Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantation. | Application
Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantation.
Registration number: LIO-7643
Ansökan Klinik ALF-medel 2007
Application started by: Jan Ernerudh, 2006-05-31
Professional title at the time of application: Professor, överläkare
Work place at the time of application: IMK, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet
Last updated / corrected by: Jan Ernerudh, 2006-05-31
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Jan Ernerudh
IKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet

Projektinformation

Ange forskningsområdet

Mikrobiologi, immunologi och infektionssjukdomar

Sammanfattning

Detta samarbetsprojekt med Hematologiska kliniken utgör också ett avhandlingsarbete där det övergripande syftet är att öka förståelsen för immunologiska mekanismer vid stamcellstransplantation och att förbättra monitorering och prediktion av komplikationer som infektioner och graft-versus-host sjukdom.

Stamcellstransplantation kan ske antingen allogent eller autologt. En allogen stamcellstransplantation, med stamceller från syskon eller obesläktade givare, innebär att blodbildningen fortsättningsvis kommer från donatorns stamceller och det nya immunsystemet som utvecklas kan avstöta eventuella kvarvarande leukemiceller (Graft versus Leukemia effekt) vilket minskar risken för återfall. Dessa stamceller kan även ge upphov till Graft-versus-Host (GvH) sjukdom, det vill säga en immunologisk attack på mottagarens friska organ.

Fyra delarbeten är planerade att ingå i avhandlingen varav delarbete 1 är i sitt slutskede. I detta LMC-projekt söks medel för arbete 2 och 3 (för år 2007). Nedan presenteras de olika delarbetena i avhandlingen:
1. Bestämning av den biologiska och metodologiska variationen av lymfocytsubpopulationer i perifert blod. Manuskript.
2. Kartläggning av cytokiner och leukocytmarkörer vid allogen och autolog
stamcellstransplantation.
Målsättningen är att hitta markörer som kan skilja feber från GvH och att värdera markörer för grad av GvH samt belysa immunologiska mekanismer vid allogen versus autolog stamcellstransplantation. Även etablerade markörer kommer att studeras, som CRP och pro-calcitonin (1,2,3,4,).
3. Betydelsen av sHLA-G vid stamcellstransplantation.Lösligt HLA-G (sHLA-G) är en immunsuppressiv molekyl som inducerar apoptos av aktiverade T-cytolytiska celler och nedreglerar T-hjälpar cellers proliferation (5,6) samt hämmar NK-celler via KIR-receptorer. Hur mängden sHLA-G varierar från före stamcellstransplantation till 12 veckor efter transplantation bestäms för att se om man kan relatera resultaten till cytokiner, grad av GvH, och överlevnad.
4. Betydelsen av Natural Killer (NK) celler i samband med GvL och GvH.
Efter en stamcellstransplantation är NK-celler de första lymfocyterna som cirkulerar ut i perifera blodbanan och har betydelse för GvL och GvH-effekterna (7). Nya data indikerar att NK-celler ger GvL, men inte GvH. NK-celler hos olika individer har olika uppsättning KIR-receptorer och hämmas av olika HLA-klassI alleler. Mis-match av donator NK-celler och mottagar-HLA leder därför till önskad GvL (8,9) och kan komma att bli en viktig framgångsfaktor för förbättring av behandlingsresultaten vid leukemier. NK-cellers KIR uttryck i förhållande till HLA och immunrespons kommer att studeras i en planerad studie.

Metod
Arbete 2 och 3 är studier som baseras på infrysta plasmaprover samt redan insamlade flödescytometridata där bestämning av lymfocytpopulationer gjorts på perifert blod. Proverna är från en pilotstudie på 10 st allogena, 10 st autologa och 6 st AML stamcellstransplantationspatienter. Provtagning har skett vid 7-8 tillfällen för respektive patient. Provtagning har även skett vid första febertillfälle efter transplantation.
Tekniker kommer att vara följande: Flödescytometri för bestämning av lymfocytsubpopulationer, NK-celler och NK-receptorer. (Arbete 1, 2 och 4.)
Cytometric Bead Array (CBA) för bestämning av cytokiner. (Arbete 2.)
ELISA för bestämning av sHLA-G. (Arbete 3.)

Klinisk betydelse
Intentionen med arbetena är i första hand att försöka hitta tidiga markörer för att skilja GvH-reaktioner från infektiösa processer samt att prediktera och gradera GvH. Vidare är grundläggande kunskaper om inflammatoriska mekanismer vid GvH viktiga för att förbättra handläggning och behandling. Idag ges donatorlymfocyter för att öka GvH och därmed GvL. På sikt kommer cellterapi att förändras och t ex NK-cellsterapi kan bli aktuell. Det är därför viktigt att laboratoriet aktivt deltar i denna utvecklingsprocess, också för att snabbt kunna erbjuda hjälp till kliniken med behandling och monitorering.

Medarbetare

Coworker

Mats Linderholm
Stockholms sjukhem, palliativa sektionen

Projektbudget

Total projektbudget

 LFoUSchablonALFExterna
Läkare ALF, 25600/vecka    
Läkare övriga, 440 kr/tim    
Medarbetare övriga (medellång vårdutb, tekniker), 255 kr/tim200000   
Medarbetare övriga, 170 kr/tim    
Material, appartkostnader70000   
Patientkostnader, förlängd tid    
Patientkostnader, extra    
Övriga kostnader    
Summa270000   

Decision

Decision date: 2006-11-03

Brief description of each costApplied sumDecision SEKLFoUDecision comment
Allmän forskningsersättning
Lön Karin Backtemann och medel till drift (ELISA för HLA-G, Monoklonala antikroppar, CBA-kit)270,00000 
sum270,00000 

Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantation. | Application, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/ansokan/7643