälsa, välbefinnande och självkänsla genom en djupare kunskap/förståelse om egna resurser och ansvar.
Flera pilotundersöknar är genomförda för att testa teknik och innehåll i interventionen. En sista pilotundersökning innefattande 6 barn är pågående och avslutas i mars. Resultatet planeras att publiceras och interventionen / modellen för lärande stöd beskrivas. Huvudstudien startar i april med att inkludera förskolebarn med urogenital missbildning, 20 barn planeras att ingå och följas under 3 år.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Bladder
A musculomembranous sac along the URINARY TRACT. URINE flows from the KIDNEYS into the bladder via the ureters (URETER), and is held there until URINATION.
Urogenital Abnormalities
Congenital structural abnormalities of the UROGENITAL SYSTEM in either the male or the female.
Learning
Relatively permanent change in behavior that is the result of past experience or practice. The concept includes the acquisition of knowledge.
Internet
A loose confederation of computer communication networks around the world. The networks that make up the Internet are connected through several backbone networks. The Internet grew out of the US Government ARPAnet project and was designed to facilitate information exchange.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2012-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-01-01

Detaljerad projektbeskrivning

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka om ett personcentrerat webbaserat stöd redan under förskoleåldern kan stärka hälsa under skolåldern. Målet är att stärka hälsa, välbefinnande och självkänsla genom en djupare kunskap/förståelse om egna resurser och ansvar.

Metod: Urval

Barnen i studien rekryteras i första hand från Västra Götaland. Tjugo barn i studie gruppen, 40 friska kontroller, 30 sjuka kontroller med en anna diagnos.

Metod: Gruppindelning

En studiegrupp, 2 kontrollgrupper

Metod: Intervention

Barnen introduceras till interventinen "Web-förskolan" av sin "Web-lärare". Får utrustning bestående av lap top /I-pad med skype utrustning eller facetime. Uppföljande samtal (lärande stöd) sker varje månad.

Metod: Databearbetning

Det uppföljande samtalet spelas in och analyserased kvalitativ metod.
Frågeformulär angående hälsa och välbefinnande utvärderas före och efter varje år.


Barn med blåsdysfunktion och urogenital missbildning - lärande och support genom Internet, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/80461