logotyp för FoU i Sverige
Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer
Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer
Document number : 212491
Created by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-04-10
Last revised by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-04-10
Document created in: FoU i Sverige

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

Cancer drabbar kvinnor och män i alla åldrar och den vanligaste dödsorsaken hos dessa patienter är metastasering, dvs att cancern sprider sig i kroppen med dottertumörer. Infektioner står för stor del av cancerfallen och bland dessa orsakar humant papillomvirus (HPV) tumörer i bl.a. cervix, vulva, penis och i huvud- och halsområdet. Prognostisk relevans av HPV vid tumörsjukdom finns delvis beskriven men generell kunskap om virusets betydelse vid spridning av cancerceller saknas. Syftet med denna studie är att identifiera HPV-karakteristika (HPV samt proteinuttryck) vid peniscancersjukdom som kan användas som prognostiska markörer för individuell behandling. Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, (tillsammans med Urologiska kliniken i Malmö), är sedan 2015 nationell vårdenhet för peniscancer. I Örebro finns ett unikt patientmaterial insamlat som skulle kunna användas för att besvara våra frågeställningar.

Peniscancer drabbar mest äldre män, dock är en betydande andel av diagnosticerade patienter under 60 år. Således drabbas många i en sexuellt aktiv ålder avseende påverkan av sexuell funktion och livskvalitet. Peniscancer metastaserar oftast till lymfkörtlar i ljumsken och kända riskfaktorer inkluderar tumörgrad och tumörursprung, medan HPV som potentiell markör för prognos och metastasering har utvärderats sparsamt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Penile Diseases
Pathological processes involving the PENIS or its component tissues.
Papillomavirus Infections
Neoplasms of the skin and mucous membranes caused by papillomaviruses. They are usually benign but some have a high risk for malignant progression.
Prognosis
A prediction of the probable outcome of a disease based on a individual's condition and the usual course of the disease as seen in similar situations.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-04-01
FoU i Sverige

Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/document/212491