Kan bildstöd underlätta kommunikation vid inskolning för bedövning vid tandbehandling och därmed minska barnets oro/ängslan? - En RCT-studie i allmäntandvården på barn i åldrarna 4-10 år
Kan bildstöd underlätta kommunikation vid inskolning för bedövning vid tandbehandling och därmed minska barnets oro/ängslan? - En RCT-studie i allmäntandvården på barn i åldrarna 4-10 år
Project number : 226231
Created by: Evelina Karlsson, 2017-05-03
Last revised by: Evelina Karlsson, 2018-03-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund Kariesförekomsten har förbättrats i Sverige men är fortfarande ett hälsoproblem särskilt hos barn i förskoleåldern. De barn som har karies har ett mer omfattande behandlingsbehov med svår kariesproblematik. Tandvårdsrädsla förekommer hos cirka 9% av barn och tonåringar och hänger ofta ihop med sprutor. Alla barn har rätt till vård på lika villkor. Barnkonventionen säger att alla skall ha rätt att få information på ett sådant sätt att man förstår och att kunna göra sig förstådd.  Genom att använda bildstöd ges barn möjlighet att kunna kommunicera.STRONG Syftet med studien är att utvärdera effekten av bildstöd som alternativ kompletterande kommunikation (AKK) avseende oro/ängslan, smärtupplevelse och tidsåtgång vid behandling. Bildstödet är tillverkat i det webbaserade programmet bildstod.se, och kommer att användas vid inskolning för injektion på barn i åldrarna 4-10 årSTRONG[ Metod]STRONG Projektet kommer att genomföras som en randomiserad kontrollerad studie (RCT)-studie där interventionen är bildstöd. Barnen kommer att slumpmässigt delas in i två grupper där ena gruppen skolas in med bildstöd och andra får sedvanlig inskolning. Målet med inskolningen är att kunna applicera bedövningssalva samt injicera 3 droppar anestesi. Förväntat resultat Att underlätta behandling för barn, vårdnadshavare och behandlare genom en förbättrad kommunikation och kooperation och att uppnå en effektiv barntandvård i allmäntandvården där barnen är delaktiga i tandvården och minska inskolningstider.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund Kariesförekomsten har förbättrats i Sverige men är fortfarande ett hälsoproblem särskilt hos barn i förskoleåldern. De barn som har karies har ett mer omfattande behandlingsbehov med svår kariesproblematik. Tandvårdsrädsla förekommer hos cirka 9% av barn och tonåringar och hänger ofta ihop med sprutor. Alla barn har rätt till vård på lika villkor. Barnkonventionen säger att alla skall ha rätt att få information på ett sådant sätt att man förstår och att kunna göra sig förstådd.  Genom att använda bildstöd ges barn möjlighet att kunna kommunicera. Syftet med studien är att utvärdera effekten av bildstöd som alternativ kompletterande kommunikation (AKK) avseende oro/ängslan, smärtupplevelse och tidsåtgång vid behandling. Bildstödet är tillverkat i det webbaserade programmet bildstod.se, och kommer att användas vid inskolning för injektion på barn i åldrarna 4-10 årSTRONG[ Metod]STRONG Projektet kommer att genomföras som en randomiserad kontrollerad studie (RCT)-studie där interventionen är bildstöd. Barnen kommer att slumpmässigt delas in i två grupper där ena gruppen skolas in med bildstöd och andra får sedvanlig inskolning. Målet med inskolningen är att kunna applicera bedövningssalva samt injicera 3 droppar anestesi. Förväntat resultat Att underlätta behandling för barn, vårdnadshavare och behandlare genom en förbättrad kommunikation och kooperation och att uppnå en effektiv barntandvård i allmäntandvården där barnen är delaktiga i tandvården och minska inskolningstider.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pediatric Dentistry
The practice of dentistry concerned with the dental problems of children, proper maintenance, and treatment. The dental care may include the services provided by dental specialists.
Dental Anxiety
Abnormal fear or dread of visiting the dentist for preventive care or therapy and unwarranted anxiety over dental procedures.
Anesthesia
A state characterized by loss of feeling or sensation. This depression of nerve function is usually the result of pharmacologic action and is induced to allow performance of surgery or other painful procedures.
Public Health Dentistry
A dental specialty concerned with the prevention of disease and the maintenance of oral health through promoting organized dental health programs at a community, state, or federal level.
Human Rights
The rights of the individual to cultural, social, economic, and educational opportunities as provided by society, e.g., right to work, right to education, and right to social security.
Access to Information
Individual's rights to obtain and use information collected or generated by others.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Allmäntandvård - Område Söder workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Folktandvården Dalsjöfors samt FTV Centrum Borås

Medarbetare

Agneta Robertson
Avd för pedodonti, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska Akademin, GU

Tutor

Marianne Rythén
Folktandvården FoU, FoU-Centrum Sö, Specialistkliniken för Pedodonti och sjukhustandvård Mölndal

Finansiering

Grant provider: FoU-rådet Södra Älvsborg (Reference number: VGFOUSA-710961)
Decided and approved
Grant reciever: Evelina Karlsson
Applied 2017-03-31 for a contribution of 109,814 SEK intended for Lönekostnad och materialkostnad
Decision 2017-04-28 with a contribution of 109,814 SEK and is available 2019-04-28
Total applied sum: 109,814 SEK | Total granted sum: 109,814 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2017-01-30

Kan bildstöd underlätta kommunikation vid inskolning för bedövning vid tandbehandling och därmed minska barnets oro/ängslan? - En RCT-studie i allmäntandvården på barn i åldrarna 4-10 år, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/226231