långtidsuppföljning av höftprotes 5 år. utvärdering med RSA teknologi och risk för revision | Application
långtidsuppföljning av höftprotes 5 år. utvärdering med RSA teknologi och risk för revision
Registration number: GLS-6322
Stipendiemånader från Göteborgs Läkaresällskap - Ny ansökan
Application started by: kent olofsson, 2006-01-31
Work place at the time of application: ortopeden sahlgrenska
Last updated / corrected by: kent olofsson, 2006-02-01
Application received by: Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
RejectedRejected
Applicant: kent olofsson
ortopeden sahlgrenska

Sökandens forskarutbildning

Tidigare bidrag från GLS

fått för C/C studien. Utvärdera den sk omvända hybriden. (höftprotes)

Sökanden disputerad?

Ej disputerad

Antagen som doktorand (ifylles om sökande är doktorand)

2002-08-19

Forskarutbildningskurser (ifylles om sökanden ej är disputerad)

 ForskarutbildningskursStatus
Aetik och forskningsmetodikslutförd
Bscientific presentationslutförd
Cmedicinsk statistikslutförd
Dmuskuloskeletala sjukdomarslutförd
E  
F  

Övergripande projektinformation

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling påbörjad

Ämnesområden som ansökan huvudsakligen avser

ÄMNESOMRÅDE

ÖVRIGA

SPECIFICERAT ÄMNESOMRÅDE

not checked ALLMÄN FORSKNING
not checked ASTMA/ALLERGI
not checked BARNDIABETES
not checked BARNNEUROLOGI
not checked CANCER
not checked DERMATOLOGI
not checked DIABETES
not checked EPILEPSI
checked GERIATRIK
not checked HEMATOLOGI
not checked HJÄRTA-KÄRL
not checked MEDICINHISTORIA
not checked MULTIPEL SKLEROS
not checked NEUROLOGI
not checked NJURAR
not checked PARKINSONS SJUKDOM
not checked PEDIATRIK
not checked PLASTIKKIRURGI
not checked PSYKIATRI
checked REUMATOLOGI
not checked SJUKDOMARS FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING
not checked STROKE
not checked THORAX(LUNGMEDICIN)
not checked TUBERKULOS
not checked UROLOGI
not checked ÖGON
not checked ÖRON NÄSA HALS

Medarbetare / Handledare

Coworker

Johan Kärrholm
Läkare, Ortopedi, SU/Mölndal
Georgios Digas
SU/Mölndal, Ortopeden

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2006-01-31

Beräknat projektslut

2006-12-31

Sammanfattning

Sedan ca 10 år tillbaka har vi i med hjälp av tantalumkulor markerat ben,cement samt höftprotes.Med hjälp av radiostereometri kan vi dektektera hur protesen rör sig i ett 3 dimensionellt plan. Noggranheten i mätningen ligger på 0,3mm.Olika protesdesign har olika rörelsemöster. I de flesta fall har det ansets att en tidig och påtaglig sjunkning predikterar för en ökad risk för lossning av protesen. Orsaken till att en protes sjunker fort är troligtvis mulifaktoriell. Men en avde vikgtigaste faktorerna är operatörsberoene, själva cementerinstekniken och placeringen av protesen.Det finns ett antal prospektiva studier som vi nu skall sammanställa i en databas. Vi räknar med att inkludera ca 400-450 patienter.Analysera migrationsmönster koppla resultaten till national registret för höftledsarthroplastiker.Analysera om de som sjunker mycket
har gått till revision.Någon liknaande studie är inte gjord och materialet är stort. Uppfölningstid upp till 7 år.

Bakgrund

En del proteser lossnar oförklarligt tidigt, viktigt att analysera orsaken

utröna orsaken till tidig lossning. försöka minska risken för tidig revision

Det pågår en ständig forskning mänder av artiklar är publicerade ingen har dock ett så stort antal patienter och långtidsresultat och möjligheten att koppla det till resultat i ett national register
Givetvis ämmu längre uppföljning 10 -15 år, koppla det till aktivitetsnivå typ av protes mm

Syfte

Analyser orsaken till tidig lossning hos höftproteser. Kunna prediktera orsaken. Om vi finner tydliga samband. Motverka det genom undervisning utbildning. Att få göra en ny operation tidigt efter en primäroperation orsaker påtagligt lidande för patienten och en stor kostnad för samhället

Frågeställning

Vilka faktorer är de viktigaste för att en höftprotes lossnar för tidigt. Kan vi prediktera detta.Kan vi med vanlig slätröntgen prediktera ett utfall.Hur viktig är operatören.

Metod: Urval

Från tidigare prospektiva randomiserade studier, Sammanställer vi en stor databas för statistisk bearbetning.Om möjligt även skapa en bank med slärtgbilder för varje patient.Könsfördelning relativt jämn

Metod: Stickprovsstorlek

Radiostereometri kan upptäcka protesrörelse i tiden(migration) om de överstiger 0,1-0,15 mm. Vi tycker att skillnad i medelmigration på o,3mm ör kliniskt relevanta. Det innebär att det bör ingå 15-20 patienter i varje grupp för att kunna dektera en skillnad med en sannolikhet på mer än 80 procent. i denna studie som blir retrospectice men själva materiallet har ingått i tidigare prospevtiva studier. Ingår ca 400- 450 patienter.De olika protestyper som ingår överstiger vida de 20 i varje grupp som krävs för signifikans.

Metod: Datainsamling

Samla data i Spss. skapa en bas för röntgen bilder

Metod: Databearbetning

Gradering av cementmantel. Stammens placering. Ålder på patienten. Diagnos Tex RA.Arthros.Typ av Protes. vilket sjukhus som opererat.Offset, Caputstorlek, Storlek på protesen

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Ökad kunskap om risken för tidig proteslossning.Hur kan vi förbättra oss. Minska risken. Minska lidande för patinten. Minska kostnaderna för samhället

Ethical review

Application to the ethical review board is NOT filed and will not be.

Etisk värdering

Alla studierna är tidigare godkända

Äskande

DescriptionShort description of the costSum
Äskande från GLSstipendiemaånad. Få tid att sammanställa databas. Statistisk analys
Utvärdera röntgen bilder.Koppla data till revisioner gjorda i svenska national registret för höftledarthroplastiker. Skriva artikel
32,000
Sum 32,000

Decision

Decision date: 2006-04-18

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Äskande från GLS
stipendiemaånad. Få tid att sammanställa databas. Statistisk analys
Utvärdera röntgen bilder.Koppla data till revisioner gjorda i svenska national registret för höftledarthroplastiker. Skriva artikel
32,0000 
sum32,0000 

långtidsuppföljning av höftprotes 5 år. utvärdering med RSA teknologi och risk för revision | Application, from Goteborgs lakaresallskap: forskningsanslag/stipendier
http://www.researchweb.org/is/gls/ansokan/6322