logotyp för FoU i Sverige
Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression
Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression
Document number : 388
Created by: Martin Rödholm, 2005-11-16
Last revised by: Martin Rödholm, 2009-07-23
Document created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

ASTHENO-EMOTIONAL DISORDER AFTER ANEURYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Classification, outcome, and relation to anxiety and depressive disorders

Sammanfattning av projektet

Hjärntrötthetssyndrom är vanligt efter hjärnblödning på grund av brustet pulsåderbråck i hjärnan enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin.
Syndromet ökar risken för att drabbas av ångest- och depressionssjukdom. Genom att förbättra kunskapen om symptomen underlättas sannolikt rehabilitering.

Etthundranitton patienter som opererats på grund av en särskild typ av stroke, subarachnoidalblödning, genomgick upprepade psykiatriska undersökningar. Vid 12 månader hade cirka 40 procent av patienterna ett kvarstående handikappande hjärntrötthetssyndrom, 20 procent hade svårare hjärnskadesyndrom och 40 procent var återställda. En tredjedel av patienterna med hjärntrötthetssyndrom utvecklade också ångest- och depressionssjukdom under det första året. Risken för detta var 3.5 gånger större än hos de återställda.

Det är viktigt med ökad medvetenhet om risken för hjärntrötthetssyndrom efter subarachnoidalblödning, men även vid andra tillstånd. Symtomen är ofta ”osynliga” och patienterna möts inte sällan av bristande förståelse från anhöriga, vårdgivare eller försäkringskassa. Det finns ännu ingen regelmässig behandling mot syndromet, men noggrann information om förlopp och prognos underlättar troligtvis rehabiliteringen.

Hjärntrötthetsyndrom, även kallat Asteno-Emotionellt syndrom, innebär en kombination av flera av följande symtom: ökad uttröttbarhet vid mental ansträngning (hjärntrötthet), svårigheter med koncentration och närminne, ljud/ljuskänslighet, irritabilitet och stresskänslighet. Syndromet är vanligt vid olika typer av stroke, men även vid andra tillstånd som till exempel skallskador, MS, Parkinsons sjukdom och infektioner i hjärnan. Dessa symtom är ofta mer handikappande än neurologiska symtom, som förlamningar och känselstörningar.

Subarachnoidalblödning är en typ av stroke som drabbar personer i yrkesför ålder (medelålder cirka 50 år) och beror på ett brustet åderbråck (aneurysm)på något av hjärnans större blodkärl. Insjuknandet karakteriseras av plötslig, svår huvudvärk, och kan följas av illamående/kräkningar, kramper eller medvetslöshet. Cirka en tredjedel dör i samband med blödningen, en tredjedel blir helt återställda och en tredjedel överlever med någon typ av handikapp.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cerebral Hemorrhage
Bleeding into one or both CEREBRAL HEMISPHERES including the BASAL GANGLIA and the CEREBRAL CORTEX. It is often associated with HYPERTENSION and CRANIOCEREBRAL TRAUMA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin [2006 - ]

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

1994-12-05

Datum för påbörjande av datainsamling

1995-06-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2003-05-16

Tillämpning av resultat - tidsaspekt (projektledarens bedömning)

Resultaten tillämpas redan i praktisk verksamhet.

Tillämpning av resultat - genomslag (projektledarens bedömning)

Hos samma huvudman utanför projektledarens arbetsplats
FoU i Sverige

Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/document/388