Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Application
Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom
Registration number: LIO-201401
Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
Application started by: Kristina Tödt, 2011-05-24
Professional title at the time of application: leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Lungmedicinska kliniken
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2013-03-07
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Kristina Tödt
Lungmottagningen, SUS Lund

Välj in föregående års ansökan som denna ansökan är en fortsättning på

  1. LIO-123341 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2010-05-19 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund
  2. LIO-201401 : Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, Forskningstid för LANDSTINGSANSTÄLLDA med legitimerade vårdyrken (ej läkare) FORTSÄTTNINGSANSÖKAN
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2011-05-24 , Applicant: Kristina Tödt, Lungmottagningen, SUS Lund

Projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram

Trötthet/fatigue är efter andfåddhet det vanligaste symtomet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Tröttheten påverkar individernas fysiska-, sociala- och mentala funktioner och försämrar den hälsorelaterade livskvaliteten. KOL betraktas i dag som en sjukdom med flera systemiska effekter som inkluderar försämrad perifer muskel funktion. Studier som analyserar sambandet mellan trötthet och funktionsstatus är få. Kunskapen om skillnader mellan män och kvinnor med KOL ökar men kunskapen om sambandet mellan trötthet och funktionsstatus hos män respektive kvinnor är vad vi vet inte känt.

Detta forskningsprojekt är en del i en större studie kring trötthet vid KOL. Huvudsyftet med föreliggande studie är att analysera sambandet mellan upplevelsen av trötthet med funktionsstatus och hälsa hos patienter med KOL och göra en jämförelse med personer ur allmänna befolkningen. I denna tvärsnittsstudie har 121 patienter med KOL och 43 personer från den allmänna befolkningen har inkluderats. Datainsamlingen skedde via frågeformulär och kliniska test vilka genomfördes vid ett mottagningbesök.

Frekvens, duration och svårighetsgrad av tröttheten den senaste månaden värderades med strukturerade frågor. Andfåddhet mättes med Medical Research Council dyspné skala. Trötthetens påverkan på fysiska-, psykosocial- och mentala funktioner värderades med Fatigue Impact Scale. Hälsa bedömdes med St Georges Respiratory Disease Questionnaire, EuroQols termometerliknande skala samt med Hospital Anxiety and Depression scale. Fysisk aktiviet bedömdes med International Physical Activity Questionnaire - Short. Fyrtio slumpmässigt valda patienter och 20 referenspersoner har även burit en rörelsesensor för registrering av fysisk aktivitetsnivå under en vecka. Fysisk kapacitet inkluderar mätning av den dynamiska lungfunktionen, fysisk uthållighet med sex-minuters gångsträcka samt muskelstyrkan med Timed Stands Test (TST) och handstyrkan med handstyrkeinstrumentet Gippit.

Deskriptiv statistik kommer att användas. Samband mellan trötthet och andra variabler kommer att analyseras med Pearsons korrelations koefficient eller Spearmans rangkorrelation efter vad som bedöms lämpligt. Multivariata regressionsanalyser med trötthet som den beroende variabeln kommer att utföras.

Denna studie kommer att fördjupa kunskapen om faktorer som bidrar till upplevelsen av trötthet hos patienter med KOL. Fördjupad kunskap om tröttheten vid KOL ökar möjligheterna till att utveckla strategier för att reducera tröttheten hos patienter med KOL och därmed förbättra livskvaliteten.

Decision

Decision date: 2011-11-29

Decision 
Applied sum120,000
Granted sum100,000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för Landstingsanställda med legitimerade vårdyrken

Contributes with 100000 SEK

Financial report

Financial report 
Granted sum
100,000
Paid sum
100,000
Returned sum
-0

Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/201401