Mortalitet vid ruptur av aortaaneurysm – effekter av organisation, transportavstånd, ålder och kön. | Application
Mortalitet vid ruptur av aortaaneurysm – effekter av organisation, transportavstånd, ålder och kön.
Registration number: LIO-12010
Forsknings- och stipendieförvaltningen i Östergötland
Application started by: Jakob Hager, 2007-09-21
Professional title at the time of application: Specialistläkare
Work place at the time of application: Thorax-kärlkliniken, Kärlkirurgi, US, 58135 Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2011-03-08
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Jakob Hager
Läkare, Kirurgiska kliniken, ViN, 60182 Norrköping

Uppgifter om sökande

Kön (för statistiska ändamål)

Man

Söker som....

checked Anställd vid Universitetssjukhuset i Linköping
not checked Anställd vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
not checked Anställd vid Lasarettet i Motala
not checked Anställd inom NSC
not checked Anställd inom NSV
not checked Anställd inom NSÖ
not checked Anställd hos privat vårdgivare
not checked Anställd vid Hälsouniversitetet
not checked Anställd vid Linköpings universitet
not checked Forskare inom sydöstra sjukvårdsregionen med anknytning till Hälsouniversitetet
not checked Verksam inom medicinsk fakultetet vid högskola i Sverige och till dess anknutna sjukhus
not checked Läkarstuderande vid Hälsouniversitetet (studieintyg bifogas)
not checked Släkt (bestyrkt släktutredning bifogas)
not checked Kryssval saknas

Ämnesområde som ansökan huvusakligen avser

Ämnesområde

Hjärta och blodkärl

Område ansökan huvudsakligen avser

Hjärt-kärlsjukdomar

Projektinformation

Sammanfattning

I dagens sjukvårdsdebatt diskuteras mycket hur olika verksamheter ska/kan centraliseras respektive decentraliseras och om vårdkvalitéen skiljer sig åt vid sådan omorganisation.
Rupturerat bukaortaaneurysm (rAAA) är ett relativt vanligt tillstånd och förutom vissa former av trauma, det mest akuta som handläggs på landets kirurgkliniker. Ruptur inträder när som helst under dygnet och leder obehandlat till döden. Att studera överlevnaden vid denna diagnos, hos ett stort antal patienter som har olika tillgång till akut kirurgisk vård, organiserad på ett i huvudsak centraliserat eller decentraliserat sätt, är en metod att studera effekten av centralisering respektive decentralisering och allra ytterst om akut kirurgisk verksamhet i stort påverkas negativt eller positivt ur överlevnadssynpunkt, av denna typ av omorganisation.

Handledare/Medarbetare

Tutor

Fredrik Lundgren
Läkare, Thorax-Kärlkliniken Kärlenheten, Universitetssjukhuset, Lkpg

Budget och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotalbudget (kr)Äskar i denna ansökan (kr)
Lönemedel inkl lönekostnadspåslag (ej projektledare)Forskningssköterska resp Statistisk konsult60000 resp 5000030000 resp 25000
Översättnings-, skriv-, statistik och tryckkostnaderDatakörning SCB2500010000
Apparatur (ej dator eller datortillbehör)Programvara1500015000
Förbrukningsmateriel-  
Litteratur-  
Patientrelaterade kostnader-  
Övrigt-  
Stipendium för studier-  
SUMMA 15000080000
DescriptionSum
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen80,000
Sum80,000

Populärvetenskaplig rapport

Datum för rapport

2011-01-04

Resultat

Vi har på ett helt nytt sätt undersökt överlevnaden hos patienter med brustet kroppspulsåderbråck (rupturerat abdominellt aortaaneurysm, rAAA).
rAAA är ett allvarligt tillstånd som obehandlat leder till döden inom sekunder - dygn. Även med maximal behandling beräknas totalmortaliteten till minst 80 %. Ungefär hälften av patienterna som drabbas av rAAA avlider direkt, den andra hälften lever vidare i timmar – dygn, och behandlingen är en akut operation då man ersätter den del av kroppspulsådern där det brustna bråcket sitter.
Det vanligaste när man redovisar överlevnaden i rAAA, är att man visar hur många av de som opererats som avlidit inom 30 dagar, 30 dagars mortaliteten. Man tar då inte hänsyn till hur många som avlidit på vägen från ruptur fram till operation; dvs. hur många av dem som överlever initialt (uppskattningsvis hälften av alla fall), som verkligen får rätt diagnos och hamnar på ett sjukhus där möjligheten till behandling finns. Inte heller redovisas hur många av dessa initialt överlevande som man, av olika skäl, exv. hög ålder, annan allvarlig sjukdom, demens, avböjer från att operera.

Flera studier har visat att sjukhus och kirurger som opererar många fall av rAAA, har bättre resultat än de som opererar färre. För att kunna avgöra om centralisering av kirurgin för rAAA till större enheter medför någon försämring ur överlevnadssynpunkt för denna diagnos, valde vi att studera frågan på ett helt nytt sätt och resultatet redovisar vi i en artikel som är inskickad till en vetenskaplig tidskrift men ännu inte accepterad för publicering. Se nedan!

I detta arbete beräknar vi den populationsbaserade överlevnaden, till skillnad från den gängse 30-dagars operationsmortaliteten, genom att undersöka om den populationsbaserade överlevnaden hos patienter med rAAA skiljer sig åt mellan ålders- och könsmatchade populationer med kortare (”one-stop”) eller längre (”two-stop”) väg från ruptur till behandling på sjukhus som dagligdags sysslar med aortakirurgi. ”One-stop” innebär att man behandlas på det sjukhus där man primärt söker vård och ”two-stop” att man först söker vård på ett sjukhus men sedan skickas till ett annat för behandling, i de här fallen operation. Syftet med studien var att besvara frågan om centralisering av kirurgin för rAAA förändrar utfallet.
Vi fann att mortaliteten var 13 % högre för de som handlades enligt ”two-stop” jämfört med ”one-stop”, men att de numerära effekterna var små och att mortalitetsökningen ”drunknade” i den allmänt höga mortaliteten vid detta tillstånd och vår slutsats blev därför att det bästa sättet att påverka dödligheten i detta allvarliga tillstånd är fortsatt och utvidgad AAA-screening

Diskussion

Se ovan!

Publikationer

“Population-based survival rate, in contrast to operative mortality rate, for one- or two-stop referral patterns for patients with ruptured abdominal aortic aneurysms.” Jakob Hager, Fredrik Lundgren. Inskickad 2010-12-07 till Annals of Surgery

Decision

Decision date: 2007-12-21

Applied sumDecision SEKTilldelning externa skta fonderDecision comment
Äskar från Forsknings och stipendieförvaltningen
80,00043,0000 
80,00043,0000 

Grant providers for application

Stiftelseförvaltningen - Ssk Siv Olssons forskningsstiftelse (92100)
Fund group: Hjärt-kärlsjukdomar

Contributes with 43000 SEK

Beviljade anslag utbetalas av Stiftelseförvaltningen, Region Östergötland, 581 91, Linköping mot inskickad attesterad leverantörsfaktura/kvitto. På fakturan skall ansökans diarienummer anges.

Financial report

Financial report 
Granted sum
43,000
Paid sum
43,000
Returned sum
0

Kontakta administratören

Håll dig uppdaterad

logotyp

Mortalitet vid ruptur av aortaaneurysm – effekter av organisation, transportavstånd, ålder och kön. | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/12010