Samband mellan dokumenterad läkemedelsgenomgång och kvalitet på läkemedelsbehandling – en tvärsnittsstudie i primärvården
Samband mellan dokumenterad läkemedelsgenomgång och kvalitet på läkemedelsbehandling – en tvärsnittsstudie i primärvården
Project number : 223411
Created by: Naldy Parodi López, 2016-12-21
Last revised by: Naldy Parodi López, 2017-05-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

I detta projekt kommer vi att beskriva läkemedelsbehandlingen i primärvården ur ett medicinskt perspektiv, relevant för patient och sjukvård. Vi kommer också att undersöka om det finns ett samband mellan kvalitet och genomförda läkemedelsgenomgångar.
Projektet utgör ett bidrag i arbetet för rationell och säker läkemedelsbehandling hos äldre.
 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

För att strukturera läkarens läkemedelsarbete har Socialstyrelsen i nya föreskrifter beslutat om läkemedelsgenomgångar som arbetssätt [SOSFS 2012:9]. Det är inte känt hur läkemedelsgenomgångar enligt dessa föreskrifter går till i praktiken. Det är heller inte känt om en dokumenterad läkemedelsgenomgång enligt denna modell har samband med kvaliteten på läkemedelsbehandlingen.

Det övergripande syftet med detta projekt är att ta reda på hur läkemedelsgenomgångar genomförs i primärvården samt värdet av dessa för läkemedelsbehandlingens kvalitet. Genom att granska journaler under en definierad tidsperiod vid två vårdcentraler i Västra Götalandsregionen kommer vi att undersöka i vilken utsträckning läkemedelsgenomgångar dokumenteras samt vilka ”fel” i läkemedelsbehandlingen som hittas och eventuella åtgärder.

För att bedöma läkemedelsbehandlingen kommer vi att dra nytta av nationella och internationella indikatorer och kriterier.

Resultat från projektet kommer att belysa hur arbetssättet med läkemedelsgenomgångar enligt Socialstyrelsens föreskrifter fungerar i praktiken i primärvården. Resultaten ger också kunskap om värdet av olika indikatorer som kan användas som hjälpmedel vid läkemedelsgenomgångar. Sammantaget utgör projektet ett bidrag i arbetet för rationell och säker läkemedelsbehandling hos äldre.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Aged
A person 65 through 79 years of age. For a person older than 79 years, AGED, 80 AND OVER is available.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Prescriptions, Drug
Directions written for the preparation and administration of a drug.
Pharmacoepidemiology
The science concerned with the benefit and risk of drugs used in populations and the analysis of the outcomes of drug therapies. Pharmacoepidemiologic data come from both clinical trials and epidemiological studies with emphasis on methods for the detection and evaluation of drug-related adverse effects, assessment of risk vs benefit ratios in drug therapy, patterns of drug utilization, the cost-effectiveness of specific drugs, methodology of postmarketing surveillance, and the relation between pharmacoepidemiology and the formulation and interpretation of regulatory guidelines. (Pharmacoepidemiol Drug Saf 1992;1(1); J Pharmacoepidemiol 1990;1(1))

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Vårgårda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Susanna Maria Wallerstedt
Sektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-01-01

Samband mellan dokumenterad läkemedelsgenomgång och kvalitet på läkemedelsbehandling – en tvärsnittsstudie i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/223411