Utvärdering av immunocytokemisk färgning med PD-L1 på exsudat och biopsier från patienter med malignt mesoteliom och adenocarcinom.
Utvärdering av immunocytokemisk färgning med PD-L1 på exsudat och biopsier från patienter med malignt mesoteliom och adenocarcinom.
Project number : 230471
Created by: Mohammed S. I. Mansour, 2017-09-12
Last revised by: Mohammed S. I. Mansour, 2018-06-05
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Bakgrund

PD-1 (programmed cell death-1) är ett transmembrant glykoprotein som fr.a. uttrycks i aktiverade T-lymfocyter. PD-1 fungerar som en receptor och spelar en viktig roll i regleringen av T-cellernas aktivitet. PD-L1 binder till PD-1 och blockerar därmed T-cellernas funktion och kan uppregleras i cancerceller och utgör ett sätt för cellen att undkomma immunförsvaret. Läkemedel som binder till PD-1 och därmed hindrar bindning av PD-L1 finns redan (nivolumab), och är godkänt för användning av US Food and Drug Administration.

Syfte

Arbetet syftar på att testa en ny antikropp (som kan förutsäga terapisvar och kartlägga resistensutveckling), som visar expression av PD-L1 hos celler i vävnader och jämföra uttrycket på cytologiska material (första prov som kommer oftast till analys) med korresponderande biopsimaterial från samma patient för att identifiera och selektera de patienter som uttrycker PD-L1 i tidigt skede under cancerförloppet och som kan ha störst nytta av behandling med immunterapi (läkemedlet nivolumab).

Markör som kan förutsäga förväntad terapirespons

Projektet består av tre olika delar:

2. Information om forskargruppen

Tutor

Annika Dejmek
Inst för translationell medicin, SUS Malmö, Lunds universitet
Katalin Dobra
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hans Brunnström
Klinisk patologi Lund, Labmedicin Skåne
Tomas Seidal
Patologavdelningen Länssjukhuset i Halmstad
Maria Planck
Skånes Onkologiska klinik

Medarbetare i projektet

Ulrich Mager
Medicinkliniken Halmstad, lungsektionen
Amir Baigi
FoU Halland

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-09-01

Projektets slutdatum

2020-12-30

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Cancer och onkologi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mesothelioma
A tumor derived from mesothelial tissue (peritoneum, pleura, pericardium). It appears as broad sheets of cells, with some regions containing spindle-shaped, sarcoma-like cells and other regions showing adenomatous patterns. Pleural mesotheliomas have been linked to exposure to asbestos. (Dorland, 27th ed)
Pleural Cavity
Paired but separate cavity within the THORACIC CAVITY. It consists of the space between the parietal and visceral PLEURA and normally contains a capillary layer of serous fluid that lubricates the pleural surfaces.
Pleural Effusion, Malignant
Presence of fluid in the PLEURAL CAVITY as a complication of malignant disease. Malignant pleural effusions often contain actual malignant cells.
Pleural Effusion
Presence of fluid in the pleural cavity resulting from excessive transudation or exudation from the pleural surfaces. It is a sign of disease and not a diagnosis in itself.
Lung Neoplasms
Tumors or cancer of the LUNG.
Adenocarcinoma
A malignant epithelial tumor with a glandular organization.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Ambulans Diagnostik och Hälsa - Medicinsk diagnostik Halland - Klinisk patologi och cytologi Halland - Patologi Halland
Landsting - Region Skåne - Labmedicin
Klinisk Patologi och Cytologi
Landsting - Stockholms läns landsting - Karolinska Universitetssjukhuset - Karolinska Universitetslaboratoriet - Klinisk patologi, cytologi
I Huddinge

4. Resultat av projektet

Beskriv resultat från projektet

Immuncytokemisk bestämning av PD-L1/PD- 1 uttryck i exsudat från mesoteliom

För tillfället fokuserar vi på immuncytokemiska färgningar med markörer som kan förutsäga terapirespons vid skräddarsydd cancerbehandling. Detta är ett högaktuellt ämne, inte minst när det gäller mesoteliom som är en högmalign tumör där behandlingsmetoderna är begränsade.

Vi har i en unik studie visat att PD-L1 uttrycks av maligna mesoteliomceller från exsudat. Det är första gången som uttryck av PD-L1 studerats i cytologiskt material och endast ett fåtal studier har undersökt uttryck i biopsimaterial. Manuskriptet är publicerat i en vetenskaplig tidskrift (Cancer Cytopathology, dec 2017).

Publikationer som projektet genererat

  1. Mansour MSI, Seidal T, Mager U, Baigi A, Dobra K, Dejmek A.
    Cancer Cytopathol 2017:125(12):908-917.

Utvärdering av immunocytokemisk färgning med PD-L1 på exsudat och biopsier från patienter med malignt mesoteliom och adenocarcinom., from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/230471