Jodstatus hos gravida kvinnor i sverige och effekt av jodtillskott på tyreoidea funktionen hos mödrar och nyfödda barn.
Jodstatus hos gravida kvinnor i sverige och effekt av jodtillskott på tyreoidea funktionen hos mödrar och nyfödda barn.
Project number : 114001
Created by: Sofia Manousou, 2012-11-14
Last revised by: Sofia Manousou, 2017-06-10 Verified: 2018-03-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sverige betraktas ha tillräcklig tillgång till jod i befolkningen. Behovet av jod, vilket är viktigt för sköldkörtelhormonproduktionen, är ökat under graviditet. För fostret och det nya födda barnet är det nödvändigt med en adekvat jodtillgång för normal hjärnutveckling. Även mild jodbrist har visats ge kognitiv påverkan hos barn.

I en dubbel-blind placebokontrollerad studie på 200 gravida kvinnor utan sköldkörtelsjukdom vill vi undersöka om man i Sverige måste rekommendera 150 mikrogram jod i tillskott under graviditet eller inte. Kvinnorna kommer att inkluderas tidigt i graviditeten på MVC Skövde. De kommer att lämna blodprover och urinprover för mätning av sköldkörtelfunktion och jod samt fylla i ett frågeformulär i v 8-12, runt v 25, v.34-38. Direkt postpartum tas mjölkjodkoncentration, urinjodkoncentration på mamman och på barnet samt samma frågeformulär fylls i. Vi kommer också att ha 90 friska icke gravida kontroller i liknande ålder och med samma rökvanor, som kommer att undersökas vid ett tillfälle. Dessa kontroller kommer att jämföras med en studie med liknande upplägg som pågår på ammande kvinnor i Mölnlycke så att vi får en större generaliserbarhet av studieresultatet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet är ta reda på om gravida kvinnor har tillräckligt med jod för att tillse att fostret har en normal sköldkörtelfunktion som optimerar barnets hjärnutveckling.

Vår hypotes är att gravida i Sverige ligger lägre i urinjodnivåer (som är det prov man mäter) än de rekommenderade nivåerna från WHO och då måste vi nationellt gå ut med allmän rekommendation om jodtillskott under graviditet och amning – som är tillstånd som kräver dubbelt så stor jodintag mot normalt.

Enligt rådande kunskap i Sverige så anses gravida och ammande ha tillräckliga jodnivåer baserat på små lokala studier som är 20 år gamla. Därför rekommenderas inget jodtillskott idag. Dock har saltintaget minskat och vi använder oftare icke joderade salter än tidigare. Livsmedelsindustrin använder också i större utsträckning icke-joderat salt i hel och halvfabrikat. Dessutom äter vi en mindre andel hemlagad mat och mer mat från storkök.

Av det skälet gör vi en placebokontrollerad studie med 150 mikrogram jodtillskott till gravida eller placebo. Detta är del av ett större forskningsprojekt där vi gör en motsvarande studie på ammande samt gör en cross-sectional kartläggning på nationell basis och en liten pilot på två tidigare studier på gravida som har sparade prover.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Thyroid Gland
A highly vascularized endocrine gland consisting of two lobes joined by a thin band of tissue with one lobe on each side of the TRACHEA. It secretes THYROID HORMONES from the follicular cells and CALCITONIN from the parafollicular cells thereby regulating METABOLISM and CALCIUM level in blood, respectively.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Therapeutic Human Experimentation
Human experimentation that is intended to benefit the subjects on whom it is performed.
Double Bind Interaction
Simultaneous communication of conflicting messages in which the response to either message evokes rejection or disapproval. (APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed.)
Pregnant Women
Human females who are pregnant, as cultural, psychological, or sociological entities.
Iodine
A nonmetallic element of the halogen group that is represented by the atomic symbol I, atomic number 53, and atomic weight of 126.90. It is a nutritionally essential element, especially important in thyroid hormone synthesis. In solution, it has anti-infective properties and is used topically.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M5 - Närhälsan Skövde barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lena Hulthén
Avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Institutionen för medicin, GU
Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Mille Milakovic
Mölnlycke Vårdcentral

Tutor

Helena Filipsson Nyström
Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset

Finansiering

Grant provider: Druvans forskningsfond
Decided and approved
Grant reciever: Helena Filipsson
Applied 2011-04-15 for a contribution of 400,000 SEK intended for Jodforskning
Decision 2011-04-15 with a contribution of 250,000 SEK and is available 2011-2012
Grant provider: FoU Västra Götaland medel
Decided and approved
Grant reciever: Sofia Manousou
Applied 2012-09-08 for a contribution of 468,000 SEK intended for jodforskning-graviditet
Decision 2012-12-14 with a contribution of 246,000 SEK and is available jodforskning-gravidi
Grant provider: FoU rådet i Skaraborg
Decided and approved
Grant reciever: Sofia Manousou
Applied 2013-02-13 for a contribution of 110,000 SEK intended for jodforskning-graviditet
Decision 2013-04-22 with a contribution of 82,000 SEK and is available jodforskning-gravidi
Total applied sum: 978,000 SEK | Total granted sum: 578,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2011-10-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2019-12-31

Jodstatus hos gravida kvinnor i sverige och effekt av jodtillskott på tyreoidea funktionen hos mödrar och nyfödda barn., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/114001