Utvärdering av Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB)
Utvärdering av Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB)
Project number : 38231
Created by: Carl Göran Svedin, 2009-12-08
Last revised by: Carl Göran Svedin, 2013-08-29
Project created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Evaluation of Cognitive Integrated Treatment of Child physical abuse (CITC)

Sammanfattning av projektet

Utvärdering av kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

Fysisk barnmisshandel utgör ett allvarligt hot mot barns psykiska hälsa och sociala anpassning. Knappt 10 000 polisanmälningar om misstänkt fysisk barnmisshandel gjordes under 2007. Barn och ungdomar som utsätts för skadlig behandling riskerar en försämrad psykosocial hälsa och utveckling Idag ges ingen särskild behandling till dessa barn. Projektet "Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel" syftar till att för första gången i Sverige (sällsynt i hela världen) introducera en traumafokuserad behandling för barn och deras familjer där barnmisshandel förekommit.
Behandlingsmodellen, Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB), är en behandlingsmetod med evidensstöd som har utformats och utvecklats av Melissa K Runyon, Esther Deblinger, Erika Ryan och Reena Thakkar-Kolar och kan beskrivas som en integrerad föräldra-barn terapi baserad på en kognitiv beteendeterapeutisk modell, trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi. Behandlingsmodellen bygger på att fyra familjer gemensamt får behandling i barn- respektive föräldragrupper vid 16 tillfällen, med en veckas intervall. Fyra familjebehandlare ansvarar för behandlingen. Varje behandlingstillfälle har ett eller flera teman. Behandlingsteman för föräldragrupperna är bl a effekter av våld, hur våld påverkar barn, föräldrastrategier att hantera ilska, aktivt lyssnande och trygghetsplan. Teman för barngruppen är bl a hur våld påverkar barn, att identifiera sina känslor, att kontrollera sin ilska, trygghetsplan, problemlösning, avslappning och bearbetning av våldsupplevelser. Varje session avslutas med att man samlas familjevis med en behandlare, för integrering och praktik av nya färdigheter och strategier.
Innan behandlingen startar får både barn och föräldrar fylla i ett antal självsvars formulär som avser att ge ett mått på uppfostrings stil samt symptom på posttraumatisk stress och andra symptom man vet brukar kunna uppstå effekter av misshandel. Efter avslutad behandling får familjemedlemmarna fylla i formulären på nytt och sedan ytterligare 3 månader efter avslutad behandling. Detta för att kunna få en uppfattning om behandlingen har givit önskad effekt.
De familjer som inte vill delta erbjuds ”treatment as usual” på respektive ort. Vid antagningen till behandling/kontrollgrupp genomförs separata intervjuer med barn och föräldrar.
Flera team ingår i behandlingen det är från söder till norr Barnkriscentrum i Malmö, Socialförvaltningen i Kristianstad, Barna huset i Lund, Socialförvaltningen i Jönköping samt BUP-Elefanten i Linköping. Allmänna Barnhuset är koordinatorer för genomförandet av behandlingen. Endast ett team är således sjukvårdsbaserat, övriga drivs av socialtjänsten.
SYFTE/FRÅGESTÄLLNING/HYPOTES
Det övergripande syftet med studien är att studera effekten av en Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB) genom en randomiserad kontrollerad utvärdering.
Mer specifikt: Har en trauma-fokuserad behandling en bättre effekt än "vanlig behandling" med avseende på
a) Barnets symtom, skam- och skuldkänslor och uppfattning om sig själva och vad som hänt
b) Misshandlande föräldrars symtom, uppfostringsstil, situationsutlöst ilska gentemot sitt barn och inställning till det som hänt.
c) Icke misshandlande förälderns symtom, uppfostringsstil, situationsutlöst ilska gentemot sitt barn och inställning till det som hänt.
Den kliniska betydelsen måste anses stor eftersom barn och ungdomar som utsätts för skadlig behandling riskerar en försämrad psykosocial hälsa och utveckling. Dessutom finns det stor risk att barn som blivit slagna i framtiden i sin tur slår sina barn (c:a 40%) Det är således av stor vikt för den enskilde i form av minskat lidande och försämrad livsprognos samt för samhället genom framtida vårdkostnader inom landsting och kommun.

VIKTIGA REFERENSER

Achenbach, T. (1991). Child Behavior Checklist for Ages 6-18. Burlington: University of Vermont.
Deblinger, E., & Runyon, M. (2005). Understanding and Treating Feelings of Shame in Children Who Have Experienced Maltreatment. Child Maltreatment, 10, 364-376.
Janson, S., Långberg, B., & Svensson, B. (2007). Våld mot barn 2006-2007. En nationell kartläggning. Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstad Universitet. Skriftserie 2007:4.
Kaufman, J., Birmaher, B., Brent, D.A., Ryan, N.D., & Rao, U. (2000). K-SADS-PL. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 39, 49-58.
Kovacs, M. (1985). The Children’s Depression Inventory (CDI). Psychopharmacology, 21, 995-998.
Lindell, C., Svedin, CG. (2004). Social services provided for physically abused children in Sweden. Background factors and interventions. International journal of Social Welfare, 13,340-49.
Lindell, C., Svedin, C.G. (2006). Social Services Provided for Physically Abused Children: A Four-Year Follow-Up Study in Sweden. Child and Adolescent Social Work Journal, 23(5-6),597-616.
Lindell, C., Svedin, C.G. (2005). Mental health services provided for physically abused children in Sweden. A 4-year follow-up of child and adolescent psychiatric charts. Nordic Journal of Psychiatry, 59,1-7.
Mannarino, A.P., Cohen, J.A., & Berman, S.R. (1994). The Children’s Attributions and Perceptions Scale: A new measure of sexual abuse-related factors. Journal of Clinical Child Psychology, 23, 204-211.
Straus, M.A., Hamby, S.L., Finkelhor, D, Moore, D.W., & Runyan. (1998). Identification of Child Maltreatment with the Parent-Child Conflict Tactics Scales: Development and Psychometric Data for a National Sample of American Parents. Child Abuse & Neglect, 22,249-270.
Runyon, M.K., Deblinger, E., Ryan, E.E., & Thakkar-Kolar, R. (2004). An Overview of Child Physical Abuse. Developing an Integrated Parent-Child Cognitive-Behavioral Treatment Approach. Trauma, Violence & Abuse, 5, 65-85.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Östergötland - Närsjukvård - Närsjukvården i Centrala Östergötland - Övrigt
Kommun - Enskilda kommuner - Jönköping
Statligt - Universitet - Linköpings universitet - Medicinska fakulteten

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2009-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2011-12-31

Tillämpning av resultat - beskrivning

Detta projekt har vidareutvecklats i samarbete med Allmänna Barnhuset och med stöd av anslag från Folkhälsoinstitutet pågår nu certifiering av utbildare/handledare i KIBB samt utbildning av personal från ett antal Barnahus på nationell nivå. En ny kontrollerad studie startar därmed på flera olika platser i Sverige (Stockholm, Sundsvall, Nyköping, Göteborg, Västerås och Gävle).
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Utvärdering av Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel (KIBB), from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/38231