Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
Project number : 207811
Created by: Kristina Holmgren, 2015-11-23
Last revised by: Kristina Holmgren, 2017-09-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Early identification of people at risk for sick-leave due to work-related stress – A randomized controlled study of people with mental disorders and physical complaints consulting primary health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det saknas metoder och praxis inom primärvården för den viktiga uppgiften att tidigt identifiera personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Men arbetsrelaterad stress är vanligt och kan orsaka ohälsa och sjukskrivning. Därför är det en viktig fråga för både samhället och primärvården att hitta de som riskerar att drabbas, inte minst för att förebygga sjukfrånvaro eftersom det kostar så mycket mer att återgå i arbete efter en sjukskrivning än att inte bli sjukskriven alls.

Det är både kvinnor och män som söker för olika stressrelaterade besvär, och majoriteten söker sig ofta till primärvården, ofta långt innan en sjukskrivning är aktuell. Trots detta kan det vara så att varken patienten eller läkaren är medvetna om att de symptom patienten söker för kan vara orsakade av arbetet och den stress som patienten utsätts för där. Det finns dock ett frågeformulär, Work Stress Questionnaire (WSQ), som är utvecklat för att tidigt identifiera riskpersonerna.

Syftet med den här randomiserade kontrollerade studien är att undersöka om systematisk användning av WSQ kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos kvinnor och män som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär. Interventionen består i att genom WSQ tidigt upptäcka riskpersoner och därefter kunna ge dem återkoppling genom riktade åtgärder som kan förebygga sjukskrivningsrisken.

Projektet kommer att bedrivas inom Västra Götalandsregionen och engagera cirka 40 primärvårdsläkare som gemensamt rekryterar totalt 420 deltagare (210 till intervention och 210 till kontroll). Registeruppföljning av sjukfrånvarodata, behandling och medicinanvändning görs 12 månader senare. Även en processutvärdering genomförs i form av en fokusgruppstudie av hur primärvårdsläkarna uppfattar att systematiskt arbeta med WSQ.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det saknas metoder och praxis inom primärvården för den viktiga uppgiften att tidigt identifiera personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Men arbetsrelaterad stress är vanligt och kan orsaka ohälsa och sjukskrivning. Därför är det en viktig fråga för både samhället och primärvården att hitta de som riskerar att drabbas, inte minst för att förebygga sjukfrånvaro eftersom det kostar så mycket mer att återgå i arbete efter en sjukskrivning än att inte bli sjukskriven alls.

Det är både kvinnor och män som söker för olika stressrelaterade besvär, och majoriteten söker sig ofta till primärvården, ofta långt innan en sjukskrivning är aktuell. Trots detta kan det vara så att varken patienten eller läkaren är medvetna om att de symptom patienten söker för kan vara orsakade av arbetet och den stress som patienten utsätts för där. Det finns dock ett frågeformulär, Work Stress Questionnaire (WSQ), som är utvecklat för att tidigt identifiera riskpersonerna.

Syftet med den här randomiserade kontrollerade studien är att undersöka om systematisk användning av WSQ kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos kvinnor och män som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär. Interventionen består i att genom WSQ tidigt upptäcka riskpersoner och därefter kunna ge dem återkoppling genom riktade åtgärder som kan förebygga sjukskrivningsrisken.

Projektet kommer att bedrivas inom Västra Götalandsregionen och engagera cirka 40 primärvårdsläkare som gemensamt rekryterar totalt 420 deltagare (210 till intervention och 210 till kontroll). Registeruppföljning av sjukfrånvarodata, behandling och medicinanvändning görs 12 månader senare. Även en processutvärdering genomförs i form av en fokusgruppstudie av hur primärvårdsläkarna uppfattar att systematiskt arbeta med WSQ.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Work
Productive or purposeful activities.
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
checked Ej del i utbildning

Registrering i andra projektdatabaser

ClinicalTrials.gov PRS

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sektionen för hälsa och rehabilitering, enheten för arbetsterapi
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin
Enheten för socialmedicin och epidemiologi
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Älvängen vårdcentral
FoU-centrum i Göteborg och Bohuslän
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Styrsö VC
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Älvängen
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Styrsö vårdcentral
Mölnlycke VC Landvetter VC
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dagson vårdcentral (Uddevalla)
Carlanderska Läkarhuset
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Stiftelsen Carlanderska sjukhuset
Uddevalla Dagson VC
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Läkarhuset

Medarbetare

Cecilia Björkelund
Läkare, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Gunnel Hensing
Annan tjänstetitel, Enheten för socialmedicin
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Docent, Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Ann-Charlotte Mårdby
Apotekare, Sahlgrenska sjukhuset/gemensam administration/FoUU/analysenheten
Maria Larsson
Verksamhetschef, FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Ingmarie Skoglund
Läkare, Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
Maria Dottori
FoU-koordinator, Närhälsan FoU-centrum Göteborg & Södra Bohuslän
Robin Fornazar
Annan tjänstetitel, Göteborgs universitet, Enheten för socialmedicin och epidemiologi
Anna Frantz
Sjukgymnast, Närhälsan Backa Rehabmottagning

Finansiering

Grant provider: FORTE juniorforskarbidrag (Reference number: 2014-0936)
Decided and approved
Grant reciever: Kristina Holmgren
Applied 2014-05-15 for a contribution of 3,877,000 SEK intended for Drivar forskningsprojektet TIDAS
Decision 2014-09-26 with a contribution of 3,680,000 SEK and is available 2015-2018
Total applied sum: 3,877,000 SEK | Total granted sum: 3,680,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2015-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2018-12-30

Publikationer från detta projekt

Länk till webbplats / webbsida

www.epso.gu.se/tidas

Detaljerad projektbeskrivning

BAKGRUND
En viktig fråga för primärvården är att tidigt identifiera personer som är riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Dock finns det ingen etablerad praxis eller metod för att göra detta. Syftet med den här studien är att utvärdera om en systematisk användning av tidig identifiering av arbetsrelaterad stress på vårdcentraler kan förhindra sjukfrånvaro bland anställda kvinnor och män med vanliga psykiska besvär och medicinskt oförklarliga fysiska symptom.
Arbetsrelaterad stress är vanligt hos både kvinnor och män och kan orsaka ohälsa och sjukfrånvaro. Att befinna sig under press påverkar människor negativt och kan resultera i en mängd olika fysiska eller psykiska besvär. Personer med dessa besvär söker sig oftast till primärvården i ett tidigt skede, ofta långt innan en sjukskrivning är aktuell. Trots detta kan det vara så att varken patienten eller läkaren är medvetna om att de symptom patienten söker för kan vara orsakade av arbetet och den stress som patienten utsätts för där. Oavsett är det av största vikt att fånga upp dessa personer tidigt då de riskerar ohälsa och långtidssjukskrivning.
I en svensk studie (Lofgren A et al. 2007) rapporterade en tredjedel av läkarna att 1-5 konsultationer i veckan berörde sjukfrånvaro. Det innebär att läkarna i sin dagliga praktik hanterar patientfall som kan kopplas till arbetskapacitet (ibid.) Dessa fall upplevs ofta som svåra, särskilt om patienten lider av medicinskt oförklarliga besvär. Likaså rapporterar läkare att de har bristande kunskap om psykosocial arbetsmiljö och om hur arbetsmarknaden ser ut. Läkarna rapporterar även att de knappt pratar med sina patienter om deras arbetsförhållanden. Att framgångsrikt identifiera personer med arbetsrelaterad stress gör det möjligt att ingripa i ett tidigt skede, vidta lämpliga arbetsplatsåtgärder och förebygga sjukskrivning.
Det finns ett frågeformulär, Work Stress Questionnaire (WSQ), som är utvecklat för att tidigt identifiera personer i risk. WSQ är ett självskattningsinstrument och innehåller 21 frågor om otydlig organisation och konflikter, individuella krav och engagemang, inflytande över arbetet och konflikt mellan arbete och fri tid. I en prospektiv svensk primärvårdsstudie användes WSQ för att identifiera arbetsrelaterad stress och för att analysera om stress relaterat till arbetet kunde förutspå framtida sjukskrivning eller inte. Resultaten visade att hög stress på grund av otydlig organisation och konflikter vid baslinjemätning mer än dubblade risken för sjukskrivning vid uppföljning. I kombination med hög stress på grund av höga individuella krav och engagemang mer än fyrdubblades risken för sjukskrivning.
SYFTE
Det övergripande syftet med den här randomiserade kontrollerade studien är att undersöka om systematisk användning av WSQ kan minska antalet sjukskrivningsdagar 12 månader framåt hos kvinnor och män som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär. Hypotesen är att de patienter som svarar på WSQ och får återkoppling av sin läkare vid konsultationen har färre sjukdagar under de följande 12-månader efter interventionen i jämförelse med de patienter som får sedvanlig behandling.
Ytterligare ett syfte är att utvärdera om det finns skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen när det gäller behandlingsåtgärder och läkemedelskonsumtion.
Det tredje syftet är att genomföra en processutvärdering och undersöka hur läkarna som deltog i interventionen uppfattar den systematiska användningen av WSQ i kombination med att återkoppla till patienterna. Avsikten med processutvärderingen är att få läkarnas syn på innehållet i interventionen, vad som kan förbättras och om det är möjligt att införa i det vardagliga arbetet.
METOD
Projektet består av två delar. Den första delen är en randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) som är utformad i enlighet med CONSORT riktlinjer (CONSORT 2010). RCT-studien kommer att genomföras på vårdcentraler inom Västra Götaland eller annat närliggande landsting. Både vårdcentraler i tätort och på landsbygd kommer att inkluderas. Målgruppen består av icke-sjukskrivna anställda personer mellan 18 och 64 år som söker vård för fysiska eller psykiska besvär hos en primärvårdsläkare på en vårdcentral inom upptagningsområdet.
Läkarna vid varje vårdcentral (VC) randomiseras till antingen intervention eller kontroll. Innan varje interventionsperiod kommer forskarteamet att besöka den medverkande vårdcentralen och presentera studieproceduren samt informera läkarna om WSQ formuläret och tillhörande interventionsbehandling.
Personer som har godkänt deltagande i studien och som tillhör interventionsgruppen får innan konsultation med läkare fylla i frågeformuläret. Formuläret sammanställs sedan av forskningsassistent och lämnas till behandlande läkare. Behandlande läkare ger återkoppling på formuläret till patienten och diskuterar eventuella rekommendationer eller åtgärder. Deltagare som ingår i kontrollgruppen får sedvanlig behandling och fyller i frågeformuläret efter sitt läkarbesök.
Projektet kommer att bedrivas inom Västra Götalandsregionen och engagera cirka 40 primärvårdsläkare som gemensamt rekryterar totalt 420 deltagare (210 till intervention och 210 till kontroll). Registeruppföljning av sjukfrånvarodata, vårdanvändning och läkemedelsuttag görs 12 månader senare.
Andra delen av projektet är en processutvärdering utformad som en kvalitativ studie med datainsamling genom fokusgruppsdiskussioner. Fokusgrupperna syftar till att få de deltagande primärvårdsläkarnas syn på innehållet i interventionen samt att fånga deras villighet och beredskap till att systematiskt arbeta med WSQ.
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/207811?show_hidden_options=true