Prognostisk och terapeutisk betydelse av den cellulära immuniteten vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL) | Application
Prognostisk och terapeutisk betydelse av den cellulära immuniteten vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
Registration number: GLS-6012
Anslag från Göteborgs Läkaresällskap - Ny ansökan
Application started by: Per-Ola Andersson, 2006-01-05
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Sektionen för Hematologi och Koagulation
Last updated / corrected by: Per-Ola Andersson, 2006-01-24
Application received by: Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
GrantedGranted
Applicant: Per-Ola Andersson
Sektionen för Hematologi, Onkologi och Lungmedicin, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Sökandens forskarutbildning

Tidigare bidrag från GLS

Stipendiemånader (1998+1999: 2 st, 2000+2001: 3 st)
Anslag (2002: 100 000 kr, 2003: 115 000 kr, 2004: 85 000 kr 2005: 94 700 kr)

Sökanden disputerad?

Disputerad längre tillbaka än 24 månader

Övergripande projektinformation

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling påbörjad

Ämnesområden som ansökan huvudsakligen avser

ÄMNESOMRÅDE

ÖVRIGA

Specificerat ämnesområde

not checked ALLMÄN FORSKNING
not checked ASTMA/ALLERGI
not checked BARNDIABETES
not checked BARNNEUROLOGI
checked CANCER
not checked DERMATOLOGI
not checked DIABETES
not checked EPILEPSI
not checked GERIATRIK
checked HEMATOLOGI
not checked HJÄRTA-KÄRL
not checked MEDICINHISTORIA
not checked MULTIPEL SKLEROS
not checked NEUROLOGI
not checked NJURAR
not checked PARKINSONS SJUKDOMAR
not checked PEDIATRIK
not checked PLASTIKKIRURGI
not checked PSYKIATRI
not checked REUMATOLOGI
not checked SJUKDOMARS FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING
not checked STROKE
not checked THORAX (LUNGMEDICIN)
not checked TUBERKULOS
not checked UROLOGI
not checked ÖGON
not checked ÖRON-NÄSA-HALS

Medarbetare / Handledare

Coworker

Herman Nilsson-Ehle
Sektionen för hematologi och koagulation, Medicinkliniken
Sverker Hasselblom
FoUU Halland
Stefan Jacobsson
Laboratoriet för klinisk kemi
Alex Karlsson-Parra
Avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2004-05-01

Beräknat projektslut

2006-12-31

Sammanfattning

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemin i västvärlden. Den karaktäriseras av en expansion av elakartade B-lymfocyter i lymfkörtlar, blod och benmärg. Med konventionell behandling anses sjukdomen fortfarande obotlig.

Immunologisk kontroll av tumörer, inklusive KLL, utövas huvudsakligen av cytotoxiska T-celler (CTL) som känner igen tumörantigen och aktiveras. KLL anses vara en attraktiv kandidat för immunterapeutiska behandlingsstrategier, såsom t. ex. cancervaccination. Syftet med cancervaccination är att öka antalet tumörantigen-reagerande CTL och underhålla deras aktivitet tillräckligt länge för att tumörceller ska elimineras. Vid KLL har CTL emellertid en nedsatt funktion och behöver kraftfull aktivering. Studier på andra tumörformer (t ex lever- och njurcancer) har visat att CTL kan ha ett ökat uttryck av inhibitoriska NK-cells receptorer (KIR). Dessa receptorer kan nedreglera T/NK-cellers cytotoxiska förmåga, dvs förhindra lys av tumörcellen. En av mekanismerna bakom CTL nedsatta funktion/förmåga vid KLL kan vara en uppreglering/överfunktion av KIR-receptorer.

Följande projekt avser att:

i) kartlägga förekomst och funktion hos inhibitoriska NK-/T-cellsreceptorer, ii) beskriva och stimulera T-cellernas cytotoxiska förmåga vid olika sjukdomsstadier, samt iii) prospektivt följa patienter och utvärdera sjukdomsprognos med hänsyn till KIR-receptoruttryck och cytotoxiska T-cellers funktion.


Bakgrund

Immunologisk kontroll av tumörer utövas huvudsakligen av cytotoxiska T-celler (CTL) som känner igen tumörantigen och aktiveras. Via T-cellsreceptorn reagerar CTL på antigen som presenteras på MHC I molekyler. Det finns också receptorer som interagerar med MHC I/MHC I-liknande strukturer och påverkar aktiveringen av NK- och T-celler. En sådan grupp receptorer är inhibitoriska NK-cells receptorer (KIR). De känner igen MHC I och nedreglerar T/NK-cellers cytotoxiska funktion. Studier på olika tumörformer (levercancer, njurcancer och malignt melanom) har visat att CTL har ett ökat uttryck av KIR, vilket leder till nedsatt cytotoxicitet och minskad tumörcells-lys. Man har också visat att en blockering av KIR med specifika antikroppar leder till ökad cytolys. En av mekanismerna bakom CTL nedsatta funktion/förmåga vid KLL kan vara en uppreglering/dysfunktion av KIR. Studier på förekomst, funktion och manipulation av KIR-receptorer på CTL och NK-celler vid KLL är emellertid inte publicerade.

Syfte

Att hos patienter med KLL:
1. beskriva uttryck av KIR hos cytotoxiska T- och NK-celler,
2. kartlägga och analysera CTLs funktion i samband stimulering och blockering av KIR,
3. kartlägga och stimulera CTLs funktion vid olika sjukdomsstadier,
4. prospektivt följa KLL patienter och evaluera sjukdomsprognos med hänsyn till KIR-uttryck hos CTL och deras cytotoxiska förmåga.

Metod: Urval

I Västra Götalands-regionen insjuknar ca 80 patienter/år i KLL. Genom ett nära samarbete med kollegor i regionen (Västsvenska lymfomgruppen) beräknas att flertalet nyinsjuknade patienter kan rekryteras till den planerade studien. Prover tas i samband med diagnos och före ev. insättande av behandling. Könsfördelningen beräknas vara det som kan förväntas vid KLL, d v s 20% fler män.

Metod: Stickprovsstorlek

Inklusion av patienter beräknas pågå under ca 2 år, med sammanlagt minst 80 inkluderade patienter. Kontrollmaterial utgörs av ca 20 friska frivilliga. Patienterna indelas i två subgrupper:
1) KLL i lågt stadium (Binet A/Rai 0-1) - ca 70% av alla patienter
2) KLL i avancerat stadium (Binet B-C/Rai 2-4) - ca 30% av alla patienter
Då utfallet ej går att förutsäga, är power-beräkning svår att göra. Dock visade en av oss utförd pilotstudie med ca 20 patienter en klar skillnad mellan grupperna avseende flera variabler, varför det beräknade patientmaterialet ter sig tillräckligt.

Metod: Datainsamling

Med flödescytometri bestäms distributionen av skilda T-celler samt T-cellernas KIR-uttryck och aktiveringsgrad. Patienterna indelas i två subgrupper enligt ovan.
När det gäller T-cellsreaktiviteten analyseras cellernas differentieringsfunktion i samband med exponering för naiva samt aktiverade KLL-celler resp. normala B-celler i cellodlingsförsök. T-celler samodlas med KLL-celler och T-cellerna analyseras vid olika tidpunkter avseende KIR-uttryck och cytokinfrisättning via flödescytometri och PCR-metodik.
Cytotoxisk T-cellsfunktion in vitro mäts dels genom att inkubera T-celler med KLL-celler med en nyutvecklad flödescytometrisk metod. KLL-cellerna är dels ostimulerade, dels stimulerade för att förstärka uttrycket av ytantigen. Vi kommer också att stimulera T-cellerna på ett flertal sätt (olika cytokiner, tillväxtfaktorer, specifika KLL-tumör-antigen samt med antikroppar för att stimulera/hämma KIR-receptorer) för att försöka förstärka T-cellernas förmåga till avdödande av KLL-celler.

Metod: Databearbetning

Variabler:
a. Kliniska (status, riskgruppsindelning, basala labresultat osv)
b. Procentuellt uttryck av ytantigen/receptorer.
c. Cellodling med bestämning av differentieringsgrad vid diagnos.
d. Cellodling med bestämning av cytotoxisk förmåga vid olika stimuli.
e. Prospektiv uppföljning med sjukdomsfri överlevnad relaterat till KIR-uttryck och CTL-funktion. Statistiska metoder är dels rent jämförande parametriska/icke-parametriska tester för att studera ev skillnader mellan grupperna (punkt a-d), dels överlevnadsdata i form av Kaplan-Meier beräkning (punkt e).

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

KLL är den enskilt vanligaste tumören inom hematologin. Många patienter svarar bra på konventionell behandling och vissa kan uppnå en lång behandlingsfri överlevnad. Emellertid finns det många patienter som svarar dåligt på sådan behandling och som inom ett par års tid går under i sjukdomen.

Forskningsprogrammet syftar till att kartlägga och att manipulera mekanismer i patientens cellulära anti-tumorala immunsystem. Screening av funktionen hos cytotoxiska T-celler hos den individuella patienten kan också leda till att vi kan förutsäga vilka patienter som skulle ha nytta av en tumörvaccinationsstrategi. Kunskaper som således kan leda till en snabbare utveckling av behandlingsprinciper som stimulerar patientens eget anti-tumorala immunsystem.

Positiva in-vitro data från denna studie torde kunna leda till en möjlighet att behandla patienter inom ramen för en fas-I/II studie avseende cellulär immunterapi. Tidsperspektivet för en sådan studie, borde kunna ligga någonstans inom 2-3 år.

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2003-12-14
Reference number from the ethical review board
S 599-03
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Budget och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotalbudget (kr)Ansöker hos GLS (kr)
PersonalLab assistent 3/4-tjänst, dvs 8 x 35 000 kr/mån = 280 000 kr Spec läkare ½-tjänst, dvs 5 x 70 000 kr/månad = 350 000 kr63000060000
ApparaturAndel av servicekostnader för apparatur, ca 5 000 kr.50000
MaterialMonoklonala antikroppar för immunofenotypning och cellodling, ca 100 000 kr. Cellodlingsmaterial, ca 40 000 kr. PCR-analyser, ca 50 000 kr/år. Rutinkemiska analyser, ca 15 000 kr.20500060000
ÖvrigtKontorsmaterial, ca 5 000 kr. Datorutrustning, ca 15 000 kr.200000
Förvaltningsavgift8% x 120 000 kr 9600
Högskolemoms15% x 120 000 kr 18000
SUMMA 860000147600

Other grant providers

Grant provider: LUA/ALF Start-up-bidrag 2005-2006 (Reference number: ALFGBG-2696)
Decided and approved
Grant reciever: P-O Andersson
Applied 2004-09-15 for a contribution of 622,000 SEK intended for Föreliggande projekt
Decision 2004-12-23 with a contribution of 500,000 SEK and is available 2005-2006
Grant provider: GLS (Reference number: GLS-3801)
Decided and approved
Grant reciever: P-O Andersson
Applied 2005-01-12 for a contribution of 135,300 SEK intended for Föreliggande projekt.
Decision 2005-04-03 with a contribution of 94,700 SEK and is available 20050601-20060530
Grant provider: SU-fonder (Reference number: xxx)
Application not decided
Grant reciever: P-O Andersson
Applied 2005-12-07 for a contribution of 50,000 SEK intended for Föreliggande projekt.
Total applied sum: 807,300 SEK | Total granted sum: 594,700 SEK
DescriptionShort description of the costSum
Äskande från GLSSe i budget och äskande ovan147,600
Sum 147,600

Decision

Decision date: 2006-04-19

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Äskande från GLS
Se i budget och äskande ovan147,60070,000Justering tilldelat belopp
sum147,60070,000 

Grant providers for application

Elin o Sigrid Gustafssons Minnesfond
Fund group: HEMATOLOGI

Contributes with 70000 SEK

Elin o Sigrid Gustafssons Minnesfond har bidragit till detta anslag.


Prognostisk och terapeutisk betydelse av den cellulära immuniteten vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL) | Application, from Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
http://www.researchweb.org/is/gls/ansokan/6012