Effekten av självträning med Sussy-slynga på funktionell axelrörlighet och smärta vid typ 1-diabetes | Application
Effekten av självträning med Sussy-slynga på funktionell axelrörlighet och smärta vid typ 1-diabetes
Registration number: VGFOUSA-1285
Projektmedel
Application started by: Christina Fredriksson, 2002-10-04
Professional title at the time of application: leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Ekenäs sjukgymnastik
Last updated / corrected by: Göran Jutengren, 2006-03-29
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Christina Fredriksson
leg sjukgymnast, Rehabilitering

Projektinformation

Projektledarens anställningsform

Fast anställning / tillsvidareanställning

Irene Sjöstrand Wiman
Leg sjukgymnast, Rehabenheten Trandared

Beräknad projektstart

2002-10-01

Beräknat projektslut

2003-10-01

Handledning

Supervisor

Marianne Giesler-Hörnberg
Specialist sjukgymnast, Rehab Centrum
Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektets innehåll

Sammanfattning

Vid diabetes mellitus drabbas många patienter av värk och rörelseinskränkning i axellederna. Detta påverkar nästan all daglig ADL-funktion och försämrar nattsömnen på grund av nattliga smärtor. Specifik egenträning för diabetiker med axelbesvär är tidigare ofullständigt utvärderat. Vi avser att utvärdera effekten av egenträning med Sussy-slynga på axelbesvär hos diabetiker. Detta är en enkel och billig behandlingsmetod utan kända biverkningar.

Bakgrund

I Sverige har 3-4 procent av befolkningen diabetes mellitus. Kvinnor och män drabbas av sjukdomen i samma utsträckning. Vanligtvis drabbar typ 1-diabetes yngre personer. I åldersgruppen 0-14 år insjuknar varje år cirka 30 barn per 100 000 personer. I hela befolkningen är förekomsten av typ 1-diabetes 0,5 procent. Antalet diabetesinsjuknanden kommer att fördubblas i hela världen under kommande 10 års perioden (1).
Vid både typ 1- och typ 2-diabetes finns en ökad risk för besvär från rörelseapparaten. Bindvävens funktion i kroppen är att binda samman kroppens vävnader och organ. Ökad styvhet i bindvävsfibrerna beror troligen på att glukoset har reagerat med bindväven. En hög blodsockernivå påverkar bindväven och gör den stel samt ökar mängden av bindväv eller gör det svårare för kroppen att bryta ner. Mikrocirkulationen minskar på grund av den förtjockade bindväven i kapillärväggarna. Bindväven tål då mindre belastning och går lättare sönder. Den stela förtjockade bindväven ger en minskad elasticitet och hållfastighet i senor och muskler samt försämrar läkningsförmågan (1,2,3).
En diabetiker löper 4-8 gånger större risk för att få besvär från axlarna jämfört med en person som inte har diabetes. Symtomen vid axelbesvär är smärta och stelhet som kommer smygande och ökar efter hand. Båda axlarna drabbas hos 40 % av de som får besvär och förekommer både hos typ 1- och typ 2- diabetiker. Personer med dessa besvär får svårt att hitta vilolägen framför allt nattetid. Andra symtom vid axelbesvär kan vara förändrad kroppshållningen, palpationssmärta runt axeln samt nedsatt axelrörlighet (2). Den kliniska bilden av den stela och smärtande axeln är densamma som vid frozen shoulder (3).
Fysisk aktivitet har flera goda egenskaper vid diabetes. Träning av uthållighetstyp har positiv påverkan på diabetessjukdomen. Träningen bör utföras lågintensivt, dynamiskt och smärtfritt för att inte förorsaka skador. Träningen kan oftast utföras i hemmet efter individuellt anpassat självträningsprogram. I behandlingen läggs stor vikt på att öka cirkulation och rörlighet. Patienten skall avrådas från kraftig styrketräning, töjningar och all form av träning som ger smärta (3,4).
Eftersom axelbesvären inverkar negativt på de flesta dagliga sysslor och genom nattlig värk förstör sömnen är det angeläget att komma tillrätta med detta. Någon studie där effekten av hemträning, med ett funktionellt träningsredskap, för personer med diabetes och axelbesvär har ej kunnat påvisas i litteraturen.

Syfte

Att mäta effekten av självträning med Sussy-slynga på funktionell axelrörlighet och smärta hos patienter med typ 1- diabetes och axelbesvär.

Frågeställning / Hypotes: (vanlig rubrik vid projekt med kvantitativ ansats)

Kan självträning med Sussy-slynga öka funktionell axelrörlighet samt minska smärtan hos patienter med typ 1-diabetes och samtidiga axelbesvär?

Metod: (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Studien kommer att utföras genom en experimentell studie i form av single-subject design, ABA-design, där personen är sin egen kontroll (5). Två sjukgymnaster (författarna) träffar 6 försökspersoner var och följer dessa genom hela studien. Under första perioden (period A1) skattas basvärden genom fyra mätningar under två veckor. Under interventionsperioden (period B) på fyra veckor sker träning och mätningar görs en gång per vecka. Därefter följs patienten under en avslutande period på fyra veckor utan träning (period A2). Under denna avslutande period mäts patienten en gång per vecka.

URVAL AV PATIENTER
Samtliga patienter som kommer för återbesök på diabetesmottagningen medicinmottagningen Borås lasarett efter 2002-01-01 och som har axelbesvär tillfrågas om deltagande. De första 12 som uppfyller nedanstående inklusionskriterier och accepterar att delta inkluderas i studien.

INKLUSIONSKRITERIER
* Män och kvinnor med typ 1- diabetes
* Smärta och inskränkt rörlighet från humero-scapular leden( 6,7)
* Kontrolleras på Medicinmottagningen Borås lasarett
* Talar och förstår svenska
* Ingen pågående sjukgymnastik behandling (eller liknande) för axelbesvär.
* Patienten tränar ingen idrott på elitnivå
* Patienten är tidigare inte axelopererad
* Patienten saknar neurologiska sjukdomar

MÄTINSTRUMENT
* Funktionell skattning skuldra-arm. Mätinstrumentet mäter 5 bilaterala rörelser i övre extremiteter: Hand-mot-tak, Hand-motsatt-axel, Hand-i-nacke, Hand-i-rygg och Hand-i-säte. Varje funktion bedöms enligt en 6-gradig poängskala, 1-6 p och kan bedömas var för sig. Det är ett utvärderingsinstrument med god reliabilitet och validitet (8,9).
* Borgs symtomskala. Mätinstrumentet mäter skattning av symtom såsom ansträngning i detta fall. Personen skattar sin smärta och anger en siffra 0-10 enligt symtomskalan, där 0= ingen smärta alls, 10= mycket, mycket stark smärta, * = ett av patientens valfritt siffervärde högre än 10. Detta är ett instrument med god reliabilitet och validitet (10,11).
* Smärtskattning med VAS (visuell analog skala) (bilaga 1). Vid varje mättillfälle används VAS samt ifylls av försökspersonen före och efter självträning i hemmet. Mätinstrumentet registrerar smärta och består av en horisontell linje som är 100 mm med ändmarkeringar från ingen smärta (0mm) till värsta tänkbara smärta (100mm). Personen skattar sin smärta med ett vertikalt sträck på skalan. Personens värde räknas fram genom att mäta avståndet i mm från 0 till personens markering. Detta är ett instrument med god reliabilitet och validitet (12,13,14).

Metod statistik: (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Varje patients genomsnittliga förändring från period A1 till period B räknas fram. Därefter räknas motsvarande genomsnittliga förändring från period B till period A2 fram. Genom teckenrangtest (Wilcoxon one sample signed rank sum test) kontrolleras om förändringarna i de olika variablerna ligger inom eller utanför slumpens felmarginal. Vi avser att ha signifikansnivån 5%.

SKATTNING AV STICKPROVSSTORLEK
Under antagandet att de förbättras i VAS 25mm (av maximala 100mm), standardavvikelse på 20mm, signifikansnivå 5% och med power 95% krävs 9 individer. Med tanke på att vi kan få några bortfall avser vi att initialt inkludera 12 patienter.


Referenser

1. Nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. Socialstyrelsen 1999-00-061, 17-18, 21, 44,76.
2. Diabetes i rörelse; Svenska diabetesförbundets skriftserie nr 11, 1992, 6.
3. Höök; Rehabiliteringsmedicin, 1992, 269.
4. SENS nr 2, 2000, 7-8.
5. Söderback I; Single case research experimental design scred. FoU rapport 1988:1.
6. Ersson.B; Grundläggande ortopedisk medicin. Axel –Nacke –Thorax , Nyköping 1994, 316-319.
7. Romanus, Rydevik, Myrhage; Basfaktakompendium övre extremitetens anatomi, 1985, 20-21.
8. Boström, Harms-Ringdahl, Nordemar; Clinical reliability of shoulder function assessment in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1991;20, 36-48.
9. Révay, Dahlström, Dalén; Water exercise versus instruction for self-training following a shoulder fracture. Int J Rehab Res 1992;15, 327-333.
10. Borg GAV; Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exercise 1982;14, 377-381.
11. Harms-Ringdahl, Carlsson, Ekholm, Raustorp, Svensson, Toresson; Pain assessment with different intensity scales in response to loading of joint structures. Pain 1986;27, 401-411.
12. Carlsson AM; Assessment of chronic pain. I. Aspects of the reliability and validity of the visual analogue scale. Pain 1983; 16(1):87-101.
13. Price DD, MC Grath PA, Rafii A, Buckingham B; The validation of visual analogue as ratio scale measures of chronic and experimental pain. Pain 1983;17(1):45-56.
14. Sim J, Waterfield J; Validity, reliability and responsiveness in the assessment of pain. Physiother Theor Pract 1997;13:23-37.

Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter och semesterersättning)Lönekostnad (för Christina Fredriksson ) 2 månader inkl soc avgifter. Tidsåtgång för patientarbete, sammanställning och skrivande av artikel/slutrapport.81 439
FörbrukningsmaterialSussy slynga 120:- á 12 st = 1440:-
Kontorsmaterial = 500:-
Telefonkostnader = 100:-
2 040
Handledare/statistikerHandledararvode =1000:- till Marianne Giesler-Hörnberg.1 000
Sum 84 479

Andra bidragsgivare

Other grant providers

Grants

Diabetesföreningen
5 800 SEK (applied sum: 5 800 SEK)
-

2001,

Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Decision date from the ethical review board
2002-12-18
Reference number from the ethical review board
Ö 074-02
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Review

Review summary

 ?  --  -  0  +  ++ 
Tydlighet i formulering av problem syfte och ev. frågeställningar    24
Val av metodik i förhållande till syfte/frågeställningar 1 221
Projektet är rimligt och går att genomföra som planerat   33 
Viktigt ämne / bra infallsvinkel som bör prioriteras   24 
Sum 1 7115

Decision

Decision date: 2002-11-13

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Löner (inkl sociala avgifter och semesterersättning)
Lönekostnad (för Christina Fredriksson ) 2 månader inkl soc avgifter. Tidsåtgång för patientarbete, sammanställning och skrivande av artikel/slutrapport.81 43981 439 
Förbrukningsmaterial
Sussy slynga 120:- á 12 st = 1440:-
Kontorsmaterial = 500:-
Telefonkostnader = 100:-
2 0402 040 
Handledare/statistiker
Handledararvode =1000:- till Marianne Giesler-Hörnberg.1 0000Som inskriven vid en institution förutsätter vi att de tillhandahåller handledare.
sum84 47983 479 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Lycka till! En kontrollerad randomiserad studie har ett större bevisvärde. I hård konkurrens kan en studie som använder Scred-design eventuellt inte beviljas medel.

Financial report

Financial report 
Granted sum
83 479
Paid sum
72 703
Returned sum
10 776

Effekten av självträning med Sussy-slynga på funktionell axelrörlighet och smärta vid typ 1-diabetes | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/1285