logotyp för FoU i Sverige
Finns det någon prognostisk relevans av TP53 P72R vid genital cancer?
Finns det någon prognostisk relevans av TP53 P72R vid genital cancer?
Document number : 209801
Created by: Gisela Helenius, 2017-02-16
Last revised by: Gisela Helenius, 2017-02-16
Document created in: FoU i Sverige

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

HPV-infektion är den bakomliggande faktorn vid utveckling av livmoderhals (cervix)-cancer och dess förstadier och är även associerad med övrig anogenital cancer samt huvud och halstumörer. Fastän flertalet HPV-virusinfektioner läker ut finns det vid latent infektion risk för cancerutveckling. Den HPV-positiva vaginal och vulvacancern utvecklas troligtvis på liknande sätt som cervixcancer, men det föreligger även en betydande andel HPV-negativ vulva och vaginalcancer.
I cancerutveckling är tumörsuppressorgenen TP53 ofta påverkad, på grund av sin roll att avbryta celltillväxt och inducera apoptos. TP53 har utvärderats under många år och data kring polymorfier och mutationer finns samlade i flera databaser. I kodon 72 av genen finns en polymorfi (R72P) där prolin P (CCC) ändras till arginin R (CGC). Polymorfin har, med varierande resultat, kunnat korreleras till riskökning för cervixcancer vid samtidig infektion med HPV. Information om prognostisk relevans av R72P för patienter som drabbas av cervix-, vaginal -och vulvacancer saknas däremot.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Neoplasms
New abnormal growth of tissue. Malignant neoplasms show a greater degree of anaplasia and have the properties of invasion and metastasis, compared to benign neoplasms.
Neoplasms by Histologic Type
A collective term for the various histological types of NEOPLASMS. It is more likely to be used by searchers than by indexers and catalogers.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

checked Planering och förberedelse före datainsamling
checked Datainsamling pågår
checked Analys av insamlade data pågår
checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-08-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-12-31
FoU i Sverige

Finns det någon prognostisk relevans av TP53 P72R vid genital cancer?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/document/209801