TUA-medel, Västra Götalandsregionen
Ledigförklarande av TUA-medel för forskning 2016

TUA-medel för forskning

Staten finansierar genom s.k. TUA-medel till Folktandvården i Västra Götaland och Västerbotten de berörda landstingens åtagande att medverka i tandläkarutbildningen och kliniskt inriktad odontologisk forskning. Västra Götalandsregionen tillskjuter dessutom medel för den odontologiska kliniska forskningen i regionen.

Kliniskt inriktad odontologisk forskning bygger enligt avtalet mellan svenska staten och huvudmännen på tillgång till folktandvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen. Härmed ledigförklaras medel för sådan forskning.

  • Projektmedel för 3 år

Sista ansökningsdag är den 30 juni 2016


Projektmedel
TUA-medel för vetenskapliga projekt fördelas efter ansökan och vetenskaplig värdering. Medlen avses stödja klinisk odontologisk forskning med betoning på den patientnära forskningen d.v.s. forskning som syftar till förbättrad diagnostik, terapi eller vård och som kommer att vara av betydelse för patienten, tandvårdens organisation eller befolkningen som helhet. Ansökan avser budgeterade kostnader för en projektperiod om 3 år och sker elektroniskt. I ansökan anges den årliga budgeten.

Projektledare - Behörig att söka

Behöriga att söka är doktorer, docenter och professorer med anknytning till Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och/eller Folktandvården Västra Götaland.

Det ska klart framgå att sökande är vetenskaplig ledare för projektet. Finns inte tandvårdsanknytning hos den sökande måste en medsökande ha sådan för att inför verksamhetschef kunna ansvara för projektet.

En och samma person kan endast vara sökande för en ansökan. Sökande kan emellertid förekomma som medsökande i ytterligare ansökningar under förutsättning att denna/dessa avser ett från det sökta projektet skiljt och fristående projekt. Det måste i ansökan framgå i vilket annat/andra fristående projekt den sökande ingår som medsökande.

Vetenskaplig bedömning och prioritering av vetenskapliga projekt

Bedömning och prioritering.
Beredande organ är Odont-SAM som har anlitat en grupp granskare från andra lärosäten för vetenskaplig bedömning och prioritering. Bedömning görs även med avseende på klinisk relevans. Odont-SAM sammanställer förslag till tilldelning för beslut i Hälso-SAM.
Granskningsgrupp:
Eva Forsell Aronsson, professor, Göteborg
Anders Gustafsson, professor, Stockholm
Gunnel Svensäter, professor, Malmö
Anders Wänman, professor, Umeå

OBS! Notera att den blandade kompetensen i granskningsgruppen gör det nödvändigt att ansökan formuleras på ett sådant sätt att den kan förstås även utan specialkompetens inom ditt forskningsfält.

Vid bedömningen av projektansökningarna poängbedöms separat projektets:
  • frågeställning
  • metodik
  • kompetens / genomförbarhet
  • vetenskaplig rapport/produktion
  • kliniska relevans

Vetenskapsrådets regler/principer för jäv tillämpas. Vetenskapsrådets regelverk kan hämtas från Vetenskapsrådets hemsida. Den vetenskapliga bedömningen tar också sin utgångspunkt från vetenskapsrådets kriterier.

Poängskalan av bedömningsgrunderna frågeställning, metodik, kompetens/genomförbarhet, vetenskaplig rapport/produktion och klinisk relevans sker utifrån en femgradig skala.

Varje granskare bedömer och poängsätter enskilt och individuellt varje kategori. Den definitiva bedömningen av varje ansökan och kategori sker sedan vid en gemensam diskussion i granskningsgruppen. Den sammanlagda poängen utgör sedan grunden för en preliminär tilldelning.

Vetenskaplig rapport

I alla ansökningar skall forskningsaktiviteten under den senaste treårsperioden (i förekommande fall motsvarande hela den gångna anslagsperioden) bedömas.

Det är viktigt att det som redovisas i den vetenskapliga rapporten återspeglar aktiviteten under den tidigare anslagsperioden, det vill säga de senaste tre åren även för de som innehaft anslag under kortare tid. Även helt nya ansökningar skall innehålla en vetenskaplig rapport som beskriver den vetenskapliga aktiviteten under den gångna treårsperioden.

Avstämning med verksamhetschef

För budgeterade kostnader som uppstår i tandvårdsorganisationen / institutionen måste projektet före den vetenskapliga bedömningen stämmas av med och signeras av närmsta chef (klinikchef för folktandvårdsanställda respektive sektionschef för institutionsanställda). OBS! Denna avstämning och signering ska ske på särskild blankett (Blankett 1) som finns tillgänglig i de elektroniska ansökningshandlingarna. När du klickat på "Korrekturläs och publicera" knappen kommer du åt Blankett 1. Du kan fortfarande ändra i ansökan fram till sista ansökningsdag. Blanketten ska efter signering av vara inkommen senast tisdagen den 5 juli 2016 till Birgitta Ahlström, FoU-service odontologi, Odontologen, Box 7163, 402 33 Göteborg. En ifylld Blankett 1 är en förutsättning för ansökans bedömning.

Etikprövning

Om det finns en godkänd etikprövning så skall diarienummer samt datum för beslut lämnas i ansökningsformuläret.
Om etikprövning inte finns skall ett undertecknat resursintyg bifogas TUA-ansökan enligt punkten 1:5 i ansökningsformuläret till Regionala Etikprövningsnämnden.
Beslut om godkänd etikprövning är en förutsättning för beviljande av TUA-medel och skall vara insänt senast 1 november 2016 (se adress ovan).

Registrering av det aktuella projektet

En förutsättning för du ska få tillgång till dina beviljade medel är att du registrerar projektet i projektdatabasen FoU i VGR
Vid frågor kontakta: Birgitta Ahlström, e-post: birgitta.ahlstrom@vgregion.se, mobil: 0708-23 33 11

Beslut om tilldelning

Tilldelning beslutas i samverkansorganet Hälso-SAM d v s i samråd mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.
Totalsumman som avsätts för forskningsmedel är 8 000 000 kr årligen i tre år (2017-2019).
Maximalt kan 800 000 kr beviljas årligen för ett projekt och det minsta beloppet är 400 000 kr.

Omprövning av beslut

Någon omprövning av beslut om tilldelning kommer inte att ske.

Ansvar

Sökande/ansvarig ansvarar för att medlen används för det sökta projektet i enlighet med budget och fastställda principer för utnyttjande av TUA-medel. Medlen förvaltas hos tandvårdshuvudmannen som ansvarar för en kontinuerlig uppföljning och redovisning av projektens ekonomiska status.

Börja en ansökan

För att ansöka om medel välj nedanstående knapp:

Ledigförklarande av TUA-medel för forskning 2016, from TUA -medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/tuagbg/document/2008