Den maligna omvandlingen av pankreaslesioner | Application
Den maligna omvandlingen av pankreaslesioner
Registration number: VGFOUREG-374271
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
Application started by: Sahar Wesali, 2013-08-31
Work place at the time of application: Skaraborgs Sjukhus Skövde, Medicinkliniken
Last updated / corrected by: Sahar Wesali, 2013-10-01
Application received by: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
RejectedRejected
Applicant: Sahar Wesali
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gastrosektionen, Medicinkliniken

Projekttitel och uppgifter om den sökande

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Klassifikation av projektet

information Added MeSH terms
Evaluation Studies
Works consisting of studies determining the effectiveness or utility of processes, personnel, and equipment.
Epidemiologic Studies
Studies designed to examine associations, commonly, hypothesized causal relations. They are usually concerned with identifying or measuring the effects of risk factors or exposures. The common types of analytic study are CASE-CONTROL STUDIES; COHORT STUDIES; and CROSS-SECTIONAL STUDIES.
Research Subjects
Persons who are enrolled in research studies or who are otherwise the subjects of research.
Pancreatic Cyst
A true cyst of the PANCREAS, distinguished from the much more common PANCREATIC PSEUDOCYST by possessing a lining of mucous EPITHELIUM. Pancreatic cysts are categorized as congenital, retention, neoplastic, parasitic, enterogenous, or dermoid. Congenital cysts occur more frequently as solitary cysts but may be multiple. Retention cysts are gross enlargements of PANCREATIC DUCTS secondary to ductal obstruction. (From Bockus Gastroenterology, 4th ed, p4145)

Din anställningsform

Tillsvidareanställning i Västra Götalandsregionen

Disputerad

Handledare disputerad

Medarbetare / Handledare

Coworker

Per Hedenström
Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Samverkanskod:
SU
Medarbetarens roll/uppgifter:
not checked Planering och design av studien
checked Insamlande av data
not checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation
not checked Annan roll/uppgift, beskriv nedan
Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annat än ovan:
Gastroenterolog som arbetar med EUS och pankreasförändringar
Morteza Shafazand
Medicinska kliniken, avd f. gastroenterologi, Östra sjukhuset
Samverkanskod:
SU
Medarbetarens roll/uppgifter:
not checked Planering och design av studien
checked Insamlande av data
not checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation
not checked Annan roll/uppgift, beskriv nedan
Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annat än ovan:
Gastroenterolog som arbetar med EUS och pankreasförändringar

Tutor

Riadh Sadik
Sahlgrenska universitetssjukhus/Alingsås Lasarett
Kjell-Arne Ung
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Medicinkliniken

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2013-10-01

Beräknat projektslut

2019-12-31

Sammanfattning

Bakgrund
Under de senaste åren har man med moderna röntgenmetoder kunnat påvisa allt fler lokaliserade förändringar i bukspottkörteln (Focal pancreatic lesions FPL) (1). Men i hur stor utsträckning dessa förändringar omvandlas till manifest malignitet är ovisst. En annan kunskapslucka är den tid det tar för en prekursor lesion att omvandlas till manifest cancer (2). Det saknas även tillförlitliga metoder för karaktärisering av förändringar i bukspottkörteln. Felbedömning av dessa lesioner kan medföra katastrofala konsekvenser då elakartade tumörer inte blir behandlade och godartade förändringar opereras bort i onödan.

Syfte
Utvärdera;
- naturalförloppet för cystiska och solida lesioner under ca 10 år.
- cancerutveckling och dödlighet hos patienter med cystiska och solida FPL i bukspottkörteln på lång sikt.
- morbiditet, behov av kirurgi och den övergripande cancerrisken även i andra organ hos patienter med cystiska och solida FPL.
- riktade information och rekommendation om patienter med cystiska och solida FPL till patientansvarig läkare enligt modern kunskap kan medföra förbättrad omhändertagande av den här patientgruppen och på sikt minskad dödlighet.

Frågeställning
1. Är risken för cancerutveckling och dödlighet högre hos patienter med lokaliserade förändringar i bukspottkörteln?
2. Hur lång är tiden mellan upptäckt av en lokaliserad förändring och utveckling av en manifest cancer?
3. Behövs en mer systematisk uppföljning av patienter med lokaliserade förändringar i bukspottkörteln?

Förväntat resultat
Den här studien kommer att belysa om cystiska och solida FPL är associerad med ökad risk för cancerutveckling och dödlighet hos patienter över en ca 10 års period. Projektet kommer även att utvärdera behovet av ytterligare utredning, inkluderande nyttan av kontroll-CT/MR och EUS-FNA vid diagnostik av FPL, och om den ökade kunskapen kommer att påverka handläggning, sjuklighet och dödlighet på sikt.


Bakgrund

Den ökade användningen av moderna röntgenundersökningsmetoder har resulterat i allt fler incidentalt upptäckta cystiska och solida Focal Pancreatic Lesions (FPL). Lokaliserade förändringar i bukspottkörteln utgör en heterogen samling entiteter som är antingen cystiska eller solida. De kan vara benigna, premaligna eller maligna. Cystiska FPL påträffas i så många som 2,2% av all buk datortomografi och i 15,9% av utförda magnetröntgen (3). Men i hur stor utsträckning dessa förändringar omvandlas till manifest cancer är ovisst. Röntgenmetoder må upptäcka dessa förändringar men de kan ofta inte karaktärisera dem tillräckligt för att särskilja benigna lesioner från premaligna/maligna lesioner (4). Tillförlitliga avbildningsmetoder för karaktärisering av cystiska och solida FPL utgör en känd kunskapslucka som publicerats i en databas för kunskapsluckor i medicin [UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (DUETs)]. Det saknas även tillräckligt med långtidsdata om den tid det tar för en prekursor att omvandlas till en malign tumör (2). Prognosen vid bukspottkörtelcancer är dålig och försök till kirurgisk behandling är möjligt hos endast 10-15 procent. Bättre förståelse och särskiljning mellan godartade och elakartade FPL är grundläggande för att få tidig diagnos och prevention. De omnämnda kunskapsluckorna kring cystiska och solida FPL utgör en stor klinisk utmaning för allmänmedicinare, gastroenterologer, kirurger och radiologer.

Syfte

Det övergripande syftet med studien är att ta fram nödvändig klinisk kunskap kring handläggning av cystiska och solida FPL som påvisas allt oftare med moderna röntgenundersökningsmetoder. Detta ska uppnås genom att;

- studera naturalförloppet för dessa lesioner under ca 10 år.

- undersöka om patienter med cystiska och solida FPL har ökad risk för cancerutveckling och dödlighet jämfört med patienter utan dessa lesioner.

- studera och jämföra risken för cancerutveckling och dödlighet hos tre populationer a) patienter med röntgenverifierade FPL b) patienter utan tecken till FPL på röntgen c) kontroller som ej gjort röntgen.

- utvärdera morbiditet, behov av kirurgi och den övergripande cancerrisken även i andra organ hos patienter med cystiska och solida FPL.

- undersöka metoder som kan förbättra karakteriseringen av dessa cystiska och solida FPL.

- utvärdera om riktade information och rekommendation till patientansvarig läkare enligt modern kunskap kan medföra förbättrad omhändertagande av den här patientgruppen och på sikt minskad dödlighet.

Studiedesign

Intet av ovanstående

Frågeställning / Hypotes

1. Är risken för cancerutveckling och dödlighet högre hos patienter med cystiska och solida FPL jämfört med patienter utan förändringar i bukspottkörteln?

2. Hur lång är tiden mellan upptäckt av en lokaliserad förändring och utveckling av en manifest cancer?

3. Behövs en mer systematisk uppföljning av patienter med cystiska och solida FPL för att reducera cancerutveckling och dödlighet i den här patientgruppen?


Material: Urval, Representativitet och Gruppindelning

Cancerutveckling och dödlighet kommer att analyseras hos ca 500 patienter med röntgenverifierade (datortomografi eller magnetröntgen) förändringar i bukspottkörteln för ca 10 år sedan.

Del 1; Ca 250 patienter med cystiska FPL kommer att identifieras från datasystem för röntgenutlåtande och patientjournal från 2003/2004 i Västra Götalandsregionen.De inhämtade uppgifterna kommer att jämföras med köns- och åldersmatchade kontroller som gjort röntgenundersökning men inte hade några förändringar i bukspottkörteln och med kontroller som inte gjort röntgenundersökning. Svenska cancerregistret och dödsorsaksregistret kommer att andvändas för att se om risken för cancerutveckling och dödlighet skilljar sig signifikant mellan dessa tre grupper. Patientjounaler kommer sedan att användas för att studera det kliniska förloppet för patienter med FPL gällande sjuklighet, behov av kirurgi och risken för utveckling av maligniteter i andra organ.

Del 2; Ca 250 patienter med solida FPL kommer att identifieras och jämföras på samma sätt som med cystiska FPL, var god se del 1.

Del 3; De överlevande patienterna med cystiska FPL kommer att randomiseras till antingen fortsatt klinisk omhändertagande enligt tidigare plan eller till en extra bedömning av en bukspottkörtelintresserad läkare för ställningstagande till lämplighet av ytterligare utredning som kan innebära ny röntgenundersökning och/eller endoskopiskt ultraljud med cellprov (EUS-FNA med Proteomic).

Del 4; De överlevande patienterna med solida FPL kommer att randomiseras på samma sätt som cystiska FPL, var god se del 3.

Del 1-2 är retrospektiv och går ca 10 år tillbaka i tiden vilket ger en bra indikation om cancerutveckling och dödlighet över tid. En powerberäkning visar att vår gruppstrolek kan detektera även små skillnader mellan grupperna gällande cancerutveckling och dödlighet. Del 3-4 av studien är prospektiv och patienterna kommer att följas flera år framåt i tiden.

Metod: Intervention

De överlevande patienter med röntgenverifierade cystiska eller solida FPL för ca 10 år sedan kommer att randomiseras till antingen fortsatt klinisk omhändertagande enligt tidigare plan eller till en extra bedömning av en bukspottkörtelintresserad läkare för ställningstagande till lämplighet av ytterligare utredning som kan innebära ny röntgenundersökning och/eller endoskopiskt ultraljud med cellprov (EUS-FNA med Proteomic). I lämplighet för ytterligare utredning tar man hänsyn till övrig sjuklighet och risk-nytta-relation av eventuell pankreaskirurgi. De patienter som bedöms ha nytta av eventuell bukspottkörteloperation rekommenderas fördjupad utredning med röntgenundersökning och/eller EUS-FNA. Diskussionen med patientansvarig läkare ska ske innan patienten kontaktas om eventuell utredning. Efter utredningen följes patient upp enligt klinisk rutin vilket innebär att patienten diskuteras på bukspottkörtelkonferens innan beslut om lämplig behandling eller uppföljning tas. Patienterna kommer att tillfrågas om deltagande via muntlig och skriftlig information och följas flera år framåt i tiden.

Metod: Datainsamling

En retrospektiv datainsamling från röntgenutlåtande och patientjournal kommer att utföras systematiskt och jämföras med svenska cancerregistret och dödsorsaksregistret för att se om risken för cancerutveckling och dödlighet skiljer sig signifikant mellan de tre grupperna. I den randomiserade kliniska studien kommer patienterna med cystiska och solida FPL att följas prospektivt i flera år och utfallet, inkluderande risk för cancerutveckling och dödlighet, kommer att inhämtas via patientkontakt och/eller patientjournaler.
Projektledare Sahar Wesali och huvudhandledare Riadh Sadik kommer att samla in ovanstående data, som kommer att införas i ett särskilt utformat studieprotokoll som är avidentifierat. "Nyckeln" till studieprotokollet kommer, liksom själva protokollen, att förvaras inlåst på Magtarmlab., SU/Sahlgrenska. De data som har kliniskt intresse och därmed kommer att föras in i journal har per automatik sekretesskydd. Biologisk material som tas av kliniska indikationer enligt ovan kommer att förvaras i enligt med biobanklagen på avdelning för Cytologi och patologi, SU/Sahlgrenska.

Metod: Databearbetning

Inhämtade uppgifter kommer att matas in i statistikprogrammet SPSS version 16.0. Beräkningar kommer fämst att ske med beskrivande/analyserande statistik, där antal och procent av gruppen jämförs. Variabler såsom ålder och kön kommer även att jämföras. Data kommer att presenteras som Kaplan-Meier överlevnadskurva för olika grupper.

Förväntat resultat / Betydelse

Antalet upptäckta cystiska och solida FPL ökar allt mer med moderna röntgenmetoder. Det finns stort behov av bättre kunskap om dessa lesioner. Den här studien kommer att tillhandahålla oss data om huruvida cystiska och solida FPL är associerad med ökad risk för cancerutveckling och dödlighet under en 10 års period. Den kommer att visa hur snabbt FPL utvecklas till cancer, vilket är speciellt viktigt vid beslut om kirurgi hos äldre och multisjuka. Den här studien kommer även att belysa behovet av ytterligare utredning, inkluderande nyttan av kontroll-CT/MR och EUS-FNA vid diagnostik av FPL, och om den ökade kunskapen kommer att påverka handläggning, sjuklighet och dödlighet på sikt. Dessutom kommer resultaten att bidra till ett bättre samarbete mellan allmänmedicinare, gastroenterologer, kirurger och radiologer, och därmed en bättre vård för den här patientgruppen. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidsskrifter.

Referenser (max 20 stycken)

1) Karatzas T, Dimitroulis D, Charalampoudis P, et al. Management of cystic and solid pancreatic incidentalomas: a review analysis. J Buon. 2013 Jan-Mar; 18(1): 17-24.
2) Ahn DW, Lee SH, Kim J, et al. Long-term outcome of cystic lesions in the pancreas: a retrospective cohort study. Gut Liver. 2012 Oct; 6(4):493-500
3) Ivan K, Koenraad J, Luciano M, et al. Focal cystic Pancreatic Lesions; Assessing variation in Radiologists Management Recommendation. Radiology. 2011 April; 259, 136-141.
4) Visser JC, Yeh BM, Qayyum A, et al. Characterisation of cystic pancreatic masses: relative accuracy of CT and MRI. Am J Roentgenol 2007 Sep;189(3):648-656.

Nödvändiga Bilagor

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Sammanfattande kostnadsbeskrivning för hela projektet

Total budget

 Period 1Period 2Period 3
Kalenderår som avses2014-20152016-20172018-2019
Personal-Sökande643714714
Personal-Medarbetare200200200
Personal-Assisterande personal505050
Konsulter303030
Resor&Konferenser363636
Medicinsk service100100100
Utrustning101010
Övrigt000
Summa106911401140

Total summa

3,349

Medicinsk service

Mottagningsbesök. Enkäter. Datortomografi/Magnetröntgen/EUS-FNA med proteomic

Utrustning

Statistikprogram SPSS

Andra bidragsgivare

Other grant providers

Grant provider: FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus (Reference number: VGSKAS-387021)
Application not decided
Grant reciever: Sahar Wesali
Applied 2013-10-01 for a contribution of 398,600 SEK intended for projekt; Den maligna omvandlingen av pankreaslesioner
Total applied sum: 398,600 SEK

Äskade medel för nästa kalenderår/period

DescriptionShort description of the costSum
Personal - ProjektledareAktuell Månadslön inkl sociala avg och semesterersättning 47 600
Tid för projekt 50%
285,600
Personal - MedsökandeHandledare Riadh Sadik; tid för projekt 10%
Medarbetare Per Hedenström; tid för projekt 5%
Medarbetare Morteza Shafazand; tid för projekt 5%
100,000
Personal - Assisterande personalSköterska på extra mottagningsbesök. Kurator25,000
KonsulterStatistiker. Avser att köpa cirka 40-60 timmar.15,000
Resor och konferenserResor inom regionen för projektledare18,000
Medicinsk serviceKlinisk undersökning på extra mottagningsbesök. Magnetröntgen/Datortomografi/EUS-FNA med proteomic50,000
UtrustningStatistikprogram SPSS5,000
Sum 498,600

Decision

Decision date: 2013-12-19

Decision 
Applied sum498,600
Granted sum0

Den maligna omvandlingen av pankreaslesioner | Application, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgregion/ansokan/374271