Upplevelsen av blodtrycksbehandling. En kvalitativ studie. | Application
Upplevelsen av blodtrycksbehandling. En kvalitativ studie.
Registration number: VGFOUSA-262391
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Fredrik Hultgren, 2012-03-13
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Vårdcentralen Floda
Last updated / corrected by: Lena Nordeman, 2013-11-26
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Fredrik Hultgren
ST-läkare, Närhälsan Floda vårdcentral

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

36

Hur långt har projektet framskridit?

Nystartat projekt (datainsamling ej påbörjad)

Del i utbildning

Annan utbildning

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Svenskspråkig vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Sökanden kommer att bli förstaförfattare på ev publikationer.

Ja

Medarbetare / Handledare

Tutor

Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2012-05-01

Beräknat projektslut

2013-05-01

Sammanfattning

Hos i övrigt friska individer har man definitionsmässigt enats om att betrakta ett blodtryck över 140/90 som förhöjt och med den definitionen lider 27% av befolkningen över 20 år av högt blodtryck enligt en SBU rapport från 2004. Det är välkänt att högt blodtryck är skadligt för kroppen och kan leda till följdsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Det finns därför anledning för sjukvården att identifiera och behandla individer med högt blodtryck.

Att få diagnosen högt blodtryck kan för individen innebära en sjukdomförklaring och påverka dennes syn på sin egen hälsa. I takt med att sjukvården blir mer aktiva med att diagnosticera och behandla högt blodtryck riskerar vi samtidigt en befolkning som upplever sig som mer sjuka. Det finns en enorm mängd studier av läkemedelsbehandling av högt blodtryck och hur dessa mediciner minskar risken för olika följdsjukdomar. Studier som undersöker individens upplevesle av blodtrycksbehandling är dock svåra att finna.

Det är viktigt att få en större förståelse för individens egen upplevelse av att behandlas för högt blodtryck. Dels för att den kan påverka följsamheten till behandlingen men också för att det är viktigt att väga in den aspekten när man som läkare tar ställning till att initiera en ofta livslång medicinering.

För att bäst besvara frågeställningen i denna studie används en kvalitativ metodik med fenomenologisk ansats. Ett stategisk urval på preliminärt 10 informanter görs bland patienter med blodtryckssänkande tablettbehandling på Vårdcentralen Floda. De tillfrågas om de vill delta i studien av läkare eller sjuksköterska i samband med besök. Skriftlig och muntlig information ges och de som tackar ja får skriva på formellt samtycke. Individerna intervjuas med fokus på deras upplevelse av att medicinera med blodtryckssänkande medicin. Intervjuerna spelas in på band och skrivs ut i text som sedan analyseras med en fenomenologisk metod enligt Giorgi.

Nyckelord

information Added MeSH terms
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Attitude to Health
Public attitudes toward health, disease, and the medical care system.
Health Behavior
Behaviors expressed by individuals to protect, maintain or promote their health status. For example, proper diet, and appropriate exercise are activities perceived to influence health status. Life style is closely associated with health behavior and factors influencing life style are socioeconomic, educational, and cultural.
Patient Acceptance of Health Care
The seeking and acceptance by patients of health service.
Patient Compliance
Voluntary cooperation of the patient in following a prescribed regimen.

Bakgrund

Hypertoni eller förhöjt blodtryck är vanligt förekommande i befolkningen. Man har definitionsmässigt enats om att sätta den övre gränsen för ett normalt blodtyck vid 140/90 mmHg (millimeter kvicksilver) och ett blodtryck högre än så betraktas därmed som förhöjt. Med denna definition lider idag 1,8 miljoner svenskar eller 27 % av befolkningen över 20 år av hypertoni(1).

Förhöjt blodtryck ökar risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt eller stroke.

Det finns således anledning att identifiera och behandla individer med förhöjt blodtryck. På senare år noteras också en ökad förskrivning av blodtryckssänkande mediciner och försäljningen av sådan medicin i Sverige mer än fördubblades från 70 DDD (definierade dygnsdoser) 1992 till 155 DDD 2002 (1).

Samtidigt som sänkning av ett förhöjt blodtryck kan innebära minskad sjuklighet och spara liv framträder en rad problem när det gäller medicinsk behandling av hypertoni.

Förhöjt blodtryck uppmärksammas ofta vid rutinundersökning eller undersökning för annan åkomma. Patienten upplever sällan själv några subjektiva besvär av förhöjt blodtryck och kanske betraktar sig som helt frisk före besöket. Om det vid undersökningen uppmärksammas ett blodtryck som överstiger det som betraktas som normalt innebär det en sjukförklaring av patienten som får en diagnos. Sannolikt påverkar detta individens syn på sin egen hälsa. Samtidigt har även gränserna för vad som betraktas som normalt skärps vilket inte bara gäller hypertoni utan även andra tillstånd som diabetes och blodfettsrubbningar (8). Därmed betraktas idag människor, som för några år sedan skulle ha genomgått en hälsokontroll utan anmärkningar, som sjuka.

Samtidigt som vi alltså har bättre möjligheter att finna och behandla sjukdomar och riskfaktorer och därmed minska risken att drabbas av följdsjukdom eller död, riskerar vi således en befolkning som upplever sig som allt sjukare.

Det finns en stor mängd studier av effekterna av olika blodtryckssänkande läkemedel och på vilket sätt dessa minskar risken för insjuknande i olika följdsjukdomar. Ofta är dessa studier utförda inom läkemedelsbolagens regi. Patienters följsamhet eller compliance är också studerat och antalet publikationer om följsamhet i databasen PubMed uppgår till tiotusentals arbeten. Studier som undersöker patienternas egen upplevelse av att medicinera med blodtryckssänkande medicin saknas dock. Det är viktigt att få en större förståelse för patienternas egen upplevelse av blodtrycksbehandlingen dels för att den kan påverka följsamheten till behandlingen men också för att det är viktigt att väga in den aspekten när man tar ställning till att påbörja en medicinering som ofta blir livslång.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av behandling med blodtryckssänkande medicin hos i övrigt friska individer.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

Frågeställningen i denna studie är "Hur upplever patienter det att behandlas för högt blodtryck". För att bäst kunna besvara frågeställningen används en kvalitativ metodik. En fenomenologisk ansats har valts eftersom den lämpar sig väl när ett fenomen skall studeras i ett livsväldsperspektiv. Ett fenomen är en företeelse så som den upplevs och uppfattas av en person. Fenomenet som skall studeras här är upplevelsen av blodtrycksbehandling. Den kvalitativa fenomenologiska vetenskapliga metoden som använts har utarbetats av Giorgi och baseras på Husserls fenomenologiska filosofiska grund.

Metod: Urval

Ett strategiskt urval på preliminärt 10 informanter görs bland patienter med blodtryckssänkande tablettbehandling på Floda Vårdcentral. Urvalet görs med syfte att få spridning i kön och ålder. Detta då ålder och kön skulle kunna påverka upplevelsen av fenomenet och därmed ge vidare utsagor om fenomenet. De tillfrågas om de vill delta i studien av sin behandlande läkare eller sjuksköterska vid kontakt med vårdcentralen för besök eller receptförnyelse. Studien fokuserar på de individer som medicinerar med blodtryckssänkande medicin men i övrigt är friska och inte har andra tunga riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom. Därför exkluderas patienter med förekomst av kroniska sjukdomar och allvarlig psykisk sjukdom. Efter att patienterna har fått skriftlig och muntlig information, ombeds de som tackat ja att skriva på ett formellt samtycke att deltaga i studien.

Metod: Datainsamling

Patienterna intervjuas med fokus på deras upplevelse av behandling med blodtryckssänkande medicin. Med en inledande öppen fråga ombeds patienterna att berätta om hur de upplever det att medicinera med blodtryckssänkande medicin. För att berika intervjun och fördjupa förståelsen ställs följdfrågor i form av ”kan du berätta mer?”, ”hur menar du då?” och ”kan du berätta hur det kändes då?”. Intervjuaren har ett öppet förhållningssätt och intresserar sig för patienten och bekräftar denne utan att vara för privat eller medvetet påverka patienten på något sätt. Interjuaren ska också inför intervjuerna reflektera över, och notera sin egen förförståelse. Under studiens gång kommer intervjuaren återkomma till denna för att hela tiden medvetandegöra den och inte låta den påverka informanten.

Metod: Databearbetning

Intervjuerna spelas in på band. De skrivs ut i text som sedan analyseras med en fenomenologisk metod enligt Giorgi. Förenklat innebär metoden att texten analyseras i olika faser. I första fasen läses texten i sin helhet för att forskaren skall få en helhetskänsla för innehållet. Därefter läses texten i delar med fokus på att finna återkommande likheter, skillnader och mönster i intervjuerna. Dessa beskrivs med ett mer vetenskapligt språk och benämns meningsbärande enheter. I sista fasen analyseras åter helheten med syfte att komma fram till essensen. Essensen är det väsentliga för det studerade fenomenet, det kärnfulla som gör fenomenet till det det är, det som ej varierar.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till ökad förståelse för vad det innebär för en patient att medicinera med blodtryckssänkande medicin. Den kunskapen är viktig för förskrivande läkare att beakta när en patient skall påbörja en behandling med blodtryckssänkande medicin. Detta för att undvika att man med intentioner att hjälpa patienten istället försämrar dennes hälsa. Resultatet från studien är kliniskt tillämpbart direkt då kunskapen omgående kan användas för att hjälpa kliniskt verksamma läkare i deras dagliga arbete.

Projektets genusperspektiv

Ett strategiskt urval av informanter görs med spridning för ålder och kön. På så sätt kommer både män och kvinnors upplevelse av blodtrycksbehandling att undersökas.

Referenser

 1. Lindholm LH, Agenäs I, Carlberg B, Dahlgren H, de Faire U, Hedblad B, Hjemdal P, Kahan T, Lindholm L, Manhem K, Persson M, Ribacke M, Ränzlöv E, Samuelsson O, Svärdsudd K, Melander H, Halldin M.
  2007.
 2. Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Julius S, Beevers G, de Faire U, Fyhrquist F, Ibsen H, Kristiansson K, Lederballe-Pedersen O, Lindholm LH, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Wedel H;
  LIFE Study Group.
  Lancet 2002:359(9311):995-1003.
 3. Hansson L, Hedner T, Lund-Johansen P, Kjeldsen SE, Lindholm LH, Syvertsen JO, Lanke J, de Faire U, Dahlöf B, Karlberg BE.
  Lancet 2000:356(9227):359-65.
 4. Hagström BH.
  Göteborg: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet; 2007. ISBN ISBN 978-91-628-7077.
 5. Giorgi A.
  Scand J Caring Sci 2000:14(1):3-10.

Tillstånd

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Dnr: 419-12 2012-06-20
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-Sökande   
Personal-Medarbetare   
Personal-Assisterande personalArbetstid sekreterare. Utskrift av intervjuer. 20 timmars arbete inklusive semesterersättning och sociala avgifter.5600 
Konsulter   
Medicinsk service   
UtrustningDiktafon, papper, mm.2000 
ResekostnaderResor till och från intervjuer 120 mil x 18,50kr.2220 
Övrigt   
Summa 9820 
DescriptionSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg9 820
Sum9 820

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb)   113
Relevans / nytta (Rc)   212
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)    41
Originalitet (Va2)   14 
Metod – Design (Vm1)1  112
Metod - Urval / representativitet (Vm2)1  121
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)1   31
Kostnadsredovisning (Vg2)21  11
Sum51 61711

Decision

Decision date: 2012-04-18

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
9 8209 820Justering tilldelat belopp
9 8209 820 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. Lycka till.

Financial report

Financial report 
Granted sum
9 820
Paid sum
8 028
Returned sum
1 792

Upplevelsen av blodtrycksbehandling. En kvalitativ studie. | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/262391