FoU i Västra Götalandsregionen
Kronisk njursvikt och litiumbehandling
Kronisk njursvikt och litiumbehandling
Project number : 2165
Created by: Per-Ola Attman, 2007-04-12
Last revised by: Per-Ola Attman, 2012-09-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Litiumbehandling kan orsaka kronisk njursvikt som måste dialysbehandlas. Litium används framför allt vid mano-depressiv sjukdom och i Sverige finns i dag c:a 12 000 litiumpatienter. Av dessa har c:a 1 800 behandlats i mer än 15 år. För Västra Götalands (VG) del innebär detta att det finns c:a 600 litiumpatienter med så långa behandlingstider.

Projektet avsåg att kartlägga förekomst av dialyskrävande kronisk njursvikt till följd av litiumbehandling i VG samt förekomst av njurskada hos patienter som behandlas med litium i VG. Studien har genomförts vid njurmedicinska enheter och psykiatriska kliniker i VG. Motsvarande undersökning har genomförts i region Skåne. I ett första steg har datainsamling genomförts inom två tredjedelar av patientmaterialet i VG. Inventeringen av patientmaterialet i Skåne har slutförts.

Av hittills studerade 634 dialyspatienter i VG hade 8 diagnosen litiumnefropati (1,3%). Detta kan jämföras med samma prevalens i Skåne (10/730 patienter). I Skåne var prevalensen av potentiellt allvarlig njurskada hos litiumbehandlade psykiatriska patienter 1,3% (17/1178 patienter). Under 2007 avsltutades inventeringen av patientmaterialet. Sedanpopulationen rensats för fall utan säkerställd litiumbehandling eller tillräkligt starkt samband med kronisk litiumbehandling åter stod sammanlagt 18 patienter med terminal njursvikt till följd av kronisk litiumbehandling.Prevalensen av terminal njursvikt bland litiumbehandlade patienter var således fyra gånger större än i befolkningen
Resultaten visar således att den ur psykiatrisk värdefulla behandlingen med litium medför viss risk för allvarlig njurskada varför regelbunden kontroll av njurfunktionen är nödvändig vid långvarig litiumbehandling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Animals
Unicellular or multicellular, heterotrophic organisms, that have sensation and the power of voluntary movement. Under the older five kingdom paradigm, Animalia was one of the kingdoms. Under the modern three domain model, Animalia represents one of the many groups in the domain Eukarya.
Animals, Newborn
Refers to animals in the period of time just after birth.
Antihypertensive Agents
Drugs used in the treatment of acute or chronic vascular HYPERTENSION regardless of pharmacological mechanism. Among the antihypertensive agents are DIURETICS; (especially DIURETICS, THIAZIDE); ADRENERGIC BETA-ANTAGONISTS; ADRENERGIC ALPHA-ANTAGONISTS; ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME INHIBITORS; CALCIUM CHANNEL BLOCKERS; GANGLIONIC BLOCKERS; and VASODILATOR AGENTS.
Blood Pressure
PRESSURE of the BLOOD on the ARTERIES and other BLOOD VESSELS.
Body Weight
The mass or quantity of heaviness of an individual. It is expressed by units of pounds or kilograms.
Creatinine
Description missing
Disease Models, Animal
Naturally occurring or experimentally induced animal diseases with pathological processes sufficiently similar to those of human diseases. They are used as study models for human diseases.
Drug Interactions
The action of a drug that may affect the activity, metabolism, or toxicity of another drug.
Female
Description missing
Glomerular Filtration Rate
The volume of water filtered out of plasma through glomerular capillary walls into Bowman's capsules per unit of time. It is considered to be equivalent to INULIN clearance.
Hydrochlorothiazide
A thiazide diuretic often considered the prototypical member of this class. It reduces the reabsorption of electrolytes from the renal tubules. This results in increased excretion of water and electrolytes, including sodium, potassium, chloride, and magnesium. It has been used in the treatment of several disorders including edema, hypertension, diabetes insipidus, and hypoparathyroidism.
Indoles
Benzopyrroles with the nitrogen at the number one carbon adjacent to the benzyl portion, in contrast to ISOINDOLES which have the nitrogen away from the six-membered ring.
Kidney
Body organ that filters blood for the secretion of URINE and that regulates ion concentrations.
Kidney Failure, Chronic
The end-stage of CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY. It is characterized by the severe irreversible kidney damage (as measured by the level of PROTEINURIA) and the reduction in GLOMERULAR FILTRATION RATE to less than 15 ml per min (Kidney Foundation: Kidney Disease Outcome Quality Initiative, 2002). These patients generally require HEMODIALYSIS or KIDNEY TRANSPLANTATION.
Kidney Function Tests
Description missing
Kidney Tubules, Proximal
The renal tubule portion that extends from the BOWMAN CAPSULE in the KIDNEY CORTEX into the KIDNEY MEDULLA. The proximal tubule consists of a convoluted proximal segment in the cortex, and a distal straight segment descending into the medulla where it forms the U-shaped LOOP OF HENLE.
Lithium
An element in the alkali metals family. It has the atomic symbol Li, atomic number 3, and atomic weight 6.94. Salts of lithium are used in treating BIPOLAR DISORDER.
Male
Description missing
Perindopril
An angiotensin-converting enzyme inhibitor. It is used in patients with hypertension and heart failure.
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Rats
The common name for the genus Rattus.
Sodium
An element that is a member of the alkali group of metals. It has the atomic symbol Na, atomic number 11, and atomic weight 23. With a valence of 1, it has a strong affinity for oxygen and other nonmetallic elements. Sodium provides the chief cation of the extracellular body fluids. Its salts are the most widely used in medicine. (From Dorland, 27th ed) Physiologically the sodium ion plays a major role in blood pressure regulation, maintenance of fluid volume, and electrolyte balance.
Spectrophotometry, Atomic
Spectrophotometric techniques in which the samples are examined in the form of atoms based on their unique energy levels for ELECTRONS. They are used to analyze TRACE ELEMENTS, such as ALUMINUM; ARSENIC; BERYLLIUM; CALCIUM; COPPER; IRON; LEAD; and LITHIUM.
Urea
A compound formed in the liver from ammonia produced by the deamination of amino acids. It is the principal end product of protein catabolism and constitutes about one half of the total urinary solids.
Uremia
A clinical syndrome associated with the retention of renal waste products or uremic toxins in the blood. It is usually the result of RENAL INSUFFICIENCY. Most uremic toxins are end products of protein or nitrogen CATABOLISM, such as UREA or CREATININE. Severe uremia can lead to multiple organ dysfunctions with a constellation of symptoms.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Övrigt

Medarbetare

Mattias Aurell
Njurmedicin, Sahlgrenska sjukhuset
Hans Bendz
Forskare, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Avdelning Psykiatri, Skånes Universitetssjukhus Lund
Staffan Schön
Läkare, Svenskt Register för Aktiv Uremivård, Kärnsjukhuset, Skövde

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2004-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2011-01-05

Publikationer från detta projekt

  1. Lyon, France: European Congress of Psychiatry; 2005.

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Hans Bendz försvarade 2002 i Göteborg sin avhandling om litiumbehandlingens biverkningar. Ett av de viktigaste resultaten var att kronisk njursvikt efter långvarig litiumbehandling med särskilt fokus på biverkningar efter långtidsbehandling ingalunda var så ovanligt som tidigare ansetts. Ett antal litiumpatienter kommer därför att kräva dialysbehandling. I dag uppskattas antalet litiumbehandlade patienter med dialysbehov till mellan 25-70 patienter i Sverige, vilket för Västra Götalands del kan innebära upp till ett 10-tal patienter. Det är därför av största värde att ta reda på hur det egentligen förhåller sig med litiumbehandlingens njurskadande effekter på lång sikt och om dialysbehovet kan väntas öka i Västra Götaland.

Syfte

Kartlägga förekomsten av dialyskrävande kronisk njursvikt efter långtids litiumbehandling i syfte att förebygga denna allvarliga komplikation.

Frågeställning / Hypoteser

Vilken är prevalensen av dialyskrävande njursvikt till följd av litiumbehandling i VG och Skåne?
Vilken är prevalensen av potentiellt allvarlig njurskdada hos patienter som litiumbehandlas i VG och Skåne?

Teoretisk referensram

Litium absorberas nästan fullständigt i tarmkanalen och utsöndras så gott som uteslutande via njurarna. I njurarnas distala tubuli sker en anrikning till cytotoxiska nivåer som kan vara upp till 40 gånger högre än i plasma. Detta är den fysiologiska bakgrunden till litiums njurskadande effekt som av andra övertygande bekräftats i djurexperiment (råtta, hund, kanin).

Metod: Urval

Undersökningen omfattar samtliga dialyspatienter och samtliga litiumbehandlade patienter i VG och är sålunda mycket representativ.

Metod: Gruppindelning

Kartläggning av sambandet mellan litiumbehandling och njurskada sker enligt följande gruppering av patienterna:
1. med litiumbehandling som huvuddiagnos
2. med litiumbehandling som bidiagnos
3. utan relation till litiumbehandling

Några patienter har redan erhållit, andra kommer att erhålla, diagnosen litiumnefropati medan några med denna diagnos kommer att erhålla annan diagnos. De flesta patienterna kommer dessutom att ha någon av de psykiatriska ICD10-diagnoserna F23,0, 23,1, 25,0, 25,1, 25,2, 30, 31 och 34

Metod: Datainsamling

Data insamlas på respektive dialyscentra via svenskt uremiregister (SRAU) med säte i Skövde. Vi kommer att värdera varje enskild patients litiumbehandling med avseende å totalintag, behandlingstid och tidigare intoxikationstillfällen.

Metod: Databearbetning

Sedvanlig databehandling med statistik. Korrelationsstudier.

Resultat

Inventeringen av patientmaterialet i Skåne har slutförts. Datainsamling från VG har genomförts till c:a två tredjedelar och beräknas slutföras under 2007. Klassifikation av patienter med avseende på litiumexposition är delvis genomförd och kommer att slutföras under 2007. Av hittills studerade 634 dialyspatienter i VG hade 8 diagnosen litiumnefropati. Motsvarande prevalens i Skåne är 7/130 dialyspatienter.

I Skåne registrerades under 2005 totalt 39 336 psykiatriska patienter varav 1178 behandlades med litium. Av dessa hade 15 patienter en så allvarlig njurskada att den kan leda till dialysbehov.

Diskussion

Projektet är en heltäckande inventering i ett befolkningsunderlag på >2,5 miljoner invånare. Det är den första studien i sitt slag i Sverige. Förekomst av dialyskrävande litiumnefropati har tidigare varit ifrågasatt. Resultaten visar däremot att risken för svår njurskada vid litiumbehandling är en realitet och att förebyggande åtgärder är nödvändiga.

Slutsats

Litiumnefropati är ett kliniskt viktigt problem. Genom kunskap och skärpta kontrollrutiner kan risken för svåra komplikationer och betydande behandlingskostnader minskas.

Referenser

Bendz H. Renal and parathyroid funciton in psychatric patients on lithium treatment. Avhandling, Göteborg 2002
Bendz H & Aurell M. Litiumbehandlingens biverkningar och säkerhetsrutiner. Läkartidningen 101: 1902-1908, 2004
Aurell M, Svalander C, Wallin L, Alling C. Renal function and biopsy findings in patients on long-term lithium-treatment. Kidney Int 20: 663-70, 1981
Markowitz GS, Radhakrishnan J, Kambham N, Valeri AM, Hines WH, D'Agati VD. Lithium nephrotoxicity: A progressive combined glomerular and tubulointerstitial nephropathy. J Am Soc Nephrol 11: 1439-48, 2000


Kronisk njursvikt och litiumbehandling, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/2165