Effekten på hörseln och hälsoekonomiska aspekter av tidigt insatt icke kirurgisk behandling på barn med öronkatarr.
Effekten på hörseln och hälsoekonomiska aspekter av tidigt insatt icke kirurgisk behandling på barn med öronkatarr.
Project number : 203321
Created by: Hasse Ejnell, 2015-04-21
Last revised by: Hasse Ejnell, 2015-05-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The Effect of Early Non-Surgical Treatment of Children With Middle
Ear Effusion on the Hearing Level and the Health Economics.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Barn drabbas ofta av öronkatarr efter akut öroninflammation. Öronkatarren är förenad med hörselnedsättning på mellan 5 - 15 dB. Spontan utläkning är vanligt men det kan dröja flera månader innan hörseln är normaliserad. Öronkatarr är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning hos barn. Om öronkatarren och därmed hörselnedsättningen är dubbelsidig och kvarstår mer än 6 månader, erbjuds barnen vanligen en operation i narkos med insättning av plaströr i trumhinnan. 10000 barn opereras årligen för detta i Sverige. Betydligt fler barn går med ensidig eller dubbelsidig hörselnedsättning under flera veckor/månader årligen. Många blir bra under sommaren men utvecklar en ny öronkatarr under hösten/vinter med ny hörselnedsättning. SBU beräknade att 2005 kostade öronkatarr och öroninflammation samhället 600 miljoner kronor årligen. I två tidgare studier har vi kunnat visa att en ny icke kirurgisk behandlingsmetod kan normalisera hörseln hos 80 % av barn som haft öronkatarr i mer än 3 månader. Dessa barn stod på väntelista för operation med plaströr men slapp operationen. Vi önskar nu testa denna nya metod redan en vecka efter akut öroninflammation för att studera om hörseln snabbare kan normaliseras och barnen slipper operation. Vi avser att testa barn i åldrarna 2,5-7 år.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Öronkatarr (sekretorisk otit) är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning på barn. Hörselnedsättningen beror på en ansamling av vätska i mellanörat. I de flesta fall uppstår öronkatarren och hörselnedsättningen efter en akut öroninflammation.Om öronkatarren är dubbelsidig opereras dessa barn efter 3-6 månader genom att under narkos ett plaströr sätts in i trumhinnan. 10000 barn opereras varje år i Sverige på denna indikation. Om hörselnedsättning är ensidig opereras barnen sällan förrän efter 1 år. Enstaka barn får komplikationer pga plaströren, främst genom kvarstående hål i trumhinnan när plaströret ramlat ut. I väntan på operationen får dessa barn leva med en hörselnedsättning på 5-15 dB.
En ny metod för tryckutjämning av mellanörat har utvecklats vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och testats på barn, i åldrarna 2 - 8 år, vilka hade kvarstående öronkatarr i mer än 3 månader. 45 barn, som ingick i studien, stod på väntelistan för operation med plaströr. På 80 % av barnen botades öronkatarren och hörseln normaliserades. Inga biverkningar kunde upptäckas och följsamheten var god.
Syfte
Studiens syfte är att bedöma effekten av den nya icke kirurgiska metoden för snabb normalisering av hörseln efter akut öroninflammation på barn i åldrarna 2,5 - 7 år. Kan denna behandling minska behovet av operation i narkos med inläggning av plaströr på barn? Kan barn som idag har hörselnedsättning flera veckor/månader per år pga öronkatarr snabbt få normaliserad hörsel med denna behandling?
Material: Urval, Representativitet och Gruppindelning
80 barn i åldrarna 2,5 - 7 år som fått behandling för akut öroninflammation och vid undersökning cirka 1 vecka därefter har en öronkatarr på minst 1 öra erbjuds ingå i studien. Samtliga barn genomgår vid detta läkarbesök mikroskopisk undersökning av mellanörat, hörselprov och mätning av mellanöretrycket. Barnen randomiseras därefter i två grupper. Den ena gruppen får behandling under 1 vecka med den nya icke kirurgiska metoden medan den andra gruppen fungerar som kontrollgrupp och får ingen aktiv behandling. Båda grupperna genomgår 1 vecka efter randomiseringen ny läkarundersökning med mikroskopi av mellanörat samt hörselprov och tympanometri. Dessa undersökning upprepas sedan efter 1 och 3 månader.
Metod: Intervention
Den ena gruppen med konstaterad öronkatarr får behandling under en vecka med den nya icke kirurgiska metoden för tryckutjämning av mellanöronen. En ansiktsmask kopplas till ett rör där en färgglad ballong sitter fäst. Röret är också kopplat till en liten Rubens blåsa som är anpassad till små barn. En säkerhetsventil finns för att förhindra för höga luftvägstryck. Rubens blåsa är instoppad i en grönfärgad mjuk groda. Föräldern och barnet håller ansiktsmasken mot munnen och barnet blåser upp ballongen. Vid behov, främst första gångerna trycker föräldern samtidigt på Rubensblåsan (grodans mage) så att ballongen fylls med luft. Första dagen används en ballong med lågt tryck, vilken därefter ersätts med en ballong med högre tryck. Om utebliven effekt (barnet skall uppleva ett kluckande ljud i ena eller båda öronen) efter dag 3 byts ballongen till en tredje ballong med ytterligare högre tryck. Full komplians för behandlingen definieras som 20 ballonguppblåsningar (5 minuter) på morgonen och kvällen under 1 vecka.
Metod: Datainsamling
Barn i åldern 2,5-7 år som har öronkatarr en vecka efter en akut öroninflammation erbjuds ingå i studien. Barnen randomsieras till en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Samtliga barn genomgår undersökning av öronen, hörselprov och tryckmätning av mellanörat vid behandlingsstart, efter en vecka, en månad och efter 3 månader. De barn som i behandlingsgruppen under studietiden får en ny öronkatarr använder "grodan" ytterligare en vecka.
Metod: Databearbetning
Resultaten från öronundersökningen, hörselprovet och tryckmätningen jämförs i de båda grupperna för att kartlägga eventuella skillnader i öronstatus, hörsel och mellanöretrycket.
Förväntat resultat / Betydelse
Vi förväntar oss att studien kan visa att den nya non-invasiva metoden för behandling av öronkatarr snabbt och effektivt kan förbättra hörseln på barnen. Detta kan få stor betydelse ur medicinsk, social och hälsoekonomisk aspekt. Att inte kunna höra på ett eller båda öronen flera månader påverkar talutveckling och är till nackdel för barnet, föräldrarna och samhället.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Middle Ear Ventilation
Ventilation of the middle ear in the treatment of secretory (serous) otitis media, usually by placement of tubes or grommets which pierce the tympanic membrane.
Otitis Media
Inflammation of the MIDDLE EAR including the AUDITORY OSSICLES and the EUSTACHIAN TUBE.
Otitis Media with Effusion
Inflammation of the middle ear with a clear pale yellow-colored transudate.
Hearing Loss
A general term for the complete or partial loss of the ability to hear from one or both ears.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Öron-, näs- och halssjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Radi Jönsson
Öron-näs och halssjukvård/Audiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mohammed Al-Azzawe
Sahlgrenska universitetssjukhuset, öron-, näs- och halskliniken
waleed aljanabi
ÖNH
Armin Bidarian Moniri
Sahlgrenska, Öron-, Näs- och Halsavdelningen
David Ejnell
Primärvård inom VGR
Younis Khalid
Barnakuten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Finansiering

Grant provider: Västra Götaland (Reference number: VGFOUREG-483001)
Decided and approved
Grant reciever: Hasse Ejnell
Applied 2014-09-14 for a contribution of 471,000 SEK intended for Personalkostnader
Decision 2014-12-17 with a contribution of 192,000 SEK and is available 2015-16
Total applied sum: 471,000 SEK | Total granted sum: 192,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2015-06-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2016-12-31

Effekten på hörseln och hälsoekonomiska aspekter av tidigt insatt icke kirurgisk behandling på barn med öronkatarr., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/203321