Extraktion av mjölkhörntanden som en interceptiv behandling hos barn med palatinalt ektopiska hörntänder- en randomiserad klinisk studie

Del III: Möjliga prediktorer och brytpunkter för en spontan eruption på panorama röntgen

Extraktion av mjölkhörntanden som en interceptiv behandling hos barn med palatinalt ektopiska hörntänder- en randomiserad klinisk studie

Del III: Möjliga prediktorer och brytpunkter för en spontan eruption på panorama röntgen


Project number : 211141
Created by: Julia Naoumova, 2016-02-11
Last revised by: Julia Naoumova, 2016-02-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Extraction of the deciduous canine as an interceptive treatment in children with palatally displaced canines - A randomized clinical trial

Part III: Possible predictors and cut-off points for a spontaneous eruption on panoramic images

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Förekomsten av retinerade hörntänder i överkäken i svensk population är ca 2 % ( ca 1900 nya fall/år).85 % av de retinerade hörntänderna är palatinalt belägna, resten buccalt. Förblir hörntanden kvar i tandbågen utgör den en risk för att skada de permanenta framtändernas rötter och orsaka förlust av en eller flera framtänder. Lyckandefrekvensen för behandling av retinerade hörntänder är associerade med tidig diagnostik och därmed möjlighet till interceptiv behandling. Den initiala behandlingen av ektopiska hörntänder i Sverige är avlägsnande av mjölkhörntanden och observation i ca 6-12 månader för att tillåta spontan eruption av den permanenta hörntanden. Denna behandlingsmetod har i två tidigare studier visat sig vara en effektiv behandlingsmetod. Men i vilka fall är den effektiv? Prediktorer och brytpunkter på 3D röntgebilder finns men saknas på 2D och därför är syftet med denna studien att försöka hitta eventuella brytpunkter och prediktorer på 2D röntgenbilder.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Den permanenta hörntanden i överkäken är, efter visdomstanden, den mest frekvent retinerade tanden. I de fall där hörntandens eruptionsriktning avviker, ektopisk eruption, riskerar man resorption av angränsande tänder alternativt att tanden förblir retirerad (1). Resorptionsrisken har i dessa fall rapporterats ligga omkring 50 % på patienter mellan 10-13 år. Resorptionerna kan ses redan vid 10 års ålder men uppkommer oftare i åldersgrupperna 11-12 år. Vid de allvarligaste formerna kan dessa resorptioner orsaka förlust av en eller flera framtänder i överkäken.Orsaken till ektopisk eruption av hörntänder är troligen multifaktoriell (2-5).Den vanligaste behandlingen av retinerade hörntänder bland barn och ungdomar är extraktion av mjölkhörntanden.Men i de fall där hörntanden fortfarande är retinerad, görs en kirurgisk exponering följt av ortodontisk apparatur för aktiv framdragning av hörntanden. Andra alternativa behandlingar är extaktion av hörntanden och ortodontiskt luckslutning,autotransplantation eller protetiskt ersättning av hörntanden (6-7).
I en tidigare randomiserad prospektiv studie finansierad av FoU Göteborg, undersökte vi lyckandefrekvensen för palatinalt ektopiska hörntänder i överkäken, vid interceptiv extraktion av mjölkhörntanden på barn mellan 10-13 års åldern och fann att 69% erupterade i extraktionsgruppen jämfört med 39% i kontrollgruppen (8). I del II av den sistnämnda studien (8) undersökte vi eventuella prediktorer och brytpunkter på när en interceptiv extraktion är effektiv, gjord på mätningar på mini-CT (9). Men Mini-CT används endast vid vissa specifika fall och prospektiva studier där man har undersökt prediktorer och brytpunkter på 2D röntgenbilder saknas än idag.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Orthodontics, Interceptive
Recognition and elimination of potential irregularities and malpositions in the developing dentofacial complex.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Specialisttandvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Ortodonti kliniken Göteborg

Medarbetare

Heidrun Kjellberg
Odontologiska Universitetsklinikerna Specialistkliniken Ortodonti

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-10-01

Extraktion av mjölkhörntanden som en interceptiv behandling hos barn med palatinalt ektopiska hörntänder- en randomiserad klinisk studie

Del III: Möjliga prediktorer och brytpunkter för en spontan eruption på panorama röntgen

, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/211141