logotyp
Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton
Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton

Project number : 236731
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

PUL-anmälan

 1. Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton, PUL-anmälan
 2. Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton Projektledare Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Eftersom muskuloskeletala smärtor är den näst vanligaste orsaken till att söka vård, var syftet med denna studie att bestämma värdet av psykosociala variabler vid utvärdering av risken för att utveckla kronisk ryggsmärta och att utveckla en screeningmetodik för att identifiera patienter som sannolikt har en dålig prognos.

Syfte

En prospektiv studie utfördes på konsekutiva patienter med akut eller subakut ryggsmärta, där patienterna fyllde i ett frågeformulär och följdes därefter i 6 månader för att se antalet sjukskrivningsdagar.

Metod

Ett hundra fyrtiofem patienter blev ombedda att fylla i ett frågeformulär för denna studie. Detta frågeformulär innehöll 24 frågor om psykosociala aspekter av problemet. Sex månader senare kontaktade patienterna för att slutföra utredningsfrågor om ackumulerad sjukskrivning.

Resultat

Totalt 97% av patienterna besvarade frågeformulären. Även om patienterna förbättrades kraftigt hade 18% 1-30 dagar och 20% hade färre än 30 dagars sjukskrivning under uppföljningsperioden. Fem frågor har visat sig vara de starkaste förutsägbara för sjukskrivningsutfall (rädsla-undvikande arbetsförtroende, uppfattad förbättring, problem med arbetsfunktion, stress och tidigare sjukskrivning), korrekt klassificering av 73% av patienterna i motsats till en chans av 33%. En totalpoäng utvärderades som ett medel för att bedöma risker och befanns vara starkt relaterad till resultatet.

Slutsats

Potentiella psykosociala riskfaktorer associerade med framtida sjukfrånvaro identifierades. Eftersom den totala poängen var relaterad till resultatet kan instrumentet ha användning vid screening av patienter med akut eller subakut ryggmärgssmärta i kliniska situationer

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Planerat startdatum

1995-01-01

Planerat slutdatum

1998-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

 • Clin J Pain. 1998 Sep;14(3):209-15.
 • Can we screen for problematic back pain? A screening questionnaire for predicting outcome in acute and subacute back pain.
 • Linton Steven, Halldén Karin.
 • Abstract
 • OBJECTIVES:
 • Because musculoskeletal pain is the second most frequent reason for seeking health care, the aims of this study were to determine the value of psychosocial variables in evaluating risk for developing chronic back pain problems and to develop a screening methodology to identify patients likely to have a poor prognosis.
 • STUDY DESIGN:
 • A prospective study was conducted on consecutive patients with acute or subacute back pain, in which patients completed a screening questionnaire and were then followed up for 6 months to determine outcome. The primary outcome variable was accumulated sick leave.
 • METHODS:
 • One hundred forty-two consecutive patients were asked to complete a questionnaire designed for this study. This questionnaire contained 24 items concerning psychosocial aspects of the problem. Six months later, patients were contacted to complete outcome questions about accumulated sick leave.
 • RESULTS:
 • A total of 97% of the patients completed both questionnaires. Although patients, on average, improved greatly, 18% had 1-30 days and 20% had fewer than 30 days of sick leave during the follow-up period. Five variables were found to be the strongest predictors of sick leave outcome (fear-avoidance work beliefs, perceived improvement, problems with work function, stress, and previous sick leave), correctly classifying 73% of the patients as opposed to a chance rate of 33%. A total score was evaluated as a means of judging risk and found to be strongly related to outcome.
 • CONCLUSION:
 • Potent psychosocial risk factors associated with future sick absenteeism were identified. Because the total score was related to outcome, the instrument may have use in screening patients with acute or subacute spinal pain in clinical situations

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken

Slutrapport

Slutdatum

1998-12-31
Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/fourol/project/236731