Bakteriella infektioner - Klåda och Al-allergi efter vaccination med Al innehållande vacciner samt invasiva infektioner orsakade av pneumokocker, grupp B streptokocker och andra neonatala patogener.

Bacterial infections - Prolonged itching after vaccination with Al containing vaccines and invasive infections caused by pneumococci, group B streptococci and other neonatal pathogens.

| Application

Bakteriella infektioner - Klåda och Al-allergi efter vaccination med Al innehållande vacciner samt invasiva infektioner orsakade av pneumokocker, grupp B streptokocker och andra neonatala patogener.

Bacterial infections - Prolonged itching after vaccination with Al containing vaccines and invasive infections caused by pneumococci, group B streptococci and other neonatal pathogens.


Registration number: ALFGBG-139971
Ansökan ALF-medel 2011 - 2013
Application started by: Birger Trollfors, 2010-08-21
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus
Last updated / corrected by: Birger Trollfors, 2010-09-20
Application received by: ALF-medel Västra Götalandsregionen
RejectedRejected
Applicant: Birger Trollfors
Professor, Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus

Övergripande projektinformation

Projektsammanfattning (svensk och engelsk)

1. Alla vacciner mot difteri, tetanus och kikhosta (DTP) är aluminium (Al) adsorberade. Al finns i många vacciner, antiperspiranter och hudvårdsprodukter. Tidigare ansågs Al vara atoxiskt. Vi visade att Al adsorberat DTP från en tillverkare gav långvarigt kliande noduli (1-15 år) hos 1 % av vaccinerade barn, i 77 % kombinerat med Al allergi enligt epikutantest. Vi följer 645 barn med kliande noduli och Al allergi avseende prognos samt symtom på allergi vid kontakt med Al innehållande produkter. Vi har omtestat 250 barn med tidigare påvisad Al allergi. Vi ska studera frisättning av Al partiklar från metalliskt Al resp. Al kloridhexahydrat i artificiellt svett. Av betydelse för adjuvans i vacciner.

2. Pneumokocken är en av de viktigaste humanpatogenerna. Vi genomför en klinisk-epidemiologisk studie av alla 2950 invasiva pneumokockinfektioner i VGR under 13 år. Dessutom studeras kloner av >800 invasiva isolat som komplement till tidigare studie av serotyper. Av betydelse för vaccinindikation, serotyper i vacciner, kostnad-nytta analyse och förståelsen av spridning av kloner.

3. Invasiva infektioner hos nyfödda orsakar mycket sjuklighet och död. Vi studerar deras incidens, etiologi, risk faktorer och prognos under 12 år i Göteborg. GBS är den viktigaste patogenen. Vi studerar GBS kapseltyper, ytproteiner, genotyper, kloner och antibiotikakänslighet. Av betydelse för antibiotika behandling samt för vaccinutveckling.

1. All DTP vaccines are aluminium (Al) adsorbed. Al was previously considered nontoxic. Al is present in many vaccines, antiperspirants and skin care products. We showed that DTP from one producer caused persistent pruritic nodules in 1 % of children, in 77 % combined with Al allergy according to an epicutaneous test. We follow 645 children with pruritic nodules and Al allergy concerning prognosis and symptoms after Al exposure and have retested 250 children with previously demonstrated Al allergy. We plan to study release of Al particles from metallic Al and Al kloridhexahydrat in artifical sweat. Of importance for adjuvants in vaccines.

2. The pneumococcus is one of the most important human pathogens. We perform a clinical-epidemiological study of all 2950 invasive pneumococcal infections in VGR during 13 years. A study of clones of >800 isolates as a complement to a previous study of serotypes is ongoing. Of importance for vaccine indications, vaccine composition, cost-benefit analyses and understanding of spread of clones.

3. Invasive infections in neonates cause considerable morbidity and mortality. We study incidence, etiology, risk factors and prognosis of neonatal infections in Gothenburg during 12 years. GBS cause serious infections in neonates. We study capsular serotypes, surface proteins, genotypes, clones and susceptibility to antibiotics of invasive GBS isolates. Of importance for antibiotic treatment and for GBS vaccine development.

Decision

Decision date: 2010-12-15

Decision 
Applied sum1,155,000
Granted sum0

Bakteriella infektioner - Klåda och Al-allergi efter vaccination med Al innehållande vacciner samt invasiva infektioner orsakade av pneumokocker, grupp B streptokocker och andra neonatala patogener.

Bacterial infections - Prolonged itching after vaccination with Al containing vaccines and invasive infections caused by pneumococci, group B streptococci and other neonatal pathogens.

| Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/139971