Utvärdering av en nedladdningsbar insulinpenna- NovoPen 5 plus - bland barn med diabetes i Halland
Utvärdering av en nedladdningsbar insulinpenna- NovoPen 5 plus - bland barn med diabetes i Halland
Project number : 230491
Created by: Nathalie Helm, 2017-09-14
Last revised by: Nathalie Helm, 2017-09-14
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Vi önskar utvärdera en ny insulinpenna, som har minnesfunktion och är nedladdningsbar, bland samtliga barn med typ 1 diabetes i Halland. Hittills har vi inte haft någon möjlighet att ladda ner data från insulinpennor i det datahanteringsprogram (Diasend) som använts vid anlaysen av sockerkontrollen vid de återkommande besäken på diabetesmottagningen. Detta har försvårat analysarbetet eftersom de blodsockerkurvor som genereras över dygnet ej kan relateras till åtgärder, dvs givna insulindoser. Nu har vi möjlighet att testa en helt ny penna som går att ladda ner i Diasend -  NovoPen 5 plus. Den finns för både kortverkande (måltidsinsulin) och långverkande (bas) insulin. Vi kan nu både utvärdera effekten av den nya pennan jämfört med insulinpumpbehandling och annan traditionell insulinpenbehandling  utan nedladdninsfunktion. Frågeställningar; 1) Med vilken frekvens måltidsdoser/korrektionsdoser ges med insulinpenna jämfört med insulinpump, 2) I vilken omfattning  barn/ungdomar glömmer att ta doser med insulinpenna jämfört med insulinpump,  3) Vilken effekt Novopen 5 Plus har på HbA1c, medelglukosvärde, glukosvariabilitet och hypoglykemiförekomst jämfört med de patienter som står kvar på traditionell insulinpenbehandling, 4) Hur barn/ungdomar och föräldrarna upplever att nu också ha tillgång till ”givna doser” vid analys, 5) Vilken attityd barn/ungdomar och föräldrarna har till Novopen 5 Plus jämfört med tidigare insulinpenna. 

2. Information om forskargruppen

Medarbetare i projektet

Elsa Ogionwo Lange
Barn och ungdomskliniken Hallands sjukhus Halmstad

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-10-15

Projektets slutdatum

2018-04-15

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Pediatrik

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 1
A subtype of DIABETES MELLITUS that is characterized by INSULIN deficiency. It is manifested by the sudden onset of severe HYPERGLYCEMIA, rapid progression to DIABETIC KETOACIDOSIS, and DEATH unless treated with insulin. The disease may occur at any age, but is most common in childhood or adolescence.
Pediatrics
A medical specialty concerned with maintaining health and providing medical care to children from birth to adolescence.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Läkare Barn Kungsbacka

Utvärdering av en nedladdningsbar insulinpenna- NovoPen 5 plus - bland barn med diabetes i Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/230491