Drop-in/öppen mottagning på Ortopedteknik
Drop-in/öppen mottagning på Ortopedteknik
Project number : 232211
Created by: Gustav Jarl, 2017-10-12
Last revised by: Gustav Jarl, 2017-10-13
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. Drop-in på Ortopedteknik -uppföljning av uteblivna besök, PUL-anmälan
  2. Drop-in/öppen mottagning på Ortopedteknik, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Väntetider är vanligt inom sjukvården och orsaker fördröjning av insatser och missnöje med servicen.

Syftet med studien var att undersöka effekterna av en modifierad drop-in-mottagning på väntetider, service och arbetsmiljö.

1286 patienter i behov av skoinlägg lottades till att besöka Ortopedteknik på ett bokat besök eller bjudas in till drop-in-mottagningen. Sju anställda deltog även i studien.

Resultatet var att väntetiden till besöket blev kortare i drop-in-gruppen jämfört med gruppen som fick komma på bokat besök (i median, 40 dagar kortare väntetid). Fler i drop-in-gruppen (17%) uteblev från besöket än i bokat besök-gruppen (6%) och drop-in gruppen fick vänta 9,9 minuter längre i genomsnitt i väntrummet vid besöket. Det var ingen skillnad mellan grupperna i deras åsikter om servicen, men personalen upplevde mer stöd från kollegor när de arbetade med drop-in jämfört med när de arbetade med bokade besök.

Slutsatsen var att modifierad drop-in kan användas för att minska köer och väntetider utan att medföra några större negativa effekter på väntetid i väntrummet, service eller arbetsmiljö. Vi kommer nu göra en enkätundersökning om varför så många patienter uteblev från besöket på drop-in.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan hälsovetenskap
checked Annan klinisk medicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av medicinteknisk utrustning

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2014/342

Planerat startdatum

2014-01-01

Planerat slutdatum

2017-12-31

Studiens status

Projektet pågår Rekrytering avslutad

Vetenskaplig sammanfattning

Background: Waiting is common in health care, delays intervention, and has negative effects on satisfaction with services.

Objectives: To evaluate effects of a modified walk-in system, where patients were invited consecutively from the waiting list to attend the clinic on a walk-in basis, on waiting times, services, and work environment.

Study design: Parallel-group trial.

Methods: In all, 1286 consecutive patients in need of shoe insoles were randomized to waiting lists for modified walk-in (n = 655) or a scheduled appointment (n = 631). Seven staff members also participated.

Results: The median indirect waiting time to first appointment was 40 days shorter for modified walk-in (135 days) than for scheduled appointment (175 days; p < 0.001); 17% of those randomized to modified walk-in did not attend the clinic compared to 6% for scheduled appointment (p < 0.001). Mean direct waiting time in the waiting room was 9.9 min longer for modified walk-in than for scheduled appointment (p < 0.001). Patients attending modified walk-in or a scheduled appointment reported similar levels of satisfaction with services. Staff reported more support from co-workers with modified walk-in than with scheduled appointment (p = 0.041).

Conclusion: The modified walk-in can reduce indirect waiting times without any substantial worsening of direct waiting times, service quality, or work environment. Studies are needed to investigate why many patients drop out from modified walk-in.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Ortopedteknik workplace verified by Region Örebro län on 2018-02-27

Slutrapport

Publikationer


Drop-in/öppen mottagning på Ortopedteknik, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/232211