Perinatala påverkansfaktorer på utveckling hos barn vid 10 års ålder
Perinatala påverkansfaktorer på utveckling hos barn vid 10 års ålder
Project number : 230691
Created by: Josefine Roswall, 2017-09-18
Last revised by: Josefine Roswall, 2017-09-18
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Nutritionen runt födelsen har visat sig vara avgörande för barnets utveckling och har betydelse för den vuxnes risk för att utveckla vällevnadssjukdomar.

Under flera decennier har allt fler barn och unga vuxna diagnostiserats med ADHD och autism-spektrum sjukdomar, parallellt har andelen barn med övervikt och fetma ökat.

Dessa tillstånd har multifaktoriellt ursprung, och bland dessa faktorer förekommer ofta brist på Omega-3-fettsyror och järn.

I södra Halland finns en unik möjlighet att studera hur det nyfödda barnets och spädbarnens nivåer av dessa näringsämnen påverkar framtida utveckling och beteende.

Två parallella studier, tillväxtstudien och avnavlingsstudien har prospektivt följt barn sedan födelsen och då bland annat registrerat järnförråd, LC-PUFA-nivåer, matvanor, tillväxt, förekomst av infektionssymtom de första fyra månaderna samt föräldraskattad utveckling upp till två års ålder.

Då dessa två internationellt uppmärksammade studier drevs parallellt ingår 250 barn födda 2007-2008 där det finns gemensamma data.

Vi planerar nu att kalla dessa barn för uppföljning vid 10 till 11 års ålder för att undersöka förekomst av neuropsykiatriska tillstånd, bedömning av kognitiv och motorisk utveckling och beteende samt tillväxt inklusive viktutveckling.

2. Information om forskargruppen

Medarbetare i projektet

Ola Andersson
Region Halland, Avdelningen för forskning och utveckling

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-02-01

Projektets slutdatum

2019-08-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Pediatrik

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Child
A person 6 to 12 years of age. An individual 2 to 5 years old is CHILD, PRESCHOOL.
Child Development
The continuous sequential physiological and psychological maturing of an individual from birth up to but not including ADOLESCENCE.
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
A behavior disorder originating in childhood in which the essential features are signs of developmentally inappropriate inattention, impulsivity, and hyperactivity. Although most individuals have symptoms of both inattention and hyperactivity-impulsivity, one or the other pattern may be predominant. The disorder is more frequent in males than females. Onset is in childhood. Symptoms often attenuate during late adolescence although a minority experience the full complement of symptoms into mid-adulthood. (From DSM-IV)
Iron
A metallic element found in certain minerals, in nearly all soils, and in mineral waters. It has the atomic symbol Fe, atomic number 26, and atomic weight 55.85. It is an essential constituent of hemoglobin, cytochrome, and other components of respiratory enzyme systems. Its chief functions are in the transport of oxygen to tissue (hemoglobin) and in cellular oxidation mechanisms. Depletion of iron stores may result in iron-deficiency anemia. Iron is used to build up the blood in anemia. (From Dorland, 27th ed)
Fatty Acids, Essential
Long chain organic acid molecules that must be obtained from the diet. Examples are LINOLEIC ACIDS and LINOLENIC ACIDS.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus - Läkare Barn Halmstad

Perinatala påverkansfaktorer på utveckling hos barn vid 10 års ålder, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/230691