Smärttrösklar för tryck och temperatur hos kvinnor med urininkontinens och överaktiv blåsa före och efter behandling. | Application
Smärttrösklar för tryck och temperatur hos kvinnor med urininkontinens och överaktiv blåsa före och efter behandling.
Registration number: FORSS-312231
FoU-ansökan 2013 - Nytt projekt (Max 500 tkr)
Application started by: Ninnie Borendal Wodlin, 2012-09-27
Professional title at the time of application: Överläkare
Work place at the time of application: Kvinnokliniken, US
Last updated / corrected by: Ninnie Borendal Wodlin, 2016-03-20
Application received by: FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Ninnie Borendal Wodlin
Läkare, Kvinnokliniken, US

Fortsättning på tidigare elektronisk FORSS-ansökan

  1. FORSS-312231 : Smärttrösklar för tryck och temperatur hos kvinnor med urininkontinens och överaktiv blåsa före och efter behandling., FoU-ansökan 2013 - Nytt projekt (Max 500 tkr)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2012-09-27 , Applicant: Ninnie Borendal Wodlin, Kvinnokliniken, US
  2. FORSS-384731 : Smärttrösklar för tryck och temperatur hos kvinnor med urininkontinens och överaktiv blåsa före och efter behandling, Fortsättningsanslag 2014 - Föregående FoU-ansökan gjord elektronisk (Max 500 tkr).
    Rejected Rejected
    application started: 2013-09-19 , Applicant: Ninnie Borendal Wodlin, Kvinnokliniken, US

Handledare / Medarbetare

Tutor

Preben Kjölhede
Läkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Björn Gerdle
Läkare, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH

Coworker

Lena Nilsson
Läkare, Anestesi- och operationskliniken, US, Linköping
Roll i projektet:
Projektledare
Produktionsenhet:
AnOp Centrum, Universitetssjukhuset
Postadress:
58185 Linköping
Guillermo Forfait
Läkare, Kvinnokliniken, universitetssjukhus Linköping
Roll i projektet:
Projektledare
Produktionsenhet:
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Postadress:
58185 Linköping
Eva Uustal
Läkare, KK Östergötland
Roll i projektet:
Projektledare
Produktionsenhet:
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Postadress:
58185 Linköping
Christina Gunnervik
Läkare, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus
Roll i projektet:
Projektmedarbetare
Produktionsenhet:
Kvinnokliniken, Värnamo Sjukhus
Postadress:
33185 Värnamo
Malena Tiefenthal Thrane
Läkare, Kvinnokliniken
Roll i projektet:
Projektmedarbetare
Produktionsenhet:
Kvinnokliniken, Höglandssjukhuset
Postadress:
57533 Eksjö
Leif Hidmark
Läkare, Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset Norrköping
Roll i projektet:
Projektmedarbetare
Produktionsenhet:
Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset
Postadress:
60185 Norrköping
Laila Falknäs
Läkare, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Roll i projektet:
Projektmedarbetare
Produktionsenhet:
Kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov
Postadress:
55185 Jönköping
Jan Sörensen
Läkare, Sinnescentrum i Östergötland
Roll i projektet:
Projektledare
Produktionsenhet:
Smärtrehailiteringskliniken, Universitetssjukhuset
Postadress:
58185 Linköping

Projektets innehåll

Sammanfattning

Urininkontinens och överaktiv blåsa är vanligt förekommande åkommor hos kvinnor, som ger ett betydande medicinskt och socialt handikapp och förorsakar stora samhällskostnader. Urininkontinensen indelas traditionellt i ansträngningsinkontinens (urinläckage i samband med ökat buktryck som vid fysisk ansträngning, hosta eller nysning), trängningsinkontinens (urinläckage i samband med tvingande urinträngning), och blandinkontinens där båda entiteter ansträngnings- och trängningsinkontinens föreligger. Överaktiv blåsa (OAB) definieras som frekventa miktioner och tvingande urinträngningar (med eller utan läckage) och ofta kombinerat med behov av att kasta vatten nattetid.
Etiologin till urininkontinens är multifaktoriell innefattande anatomiska, neurologiska, metabola, farmakologiska och kognitiva/sociala orsaker, och inte sällan en kombination. Vid ansträngningsinkontinens anses fysiska anatomiska defekter med urinrörets upphängningsapparat eller slutningsförmåga att vara av avgörande betydelse. För trängningsinkontinens är den bakomliggande orsaken däremot ofta helt oklar, och det finns ett flertal teorier som i princip kan indelas i perifera och centrala nervösa orsaker. Ökad afferent nervaktivitet från blåsan kan leda till att miktionsreflexen startar vid oförutsägbara tillfällen och onormala blåsvolymer. En annan orsak kan vara att den centrala kontrollen av inkommande nervaktivitet är otillfredsställande, vilket leder till att miktionscentrum i hjärnstämmen startar miktionen även vid låga blåsvolymer. Vid fyllnad av blåsan kommer blåsslemhinnan - urotelet att tänjas ut vilket leder till att substanser som bildas i urotelet (bland annat neurotransmittersubstansen acetylkolin) påverkar aktiviteten hos de afferenta nerverna som finns i den suburoteliala vävnaden. Ökad aktivitet i denna signaleringsväg anses kunna bidra till detrusoröveraktivitet och OAB . Symtomet trängning är ofta men inte alltid associerad med ofrivillig detrusorkontraktion.
Trängningarna upplevs ibland smärtsamma (nociceptiv) och kan på så vis uppfattas som en kronisk smärta. Huruvida trängningarna hos dessa patienter på så sätt kan uppfattas som en central hyperexitabilitet, dvs central sensitisering, disinhibition eller facilitering, är inte undersökt. En annan kategori av patienter som lider av smärtsamma trängningar är patienter med interstitiell cystit/ bladder pain syndrom/painful bladder syndrom (IC/BPS/PBS). I tidigare studier har man sett att patienter med IC/BPS/PBS har en hypersensitivitet på somatiska stimuli som tyder på en rubbad central mekanism av processandet av sensorisk information from urinblåsan.
Vi vill undersöka smärttrösklar för termiska och tryckstimuli hos urininkontinenta kvinnor för att kartlägga om det finns tecken till hyperexitabilitet hos inkontinenta kvinnor samt undersöka om behandling förändrar smärttrösklarna och därmed ändrar den centrala sensitiseringen.

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Slutrapport

Rapporteringsdatum

2016-03-20

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat

Urininkontinens, överaktiv blåsa och smärtsamt urinblåse syndrom är vanligt förekommande diagnoser hos kvinnor och påverkar ofta livskvaliteten negativt samt bidrar till stora samhällskostnader.
Urinträngningar uppkommer ofta utan någon tydlig orsak och kan vara mycket smärtsamma (såväl vid trängningsinkontinens som vid överaktiv blåsa) och kan, i samband med långvariga och återkommande besvär, därmed uppfattas som en kronisk smärta. Kronisk smärta har visats kunna ändra hjärnans smärtanalys där uttrycket av smärtsignalerna från ryggmärgen till hjärnan upplevs mycket starkare, så kallad central sensitisering.
Huruvida träningsinkontinens och överaktiv blåsa motsvarar en kronisk smärta är inte tidigare studerat. Syftet med den här pilotstudien var att bestämma om kroppen kan uppfatta urininkontinens och överaktiv blåsa som smärtsignaler och om det föreligger en central sensitisering hos dessa patienter.
För att undersöka detta mättes smärttrösklar på huden för värme, kyla och tryck med hjälp aven termotestapparat samt en tryckalgometer. Kvinnorna i studien fick dessutom fylla i sex olika enkäter om livskvalitet, smärtupplevelse samt mental och fysisk hälsa. Studiegruppen (n=25) bestod av 2 undergrupper; kvinnor med ansträngningsinkontinens (n=17) och kvinnor med urinträngningar (n=8), vilka jämfördes med en frisk kontrollgrupp utan urinvägsbesvär (n=13).
Resultatet visade att det fanns en tendens till förändrade smärttrösklar mellan grupperna, dock kunde inga statistiskt signifikanta skillnader påvisas. Materialet i studien är dock för litet för att kunna bekräfta vår hypotes att kvinnor med urininkontinens och överaktiv blåsa har en central sensitisering. Dock är resultaten intressanta och motiverar till framtida studier på ämnet

Publikationer

Faculty of Health Sciences, Linköping UniversityThe Medical Program T6 arbete
Thresholds for Pain in Women Suffering from
Urinary Incontinence and Overactive Bladder
Maria Lindvall
Sara Kaufmann
Scientific project, 30 hp
The Department of Obstetrics and Gynecology, University hospital, Linköping, Sweden
Mentor: Dr. Ninnie Borendal Wodlin and Dr. Preben KjØlhede

Decision

Decision date: 2012-12-14

Decision 
Applied sum270,000
Granted sum100,000

Financial report

Financial report 
Granted sum
100,000
Paid sum
100,000
Returned sum
0
test

Smärttrösklar för tryck och temperatur hos kvinnor med urininkontinens och överaktiv blåsa före och efter behandling. | Application, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/forss/ansokan/312231