Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression
Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression
Project number : 388
Created by: Martin Rödholm, 2005-11-16
Last revised by: Martin Rödholm, 2009-07-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

ASTHENO-EMOTIONAL DISORDER AFTER ANEURYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Classification, outcome, and relation to anxiety and depressive disorders

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hjärntrötthetssyndrom är vanligt efter hjärnblödning på grund av brustet pulsåderbråck i hjärnan enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin.
Syndromet ökar risken för att drabbas av ångest- och depressionssjukdom. Genom att förbättra kunskapen om symptomen underlättas sannolikt rehabilitering.

Etthundranitton patienter som opererats på grund av en särskild typ av stroke, subarachnoidalblödning, genomgick upprepade psykiatriska undersökningar. Vid 12 månader hade cirka 40 procent av patienterna ett kvarstående handikappande hjärntrötthetssyndrom, 20 procent hade svårare hjärnskadesyndrom och 40 procent var återställda. En tredjedel av patienterna med hjärntrötthetssyndrom utvecklade också ångest- och depressionssjukdom under det första året. Risken för detta var 3.5 gånger större än hos de återställda.

Det är viktigt med ökad medvetenhet om risken för hjärntrötthetssyndrom efter subarachnoidalblödning, men även vid andra tillstånd. Symtomen är ofta ”osynliga” och patienterna möts inte sällan av bristande förståelse från anhöriga, vårdgivare eller försäkringskassa. Det finns ännu ingen regelmässig behandling mot syndromet, men noggrann information om förlopp och prognos underlättar troligtvis rehabiliteringen.

Hjärntrötthetsyndrom, även kallat Asteno-Emotionellt syndrom, innebär en kombination av flera av följande symtom: ökad uttröttbarhet vid mental ansträngning (hjärntrötthet), svårigheter med koncentration och närminne, ljud/ljuskänslighet, irritabilitet och stresskänslighet. Syndromet är vanligt vid olika typer av stroke, men även vid andra tillstånd som till exempel skallskador, MS, Parkinsons sjukdom och infektioner i hjärnan. Dessa symtom är ofta mer handikappande än neurologiska symtom, som förlamningar och känselstörningar.

Subarachnoidalblödning är en typ av stroke som drabbar personer i yrkesför ålder (medelålder cirka 50 år) och beror på ett brustet åderbråck (aneurysm)på något av hjärnans större blodkärl. Insjuknandet karakteriseras av plötslig, svår huvudvärk, och kan följas av illamående/kräkningar, kramper eller medvetslöshet. Cirka en tredjedel dör i samband med blödningen, en tredjedel blir helt återställda och en tredjedel överlever med någon typ av handikapp.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cerebral Hemorrhage
Bleeding into one or both CEREBRAL HEMISPHERES including the BASAL GANGLIA and the CEREBRAL CORTEX. It is often associated with HYPERTENSION and CRANIOCEREBRAL TRAUMA.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

1994-12-05

Datum då projektet är slutrapporterat

2003-05-16

Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/388