Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Application
Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom
Registration number: LIO-123341
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
Application started by: Kristina Tödt, 2010-05-19
Professional title at the time of application: leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Lungmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2012-06-25
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kristina Tödt
Sjukgymnast, Lungmottagningen, SUS Lund

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

  1. LIO-123341 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2010-05-19 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund
  2. LIO-201401 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2011-05-24 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

Trötthet/fatigue är det vanligaste symtomet näst efter andfåddhet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tidigare studier visar att hälften av patienterna upplever trötthet som ett av de värsta symtomen som påverkar fysiska, mentala och psykosociala funktioner vilket inverkar negativt på patienternas livskvalitet. KOL betraktas som en inflammatorisk sjukdom som förutom i lungan ger effekter även i andra organsystem i kroppen. Systemiska effekter vid KOL som uppmärksammats är ofrivillig viktnedgång och försämrad muskelfunktion. Studier som analyserat sambandet mellan trötthet och funktions status är få.

Detta forskningsprojekt är en del i en större studie kring trötthet vid KOL. Huvudsyftet med föreliggande studie är att analysera sambandet mellan upplevelsen av trötthet med funktionsstatus och hälsa hos patienter med KOL och att göra en jämförelse med personer från allmänna befolkningen. Studien är en tvärsnittsstudie där 121 personer med KOL som besökt lungmedicinsk mottagning och 43 referens personer från den allmänna befolkningen inkluderats. Datainsamling skedde via frågeformulär och kliniska test vilka genomfördes i samband med ett mottagningsbesök.

Frekvens, duration och svårighetsgraden av tröttheten värderades med strukturerade frågor. Andfåddhet värderades med Medical Research Council dyspné skalan. Trötthetens påverkan på fysiska-, psykosociala- och kognitiva funktioner värderades med Fatigue Impact Scale. Hälsa värderades med St Georges Respiratory Disease Questionnaire, EuroQol´s termometerliknande skala samt med Hospital Anxiety and Depression Scale. Fysisk aktivitet bedömdes med International Physical Questionnaire – Short. Fyrtio slumpmässigt utvalda patienter och 20 referenspersoner har dessutom burit en rörelsesensor för registrering av fysisk aktivitetsnivå. Fysisk kapacitet inkluderade bedömning av lungfunktion med dynamisk spirometri, fysisk uthållighet med sex-minuters gångtest samt muskelstyrka med Timed Stands Test och handstyrka som mättes med handstyrkeinstrumentet Grippit. Demografiska data, rökvanor, medicinering och förekomst av annan sjukdom registrerades.

Deskriptiv statistik kommer att användas. Samband mellan trötthet och andra variabler kommer att analyseras med Pearson korrelations koefficient eller Spearmans rangkorrelation efter vad som bedöms lämpligt. Multivariat regressionsanalys kommer att utföras med trötthet som den beroende variable.

Denna studie kommer att fördjupa kunskapen om faktorer som bidrar till upplevelse av trötthet hos patienter med KOL. Fördjupad kunskap om trötthet ökar möjligheterna för vårdgivare att utveckla strategier för att reducera tröttheten hos patienter med KOL och därmed förbättra livskvaliteten.

Handledare / Medarbetare

Tutor

Mitra Unosson
Seniorprofessor , Pensionerad
Elisabeth Skargren
Sjukgymnast, IMH avd sjukgymnastik, Linköpings universitet
Per Jakobsson
Läkare, Lungmedicinska kliniken

Vetenskaplig redovisning

Datum för rapport

2012-05-30

Typ av rapport

Lägesrapport

Decision

Decision date: 2010-10-13

Decision 
Applied sum120,000
Granted sum100,000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Landstingsanställda med legitimerade vårdyrken

Contributes with 100000 SEK

Financial report

Financial report 
Granted sum
100,000
Paid sum
100,000
Returned sum
-0

Kontakta administratören

Håll dig uppdaterad

logotyp

Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/123341