logotyp
Region Örebro län

Välkommen till Region Örebro läns ansökningssystem för forskningsanslag och affiliering


INFORMATION: Researchweb kommer under början av juni att byta gränssnitt och få ett annorlunda utseende. Förändringar kommer också ske kring personkorten, detta pga av att GDPR träder ikraft 25 maj 2018. För frågor välkommen att kontakta oss via


För att kunna söka anslag i Researchweb måste du först logga in, alternativt registrera dig om det är första gången. När du registrerar dig i Researchweb ska du fylla i ett personkort. Ett aktuellt och komplett ifyllt personkort, inklusive CV-uppgifter om utbildning, arbetsplats och publikationer, är en förutsättning för att din ansökan ska behandlas. För forskning som bedrivs inom Region Örebro län ska ditt projekt också registreras i Researchweb projektdatabas.

Datum för ansökniningsperioder 2018 för ansökan om forskningsbidrag och forskarveckor:

8 januari - 31 januari (Forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna och anslaget för Äldres hälsa och sjukdomar).

21 mars - 20 april (Forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna och anslaget för Äldres hälsa och sjukdomar.)

12 juni - 17 augusti (Forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna och anslaget för Äldres hälsa och sjukdomar.)

3 oktober - 31 oktober (Forskarveckor och projektmedel för doktorander <45 år som har gjort halvtidskontroll, forskarveckor och projektmedel för post doc forskning, forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna och anslaget för Äldres hälsa och sjukdomar.)

Ansökningssystemet stänger kl 24.00

Forskningskommitténs sammanträdesdagar 2018 för ansökningar om forskningsbidrag och forskarveckor:

15 mars (Forskarveckor, Forskningsbidrag och Donationsstiftelserna)

5 juni (Forskarveckor, Forskningsbidrag och Donationsstiftelserna)

27 september (Forskarveckor, Forskningsbidrag och Donationsstiftelserna)

6 december(Forskarveckor och projektmedel för doktorander <45 år som har gjort halvtidskontroll, forskarveckor och projektmedel för post doc forskning, forskarveckor för oregistrerade forskare med minst magisterexamen och doktorander, projektmedel ur årsanslaget och Donationsstiftelserna.)

Forskningskommittén i Region Örebro län

Välkommen att söka forskningsmedel hos Forskningskommittén i Region Örebro län.
På Region Örebro läns hemsida finns mer information om forskning, välj denna länk: Region Örebro läns webbplats för forskning


Vem kan söka?

 • Du som sökande ska vara anställd med minst 25% tjänst inom Region Örebro län.
 • Du som medverkar i ett projekt under handledning av forskarutbildade personer inom områden där aktiva forskargrupper är verksamma. Forskarveckorna är i första hand avsedda för forskarstuderande (doktorander) som är registrerade vid institution inom Örebro universitet, eller, om särskilda skäl föreligger, även vid annat universitet. Veckor kan även beviljas yngre, oregistrerade forskare med minst magisterexamen.
 • Du som är disputerad kan söka forskningsbidrag och viss post doc-tid, men inte forskarveckor.

Regelverk för Forskningskommittén och sökande:

pdf document Regelverk FK 170529.pdf (83 kB)

År 2018 disponerar Forskningskommittén nedanstående forskningsmedel:

pdf document Disponibla medel 18 03 21.pdf (199 kB)

Under menyalternativen till vänster återfinns Hjälp och Service, där hittar du anvisningar om hur en ansökan görs.

Sedan år 2005 kräver de tidskrifter som anslutit sig till International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE) att kliniska interventionsstudier registreras i ett godkänt register före studiestart för att insända manus ska bli aktuella för bedömning.

Upprättade ansökningar om forskningsanslag i Region Örebro län är offentliga handlingar. Forskningsverksamheten bekostas till stor del av skattemedel och dess resultat ska därför vara tillgängligt för allmänheten, politiker och tjänstemän. Forskare som tilldelas forskningsmedel ska registrera sina projekt i Region Örebro läns projektdatabas. Utöver detta ska projekten vid behov registreras i andra tillämpliga register så som Clinical Trials. Detta är ett krav för att beviljade forskningsanslag ska utbetalas.

Anvisningar för uttag i Heroma av beviljade forskarveckor:

Logga in i Webban>Mina sidor>Mina ansökningar och klicka därefter på aktuellt diarienummer. Uppgifter angående beslutsdatum och ansvarsenhet finns allra sist i ditt ansökningsformulär under rubriken "Beslut ansökan".

Därefter formaliserar du ansökan i det löne- och personaladministrativa systemet Heroma.
I Självservice väljer du Registrera>Frånvaro>Forskning. I rutan Notering anger du att skälet för ledigheten är forskarveckor, vilken ansvarsenhet som ska debiteras (om du har beviljats forskarveckor ur en Särfond är det AE 56327 som ska anges) samt Reaearchwebs diarienummer (OLL-xxxxxx). Klicka därefter på "Skicka". Ev tillstyrkare gör inget åt ärendet utan överlämnar det i Heroma till Lena Björkman för kontering och godkännande.

För mer information
Lena Björkman, sekr i Forskningskommittén, tel 019-602 62 07

Nästa av utlysning av ALF-medel kommer i augusti


INFORMATION: Researchweb kommer under början av juni att byta gränssnitt och få ett annorlunda utseende. Förändringar kommer också ske kring personkorten, detta pga av att GDPR träder ikraft 25 maj 2018. För frågor välkommen att kontakta oss via


ALF-förordanden utlyses inom ramen för en tillsvidareanställning eller motsvarande vid Region Örebro län, eller i vissa fall vid Landstinget i Värmland eller Landstinget Dalarna. Samtliga förordnanden förutsätter akademisk anknytning till Örebro universitet, formaliserat senast i samband med att förordnandet påbörjas, och ett pedagogiskt uppdrag inom läkarutbildningen

För regelverk och bedömningskriterier, läs mer här

pdf document Kliniska forskartjänster vid Region Örebro län i samverkan med Örebro universitet ver 20180403.pdf (328 kB)

För mer information
Helena Sävenstrand 019-602 7821

Nyckelfonden

Forskningsanslag från Nyckelfonden

Stiftelsen för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro - Nyckelfonden, delar årligen ut drygt 6 miljoner kronor i forskningsanslag till den medicinska forskningen i Region Örebro län. Nyckelfonden riktar sig till större forskningsområden eller etablerade forskargrupper.

Huvudsökande skall vara docent eller ytterligare vetenskapligt meriterad och leda en forskargrupp. Sökande skall vara anställd vid Region Örebro län (RÖL) åtminstone 25 % eller ha en s k förenad anställning vid universitetet med direkt anknytning/uppdrag förlagt till en klinik vid RÖL.

 • Stöd utgår till större projekt eller projektområden i första hand.
 • Projektet skall vara kliniskt förankrat inom RÖL och RÖL-kliniker skall aktivt medverka i projektet.
 • Forskningstid för huvudsökande innefattar även handledartid för doktorand upp till 5%.
 • Nyckelfonden emotser en ansökan per forskargrupp.

Aktuell ansökningsperiod är 20 december 2017 - 4 februari 2018.

Nyckelfondens sakkunniggrupp bedömer inkomna forskningsansökningar efter följande kriterier:

 1. Vetenskaplig kvalitet och originalitet
 2. Kompetens (enskilt och i grupp)
 3. Metodologi och preliminära resultat
 4. Genomförbarhet

Beslut om fördelning av forskningsbidragen fattas av Nyckelfondens styrelse i mars 2018.

I ansökan skall redovisas en översikt över projektets totala ekonomi. Samtliga sökta anslag för det aktuella och näraliggande projekt måste redovisas, inklusive användningsområde för erhållet anslag. Att externa medel sökts kommer att beaktas positivt vid bedömning av ansökan.

Som huvudsökande måste man redovisa vilken roll och uppgifter alla medsökande/projektmedarbetare har i projektet.

Samtliga huvudsökande, medsökande och handledare ska ha ett aktuellt personkort inklusive CV i ansökningssystemet Webban.

Nyckelfonden och Forskningskommittén kommer att göra en samordnad granskning och bedömning av ansökningarna till utlysningarna.

Välkommen med din ansökan!

Affiliering till Örebro universitet


INFORMATION: Researchweb kommer under början av juni att byta gränssnitt och få ett annorlunda utseende. Förändringar kommer också ske kring personkorten, detta pga av att GDPR träder ikraft 25 maj 2018. För frågor välkommen att kontakta oss via


Som disputerad aktiv forskare eller docent i Region Örebro län bör du ansöka om affiliering till Örebro universitet.

Örebro universitet (ÖU) och Region Örebro län ser båda det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet för att stärka sina positioner nationellt och internationellt. Samverkan kan ske på flera sätt, bland annat genom att ÖU knyter ledande välrenommerade forskare till sig utan en formell anställning på ÖU. Detta sker genom utnämning till affilierad forskare.

Affilieringen regleras i ett affilieringsavtal som beskriver förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för parterna. Ansökan om affiliering är en möjlighet för den som inte har annan koppling till universitetet i form av adjungering.

pdf document Affilieringsavtal.pdf (399 kB)

För mer information: Helena Sävenstrand


Vill du läsa mer om forskningen i Region Örebro län?

Välkommen till Region Örebro läns hemsidor eller sök information om forskningsprojekt i vår projektdatabas. Länk till Region Örebro läns projektdatabas 
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

Region Örebro län, from Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/oll