logotyp för FoU i Sverige
Idiopatisk (oförklarad) kronisk trötthet (IKT) vid inflammatorisk tarmsjukdom.
Idiopatisk (oförklarad) kronisk trötthet (IKT) vid inflammatorisk tarmsjukdom.
Document number : 100901
Created by: Anders Eriksson, 2012-03-06
Last revised by: Anders Eriksson, 2014-10-17
Document created in: FoU i Sverige

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

Idiopatisk (oförklarad) kronisk trötthet (IKT) är ett vanligt förekommande fenomen vid inflammatorisk tarmsjukdom Tillståndet definieras med ledning av de s k Fukuda-kriterierna som en kliniskt utvärderad, medicinskt oförklarad kronisk trötthet under minst 3 månader. Av egna och andras erfarenheter vet vi att IKT bland våra öppenvårdspatienter med IBD förekommer frekvent utan kliniskt, endoskopiskt eller laborativt påvisad IBD aktivitet. En teori om IKT patogenes vid diagnosticerad IBD går under namnet ”läckande tarm” dvs det sker en transport av endotoxiner från bakterier genom tarmväggen. Att en sådan typ av dysfunktion är förknippad med ett kroniskt aktiverat immunförsvar i tarmslemhinnan är känt. En hypotes som framlagts är att en sådan typ av kronisk aktivering av immunförsvaret i sin tur ger upphov till produktion av cytokiner, som påverkar neurotransmittorers funktion – vilket kan orsaka de karakteristiska symtomen vid IKT.
Frågeställning, Primär: Att undersöka prevalensen av IKT vid IBD i klinisk remission.
Sekundär: Att undersöka bakomliggande markörer av biologisk betydelse för symtomen vid IKT.
Metod, Insamling av data sker genom att konsekutiva patienter i öppenvård med diagnosticerad IBD, utan klinisk aktivitet, tillfrågas om intresse och inkluderas därefter genom att besvara ett kort frågeformulär, som besvarar den primära frågeställningen. Patienter som uppfyller kriterierna för IKT erbjuds fortsatt deltagande och får därefter fylla i 4 standardiserade enkäter avseende allmänt hälsotillstånd (SF-36, HAD, BDI-II, BAI) samt genomgå provtagning för blod-, urin- och likvoranalyser, vilka används för den sekundära frågeställningen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Inflammatory Bowel Diseases
Chronic, non-specific inflammation of the GASTROINTESTINAL TRACT. Etiology may be genetic or environmental. This term includes CROHN DISEASE and ULCERATIVE COLITIS.
Fatigue Syndrome, Chronic
A syndrome characterized by persistent or recurrent fatigue, diffuse musculoskeletal pain, sleep disturbances, and subjective cognitive impairment of 6 months duration or longer. Symptoms are not caused by ongoing exertion; are not relieved by rest; and result in a substantial reduction of previous levels of occupational, educational, social, or personal activities. Minor alterations of immune, neuroendocrine, and autonomic function may be associated with this syndrome. There is also considerable overlap between this condition and FIBROMYALGIA. (From Semin Neurol 1998;18(2):237-42; Ann Intern Med 1994 Dec 15;121(12): 953-9)

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2 - Medicin/Geriatrik Östra

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2011-06-01

Datum för påbörjande av datainsamling

2013-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-03-31

Tillämpning av resultat - tidsaspekt (projektledarens bedömning)

Resultaten kommer sannolikt att tillämpas inom 5 år från projektslut.

Tillämpning av resultat - genomslag (projektledarens bedömning)

Nationellt (i stor del av landet)
logo researchweb.org
FoU i Sverige

Idiopatisk (oförklarad) kronisk trötthet (IKT) vid inflammatorisk tarmsjukdom., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/document/100901