logotyp
Effekt av en GnRH-inj hos flickor med misstänkt för tidig pubertet på ghrelinkoncentrationen
Effekt av en GnRH-inj hos flickor med misstänkt för tidig pubertet på ghrelinkoncentrationen
Project number : 235241
Created by: Maria Lodefalk, 2017-11-14
Last revised by: Maria Lodefalk, 2017-11-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. CPP-studien, PUL-anmälan
  2. Effekt av en GnRH-inj hos flickor med misstänkt för tidig pubertet på ghrelinkoncentrationen, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Ghrelin är ett hormon som framför allt bildas i magsäcken och som bland annat signalerar mättnad till centrala strukturer i hjärnan (hypotalamus). Blodkoncentrationen av ghrelin stiger före en måltid och sjunker efteråt. Dess nivåer är höga under tidig barndom, men sjunker successivt under puberteten. Den fysiologiska regleringen som leder till de sjunkande nivåerna under puberteten är inte känd. GnRH är ett hormon som utsöndras från hypotalamus och som startar en normal pubertet. GnRH stimulerar hypofysen att bilda hormonerna FSH och LH, vilka i sin tur stimulerar könskörtlarna att bilda könshormoner. Könshormonerna ger upphov till de kroppsliga förändringar som inträffar under puberteten. Vår hypotes är att det är de ökade nivåerna av GnRH som leder till sänkningen av ghrelin. 

Ibland inträffar puberteten för tidigt. Det är vanligare hos flickor än hos pojkar. För att utreda orsaken till det och kunna ta ställning till vilken behandling som är lämplig behöver dessa patienter ibland utredas med ett sk GnRH-stimuleringstest. Då ges en dos GnRH iv och blodprover tas upprepade gånger därefter enligt ett standardiserat protokoll. I denna studie tar vi också blodprov för ghrelin-koncentrationen. Patienterna kommer att undersökas två gånger var, en gång med aktiv substans (GnRH) och en gång med koksalt (placebo). Därefter kommer vi att jämföra ghrelin-koncentrationen efter GnRH-injektion med den efter koksalt-injektion.

Eftersom ghrelin är instabilt och det inte finns något standardiserat sätt för dess provtagning kommer även det att studeras i denna studie.

Vi hoppas att vi genom detta projekt kommer att dels lära oss mer om den fysiologiska regleringen av ghrelin och dels om optimal provtagningsrutin för ghrelin.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod

E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar

Multicenterstudie

Ja

ClinicalTrials.gov

NCT02431416

EPN diarienr

2015/028

Biobankstillstånd

Ja

Strålskyddstillstånd

Nej

Planerat startdatum

2015-05-01

Planerat slutdatum

2017-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Vetenskaplig sammanfattning

Ghrelin är ett hormon som framför allt bildas i magsäcken och som bland annat signalerar mättnad till hypotalamus. Blodkoncentrationen av ghrelin stiger före en måltid och sjunker efteråt. Dess nivåer är höga under tidig barndom, men sjunker successivt under puberteten. Den fysiologiska regleringen som leder till de sjunkande nivåerna under puberteten är inte känd. GnRH, som utsöndras från hypotalamus, startar en normal pubertet genom att stimulera hypofysen att bilda hormonerna FSH och LH, vilka i sin tur stimulerar gonaderna, så att könshormoner bildas. Dessa könshormoner ger sedan upphov till sekundära könskarakteristika under puberteten. Vår hypotes är att det är de ökade nivåerna av GnRH som leder till sänkningen av ghrelin under puberteten. 

Ibland inträffar puberteten för tidigt. Det är vanligare hos flickor än hos pojkar. För att utreda orsaken till det och kunna ta ställning till vilken behandling som är lämplig behöver dessa patienter ibland utredas med ett sk GnRH-stimuleringstest. Då ges en dos GnRH iv och blodprover tas upprepade gånger enligt ett standardiserat protokoll. I denna studie tar vi också blodprov för ghrelin-koncentrationen hos patienter som accepterat deltagande i studien. Patienterna kommer att undersökas två gånger var, en gång med aktiv substans (GnRH) och en gång med koksalt (placebo). Därefter kommer vi att jämföra ghrelin-koncentrationen efter GnRH-injektion med den efter koksalt-injektion.

Eftersom ghrelin är instabilt och det inte finns något standardiserat sätt för dess provtagning kommer även det att studeras i denna studie.

Vi hoppas att vi genom detta projekt kommer att dels lära oss mer om den fysiologiska regleringen av ghrelin och dels om optimal provtagningsrutin för ghrelin.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Landsting - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Kvinno- och barndivisionen - Pediatrik

Projektägare är huvudprövare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

Effekt av en GnRH-inj hos flickor med misstänkt för tidig pubertet på ghrelinkoncentrationen, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/235241