Kan N/L-kvoten hjälpa akutläkarna i bedömningen av allvarliga infektioner?
Kan N/L-kvoten hjälpa akutläkarna i bedömningen av allvarliga infektioner?
Project number : 223601
Created by: Anders Lans, 2016-12-27
Last revised by: Anders Lans, 2016-12-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sepsis är ett allvarligt och vanligt sjukdomstillstånd och definieras som en infektion med en samtidig kraftig inflammation. Det är visat att tidig upptäckt och behandling av sepsis räddar liv. I det akuta skedet är det ofta svårt att differentiera mellan septiska infektioner, mindre allvarliga infektioner och icke infektiösa tillstånd. Diagnostiskt har man hjälp av blodprover som exempelvis CRP, ”snabbsänka”.

Vid allvarliga infektioner påverkas blodets vita blodkroppar. Normalt sker en stegring av så kallade neutrofila blodkroppar vilket är väl känt, men samtidigt sjunker ofta så kallade lymfocyter. Genom att mäta kvoten mellan neutrofila blodkroppar och lymfocyter (N/L-kvoten) får man ett värde som är ett resultat av båda dessa förändringar i blodbilden.

Tidigare studier har visat att en förhöjd N/L-kvot vid provtagning på akutmottagning korrelerar till att man hittar bakterier i blododlingar hos patienter med misstanke om sepsis, bättre än traditionellt mer använda blodprover som CRP. Man har även visat att N/L-kvoten korrelerar till allvarligare sjukdom vid olika sjukdomstillstånd, t ex lunginflammation och infektioner med bakterien E coli.

1 september 2015 infördes automatisk beräkning av N/L-kvoten utifrån blodbild tagen på Akutmottagningen på SÄS i Borås. Tidigare studier har dock inte gett några tydliga råd hur man ska använda N/L-kvoten i praktiken. Detta har ibland lett till en viss osäkerhet både hos såväl akutläkare som infektionsläkare vilka ofta blir tillfrågade vid sepsisfall.

Vår avsikt är därför att retrospektivt studera första årets användning av N/L-kvoten med utgångspunkt från analyssvar i relation till olika kliniska sammanhang för att utvärdera nyttan av provet och värdet av att ha det kvar. Vi vill också klarlägga hur provet bäst ska tillämpas i praktiken på akutmottagningen.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Blodbilden påverkas tidigt i förloppet vid sepsis. Normalt sker en stegring av neutrofila blodkroppar, vilket är väl känt. Samtidigt sjunker ofta lymfocyterna. Genom att mäta kvoten mellan neutrofila blodkroppar och lymfocyter (N/L-kvoten) får man ett värde som är ett resultat av båda dessa förändringar i blodbilden.

Lymfocytopeni (lymfocyttal < 1.0 x 109) och N/L-kvot >10 vid provtagning på akutmottagning har visats korrelera till att man hittar bakterier i blododlingar hos patienter med misstanke om sepsis, bättre än de traditionellt mer använda CRP, SR och leukocyter. Man har tidigare även visat att N/L-kvoten korrelerar till allvarligare sjukdom vid olika sjukdomstillstånd, t ex pneumoni och infektioner med E coli. I en tidigare studie är även N/L-kvoten lika bra som procalcitonin på att prediktera bakteremi och svår sepsis.

1 september 2015 infördes automatisk beräkning av N/L-kvoten utifrån blodbild tagen på Akutmottagningen på SÄS i Borås. Vid N/L-kvot över 10 blir provsvaret markerat med rött och en textruta signalerar: ”Överväg sepsis”. Tidigare studier har inte gett några tydliga råd hur man ska använda N/L-kvoten i praktiken. Detta har ibland lett till en viss osäkerhet både hos såväl akutläkare som infektionsläkare vilka ofta blir tillfrågade vid sepsisfall.

Vår avsikt är därför att retrospektivt studera första årets användning av N/L-kvoten med utgångspunkt från analyssvar i relation till olika kliniska sammanhang för att utvärdera nyttan av provet och värdet av att ha det kvar. Vi vill också klarlägga hur provet bäst ska tillämpas i praktiken på akutmottagningen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Sepsis
Systemic inflammatory response syndrome with a proven or suspected infectious etiology. When sepsis is associated with organ dysfunction distant from the site of infection, it is called severe sepsis. When sepsis is accompanied by HYPOTENSION despite adequate fluid infusion, it is called SEPTIC SHOCK.
Neutrophils
Granular leukocytes having a nucleus with three to five lobes connected by slender threads of chromatin, and cytoplasm containing fine inconspicuous granules and stainable by neutral dyes.
Lymphocytes
White blood cells formed in the body's lymphoid tissue. The nucleus is round or ovoid with coarse, irregularly clumped chromatin while the cytoplasm is typically pale blue with azurophilic (if any) granules. Most lymphocytes can be classified as either T or B (with subpopulations of each); those with characteristics of neither major class are called null cells.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Anders Lundqvist
Överläkare, Infektionskliniken

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2016-11-21

Kan N/L-kvoten hjälpa akutläkarna i bedömningen av allvarliga infektioner?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/223601