PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
Project number : 230771
Created by: Malin Henriksson, 2017-09-18
Last revised by: Malin Henriksson, 2017-09-18
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Bakgrund: De som söker för ångest är en stor patientgrupp i primärvården idag. Det innebär ett lidande på individnivå, höga sjukskrivningstal och läkemedelskostnader för samhället. En faktor som har stor påverkan på hjärnan är fysisk aktivitet. Det förekommer studier som antyder att det krävs tämligen intensiv och långvarig konditionsträning för att få bestående strukturella effekter på hjärnan men det finns få studier med fysisk träning som intervention vid ångestsjukdom. Med denna bakgrund är det angeläget att genomföra en interventionsstudie med olika intensitet av fysisk konditionsträning hos patienter med ångestproblematik.

Syfte/Frågeställning: Genomföra en randomiserad, kontrollerad klinisk interventionsstudie i primärvården bland patienter med nydebuterad ångest för att studera om man kan finna ett dos-respons samband mellan förbättrad kondition och minskade ångestsymtom, förbättrad kognitiv förmåga, förbättrad arbetsförmåga och ändringar av biomarkörer.

Genomförande: En 12 veckors interventionsstudie, med en lågintensiv och en högintensiv behandlingsarm, bland patienter med ångest som rekryteras inom primärvården. Patienterna kommer att följas upp efter 12 veckor och 1 år. Datainsamlingen beräknas ta sammanlagt 3 år.

Förväntat resultat/Betydelse: Om ett enkelt interventionsprogram kan påverka ångest symtomatologin, kognition och arbetsförmåga innebär detta en mycket stor vinst både på individnivå och ur ett samhällsperspektiv och därmed för kommuninvånarna i Varberg.

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-05-01

Projektets slutdatum

2020-05-01

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Allmänmedicin

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Närsjukvården Halland - Affärsområde Norr - Vårdcentralen Onsala
Onsala vårdcentral

4. Resultat av projektet

Beskriv resultat från projektet

Pågår

PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/fouhalland/project/230771