FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
Tumörbehandling med cytostatika och pulserade magnetfält. | Application
Tumörbehandling med cytostatika och pulserade magnetfält.
Registration number: VGSKAS-12814
Projektmedel - Fortsättning (tidigare ansökan i elektronisk form)
Application started by: Mattias Hartwig, 2007-11-07
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Kirurgkliniken, Sjukhuset i Lidköping
Last updated / corrected by: Lisbeth Jinnestål Fernow, 2009-05-07
Application received by: FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Mattias Hartwig
Läkare, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus Lidköping

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

  1. VGSKAS-10380 : Tumörbehandling med cytostatika och pulserade magnetfält., Projektmedel från Skaraborgs Sjukhus - Ny ansökan
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-04-30 , Applicant: Mattias Hartwig, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus Lidköping
  2. VGSKAS-12814 : Tumörbehandling med cytostatika och pulserade magnetfält., Projektmedel - Fortsättning (tidigare ansökan i elektronisk form)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2007-11-07 , Applicant: Mattias Hartwig, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus Lidköping
  3. VGSKAS-108281 : Tumörbehandling med cytostatika och pulserade magnetfält, Fortsättningsansökan - Projektmedel Skas
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2010-03-01 , Applicant: Mattias Hartwig, Kirurgkliniken, Skaraborgs sjukhus Lidköping

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid

35

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling avslutad - analys av data klar

Del i utbildning

Annan utbildning

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Medarbetare / Handledare

Tutor

Peter Naredi
Prefekt , Avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska akademin

Projektets innehåll

Beräknat projektslut

2011-12-31

Kort sammanfattning

Meningen med vårt försök är att se om man genom att kombinera cellgiftsbehandlingen med exponering för ett lågfrekvent, pulserat magnetfält kan förstärka behandlingseffekten på försöksdjur med inducerad levertumör.
Detta skulle i såfall kunna förbättra möjligheterna att behandla även spridd cancer på ett icke invasivt sätt.
Vi avser främst att studera om man kan reducera tumörens tillväxt.
Verkningsmekanismer kommer att studeras.
Tidigare publicerade arbeten på detta område har visat positiva resultat på tumörcellkulturer och olika modeller för att studera delar av tumörtillväxt, t.ex kärlnybildning. Några studier på försökdjur finns också publicerade med positiva resultat avseende tumörtillväxthämning. Dock har den apparatur vi nu använder aldrig använts för tumörbehandling.
Inte heller har kombinationsbehandling med cytostatika och magnetfält undersökts i mer än enstaka studier på försöksdjur; Fokus har istället legat på att se effekten av enbart magnetfält av olika styrka och frekvens.

Vi använder nu en väletablerad råttmodell för dessa studier (En NGW-tumör inympad i levern på Wistar-FU-råttor).
En tumör inympas i råttans lever. Efter en veckas tillväxt påbörjas behandling med cytostatikum (Karboplatin) och för en del av råttorna också exponering för magnetfältet två till tre gånger om dagen.
Behandlingen fortgår i fem dagar. Två veckor efter tumörinympningen avslutas försöket med att tumörvolymen bestämmes och vävnadsprover tages.

Människor är ännu ej behandlade med vår metod men utrustningen (elektromagneten) är godkänd och registrerad som medicinteknisk utrustning inom EU, och får därmed användas för behandling av människor.
Vi avser att gå vidare med studier på människa.

Ekonomisk redovisning av aktuellt projekt

 År 1År 2År 3
Kalenderår när medel beviljades.2007  
Summa beviljade medel.15000  
Summa förbrukat av beviljade medel.15000  
Procentuell andel av förbrukade medel.Svårbedömt.Har erhållit råttor för ca 40000 kronor från kirurgkliniken, Norrlands Universitetssjukhus. Får också fritt disponera labpersonal vid försöken. Hittills ca 8 arbetsdagar för två personer, ca 25-30000 kronor. Sålunda ca 20-25% av förbrukade medel.  

Redovisning av planerade utgifter fram till årsskiftet (sista dispositionsdatum)

Årets medel förbrukade.

Projektets genomförande

Hur har projektet förlöpt hittills?

 År 1År 2År 3
Kalenderår som avses2007  
Praktiskt genomförandeHar genomfört två omgångar med djurförsök enligt tidigare beskrivning. Förberett för histopatologisk analys.  
TidsmässigtSammanlagt fem veckor har gått åt för detta arbete. Varje omgång djurförsök tar ca två veckor i anspråk. Utöver detta en hel del tid för litteraturstudier, möten och andra förberedelser.  
Vetenskapliga resultatVar god se under "vad har gjorts hittills?" där resultaten redovisas.  

Vad har gjorts hittills? - Ytterligare kommentarer

Vi har nu genomfört tre omgångar med djurförsök, sammanlagt 43 djur har inkluderats.
Tre grupper har funnits i samtliga omgångar: En kontroll, en cytostatikabehandlad och en som behandlats med cytostatikum och samtidigt exponerats för ett pulserat, lågfrekvent magnetfält.
Vi har inlett studien med att storleksbestämma tumörerna. Behandling har sedan pågått i fem dagar.
Den end-point som vi haft är tumörtillväxt - hur mycket volymen av tumörerna ökat.
Vi har sett signifikant (p < 0,05) tillväxthämning i den grupp som fått kombinationsbehandling jämfört med kontrollen (detta sågs inte i den grupp som bara fick cytostatikum). Sålunda förefaller det som magnetfältet potentierar cytostatikabehandlingen.
Under studien har vi också oberverat att det föreligger en trend avseende minskad peritoneal metastasering i den kombinationsbehandlade gruppen (p = 0,08.) jmf med kontrollen.
Vävnadsprover har tagits. Tumörvävnad, frisk lever, mjälte samt blod. Tumörerna är nu snittade och färgade och vi skall påbörja analys av dem.

Beskrivning av eventuella förändringar i projektplanen

En annan modell för att testa den intraabdominella metastaseringen skall sannolikt testas för att bättre utröna detta spår. Eftersom vår modell inte var avsedd för att undersöka detta är resultaten svårvärderade.
Eventuellt kommer vi också att i ett ytterligare försök studera intracellulära karboplatinkoncentrationer. Detta eftersom vi tror att vi påverkar upptaget av cytostatikum med magnetfältet.
Detta är väl i ordets egentliga mening inte att betrakta som förändring utan snarare utvidgning av projektet.

Varför behövs mer medel?

För fortsatta analyser samt sammanställning av resultaten i två manuskript.

Vi avser börja med följande analyser för att bättre förstå vad som ligger bakom tillväxthämningen:
Med det material vi nu samlat in skall initialt en histopatologisk analys vidta.
Först skall preparat av tumörerna analyseras.
Vid analysen av tumörerna skall framförallt andelen nekros bestämmas.
Vi skall också se om fler apoptotiska celler föreligger i de kombinationsbehandlade tumörerna än i de som behandlats med enbart cytostatikum samt se hur tumörväxten ser ut i de olika grupperna.

Vi skall sedan gå vidare med mätningar av intracellulära nivåer av Karboplatin (det cytostatikum vi använt) i tumörerna för att se om mer av detta finns i de kombinationsbehandlade tumörerna. Detta göres med ICP-masspektrometri.

Vi går sedan möjligen också vidare med blodanalys för att se eventuella immunologiska förändringar.

Jag kommer också under året att börja planera för studier på människa.

Jag planerar att sätta av motsvarande en dag (8 timmar) i veckan under det kommande året för ovanstående samt för att kunna sammanställa två manuskript och kommer därför behöva ersättning för lönekostnaden denna tid.

Resor till Umeå vid 6 tillfällen för att träffa handledaren, genomföra nämnda analyser samt sannolikt genomföra åtminstone en eller två omgångar med ytterligare försök.

Språkgranskning av artiklarna.

Äskade medel

DescriptionShort description of the costSum
Personal - ProjektledareLönekostnad 8 timmar per vecka under ett år.135,000
UtrustningHyra av elektromagnet, 2500:- per månad. (Två månader.)5,000
ResekostnaderTåg ToR Lidköping-Umeå 6 gånger.12,000
ÖvrigtSpråkgranskning.5,000
Sum 157,000

Decision

Decision date: 2007-12-18

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Personal - Projektledare
Lönekostnad 8 timmar per vecka under ett år.135,00075,000 
Utrustning
Hyra av elektromagnet, 2500:- per månad. (Två månader.)5,0000 
Resekostnader
Tåg ToR Lidköping-Umeå 6 gånger.12,0000 
Övrigt
Språkgranskning.5,0000 
sum157,00075,000 

Financial report

Financial report 
Granted sum
75,000
Paid sum
68,897
Returned sum
6,103

Tumörbehandling med cytostatika och pulserade magnetfält. | Application, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/skas/ansokan/12814