Kappa till licentiatavhandling; Behovet av en utvecklingspsykologisk grund för att ge barn med autism ett optimalt stöd under förskoleåldern.
Kappa till licentiatavhandling; Behovet av en utvecklingspsykologisk grund för att ge barn med autism ett optimalt stöd under förskoleåldern.
Project number : 202931
Created by: Birgitta Spjut Janson, 2015-04-13
Last revised by: Birgitta Spjut Janson, 2017-06-09 Verified: 2018-03-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Kappa Licentiate Thesis; One suit does not fit all. Interventions for young children with autism. Author: Birgitta Spjut Jansson.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Inom habiliteringsverksamhet har sedan början av 2000-talet Tillämpad Beteende Analys (TBA) använts, vanligtvis som ett mångsidigt program benämnt IBT (Intensiva insatser grundade på Beteendeanalytiskt Tillämpning). Effektiviteten av IBT- program har studerats internationellt. Som en del av dessa program återfinns imitationsövningar baserade på imitation på begäran eller kommando. Som kontrast till dessa mångsidiga program kan barn också erbjudas fokuserade program. Dessa kan då ofta erbjudas under en kortare behandlingsperiod och erbjuder inlärning av enskilda färdigheter eller förmågor för barnet. Imitativ Respons (IR) är ett fokuserat program som använder imitativ respons som imitationsstrategi. Interventioner implementeras av en (1) handledare så att föräldrar eller förskollärares kan utföra den väsentliga andelen av barnets träning i barnets hem eller förskolemiljö. Endast för handledning är barnet, föräldern eller förskolläraren i habiliteringsmiljö. I denna studie har IR använts och utvärderats tillsammans med en nationell IBT-metod.
I RCT studien (studie I) erbjöds 40 barn interventioner, i direkt anslutning till att de remitterats till Habiliteringen. Metoden IR erbjöds till 21 barn, deras medelålder var vid start av 41.6 månader. Metoden IL erbjuds till 19 barn, dessa barn hade en medelålder av 40.1 månader vid start. Varje barn erbjöds metoden under 12 veckor, efter att ha bedömts med flera metoder som Bayley, PEP, ESCS och Still Face. Barnens förskollärare intervjuades med VABS.
Metoden IR användes i genomsnitt 2.2 timmars träning varje vecka och interventionen gavs i förskolemiljö av en förskollärare eller barnskötare till varje barn. Metoden IL gavs under 14.4 timmar/vecka i både hem och förskola av föräldrar och förskolepersonal. Sammanlagt utvärderades 15 delskalor av Bayley, PEP-R och Vineland, omfattande kognition, språk, motorisk färdigheter, samt sociala och adaptive färdigheter. Resultatet för barnen som erhållit IL visade en signifikant förändring för 14 av 15 delskalor (ES range 0.31 – 0.72). För barngruppen som erhållit IR var effekten tydlig och statiskt säkerställd i 11 delskalor (ES range 0.26 - 0.72). Slutsatsen är att IR är ett möjligt behandlingsalternativ till IL under en 12-veckors period och är användbart, som ett initial skede för att öka barns förmåga att initiera och respondera i kommunikation.
Syftet med den naturalistiska studie (studie II) var att utvärdera om barn som erbjudits habiliteringsinsatser under två år, i anslutning till diagnosticering, har en signifikant förändring av adaptiv förmåga. Denna barngrupp, som bestod av 71 barn, hade vid en ålder av 2.5 års ålder screenats och funnits avvika såväl i kommunikativ och språklig förmåga som i socialt beteende. Vid en senare diagnosutredning, då barnen var 2.5 år bedömdes barnen ha diagnosen autism. I samband med detta har barnen remitterats till Habiliteringen där de erhöll behandling och stöd av skilda slag.
Huvudsakligen erhöll barnen två typer av behandling. Antingen IL, i två varianter Reguljär och Modifierad, eller eklektiska interventioner. Behandlingarna har utförts av multidisciplinära team. I samband med diagnosticering och vid uppföljning två år senare, har barnen testats av ett från behandlingarna oberoende team. I denna utvärdering framkom att effekten av behandlingen var varierad, och att effekten av samtliga gruppers interventioner var associerande med intellektuell förmåga vid start.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

The general aim of this thesis was to investigate interventions and outcomes of two different interventions for children with autism by the use of RCT. Another aim was to examine the effect of and how intelligence had impact on three treatment models used in a naturalistic study.
Data in study I were clinical assessment with well documented tests of 40 children with ASD, during a short period of five months, their first intervention after received their diagnosis. In this study the children were offered Intensive learning or Imitation Responding (IR). Intensive Learning is a comprehensive manual based program, were both parents and preschools takes responsibility to give the child training. This program comprehends ABA as training strategies while curriculum and exercises are influenced by developmental theories. IR is a focused program, used for shorter time and directed to increase the child´s ability to respond to other´s communication and to learn from others. The IR group received treatment on average 2.2 hours/week while the IL group received 14.4 hours/week. Fifteen measures from the Bayley, PEP-R and Vineland, covering cognition, language, motor skills, interpersonal relations, coping, play and personal daily life, were used as outcome measures. Results show a significant increase in 14 out of 15 subscales for the IL group and on 11 of the measures for the IR group. Only the IR group had a significant gain on the measure of interpersonal relations. We interpret the findings as support for imitation to be used as a complementary intervention strategy alongside more comprehensive programs such as IL.
Study II investigated the impact of intelligence on outcome of interventions from Habilitation service in a naturalistic study. The aim of this naturalistic study was evaluation of interventions from Habilitation services. The Intensive Learning (IL) program, a comprehensive intervention based on ABA, in two groups. Modified IL, with only parents as trainers and low time of weekly training. Regular IL with both parents and preschools staff as trainers and with planned training 25 h/weekly. The third group comprehends of Eclectic interventions. All assessors were blinded. Child variables at initial assessment (IQ in particular) accounted for much of the outcome variance.

Although the mean adaptive composite score did not change significantly between start of intervention and follow-up, the variance increased significantly. This underscores the need for regular monitoring of the child´s functioning and developmental gain/loss during the intervention period and the necessity to consider a change of or modification of the program in use.
Keywords: Autism, Interventions, Preschool Children, Imitation. IBT.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Behavior Control
Manipulation of the behavior of persons or animals by biomedical, physical, psychological, or social means, including for nontherapeutic reasons.
Child Guidance
The psychiatric, sociological and psychological study and treatment of the developing child with emphasis on preventive or prophylactic measures focused on the familial, educational and socio-environmental milieu of the child.
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Autistic Disorder
A disorder beginning in childhood. It is marked by the presence of markedly abnormal or impaired development in social interaction and communication and a markedly restricted repertoire of activity and interest. Manifestations of the disorder vary greatly depending on the developmental level and chronological age of the individual. (DSM-IV)
Developmental Disabilities
Disorders in which there is a delay in development based on that expected for a given age level or stage of development. These impairments or disabilities originate before age 18, may be expected to continue indefinitely, and constitute a substantial impairment. Biological and nonbiological factors are involved in these disorders. (From American Psychiatric Glossary, 6th ed)
Academic Dissertations
Works consisting of formal presentations made usually to fulfill requirements for an academic degree.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Licentiat


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Samhällsvetenskapliga fakulteten - Psykologiska institutionen [1954 - ]

Tutor

Tomas Tjus
Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2015-03-30

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-06-30

Kappa till licentiatavhandling; Behovet av en utvecklingspsykologisk grund för att ge barn med autism ett optimalt stöd under förskoleåldern., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/202931