Att Byta Eller Inte Byta - Upplevelser kring det fria vårdvalet | Application
Att Byta Eller Inte Byta - Upplevelser kring det fria vårdvalet
Registration number: VGFOUSA-264051
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Frida Hermansson, 2012-03-16
Professional title at the time of application: ST-läkare
Work place at the time of application: Sörhaga vårdcentral Alingsås
Last updated / corrected by: Tanja Fransson, 2018-12-12
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Frida Hermansson
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Sörhaga vårdcentral (Alingsås)

Förlängd rekvireringstid söks för följande orginalansökan:

 1. VGFOUSA-264051 : Att Byta Eller Inte Byta - Upplevelser kring det fria vårdvalet, Projektmedel - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2012-03-16 , Applicant: Frida Hermansson, Närhälsan Sörhaga vårdcentral, Alingsås
 2. VGFOUSA-412381 : Att Byta Eller Inte Byta – Upplevelser kring det fria vårdvalet, Förlängd rekvireringstid
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-01-31 , Applicant: Frida Hermansson, Närhälsan Sörhaga vårdcentral, Alingsås

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

32

Hur långt har projektet framskridit?

Nystartat projekt (datainsamling ej påbörjad)

Del i utbildning

Annan utbildning

Multicenterstudie

Endast den förvaltning jag arbetar vid är inblandad

Planerad redovisning

Engelskspråkig vetenskaplig artikel

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Sökanden kommer att bli förstaförfattare på ev publikationer.

Ja

Medarbetare / Handledare

Tutor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2010-07-20

Beräknat projektslut

2013-12-31

Sammanfattning

I samband med Vårdvalet 2009 uppkom tankar om vad som påverkar individens val av vårdenhet/vårdcentral. Vilka faktorer inverkar? Hur upplevs det att helt plötsligt bli erbjuden ett fritt val? I efterdyningarna ser man att det stora flertalet av medborgarna i Västra Götalandsregionen (VGR) inte gjorde ett aktivt val. ”Syftet med VG Primärvård (VGP) - Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell, är att stärka patientens ställning och att förbättra kvalitet och tillgänglighet i vården”. Tidigare kunde invånare nekas att (lista sig på) aktivt välja önskad vårdcentral om listningsunderlaget var större än vårdcentralen kunde hantera. Från och med 1/10 2009 är det istället fritt fram att välja, och vårdenheten får inte neka någon. Det åligger istället vårdenheten att anpassa verksamheten efter listningsunderlaget. Vårdval finns inte att hitta i internationella publikationer och några vetenskapliga publikationer om vårdvalet i Sverige finns ännu inte att ta del av. Studien syftar till att beskriva människors upplevelse av och kunskap om möjligheten att fritt välja vårdcentral. Ca 10 strategiskt utvalda informanter från primärvårdområde Mittenälvsborg i VGR kommer intervjuas enskilt utifrån definerade frågeställningar. Dataarbetning sker genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. En ökad förståelse av människors upplevelser av och kunskap om sin nya position kan bidra med att belysa konsekvenser av VGP och på sikt förbättra utformningen av VGP.

Nyckelord

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Nursing Services
A general concept referring to the organization and administration of nursing activities.
Patient Freedom of Choice Laws
Laws requiring patients under managed care programs to receive services from the physician or other provider of their choice. Any willing provider laws take many different forms, but they typically prohibit managed-care organizations from having a closed panel of physicians, hospitals, or other providers.

Bakgrund

I samband med Vårdvalet 2009 uppkom tankar om vad som påverkar individens val av vårdcentral. Vilka faktorer inverkar? Hur upplevs det att helt plötsligt bli erbjuden ett fritt val? I efterdyningarna ser man att det stora flertalet av medborgarna i Västra Götalandsregionen (VGR) inte gjorde ett aktivt val. Även efter vårdvalet görs det få aktiva val [1]. Är även detta ett medvetet val och varför har man i så fall avstått från valmöjligheten? Sveriges riksdag har tagit beslut om obligatoriskt införande av valfrihetssystem i primärvården i alla landsting/regioner, och ska ha införts senast 1/1 2010 [2]. Grundtanken med vårdval i Sverige är att stärka medborgarnas ställning gentemot hälso- och sjukvården [1,3]. Innan nationella vårdvalet infördes 2010 hann flera landsting införa egna modeller för vårdval i primärvården men huvudsyftet innebar att en vårdpeng skulle följa individen oavsett var man valde att söka vård [4,5]. ”Syftet med VG Primärvård - Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell, är att stärka patientens ställning och att förbättra kvalitet och tillgänglighet i vården” [1]. Inför vårdvalet i VGR pågick en informationskampanj sommaren 2009. Enligt undersökning gjord av Turismens utredningsinstitut (TUI) och SIFO känner 86 % av invånarna i Västra Götaland till möjligheterna att välja vårdcentral men bara 50 % upplever att ”man har tillräcklig information för att kunna göra ett välgrundat val” [6]. Tidigare kunde invånare nekas att (lista sig på) aktivt välja önskad vårdcentral om listningsunderlaget var större än vårdcentralen kunde hantera. Från och med 1/10 2009 är det istället fritt fram att välja, och vårdenheten får inte neka någon. Det åligger istället vårdenheten att anpassa verksamheten efter listningsunderlaget [4,7]. Vårdval finns inte att hitta i internationella publikationer. Dock har en internationell studie undersökt vad som påverkar valet av distriktsläkare [8]. Denna explorativa studie från USA identifierar och konceptualiserar dimensionerna i valet av distriktsläkare. Resultatet visar på att läkarens rykte är den faktor som påverkar mest. 10 faktorer av 40 svarade för 65 % av den totala variansen. De få rapporter som finns att tillgå på nationell nivå har jämfört olika former av vårdvalsmodeller [3,4]. En kartläggning genomfördes genom enkätundersökningar riktade till befolkning, patienter och vårdpersonal inför införandet av Vårdval Kronoberg. En 2 års-uppföljning planeras till 2011 i Kronoberg [9]. Successivt börjar data publiceras kring resultaten av vårdval i primärvården i Sverige. Dock är dessa rapporter av deskriptiv karaktär i form av baslinjemätningar [9]. Några vetenskapliga publikationer finns ännu inte att ta del av. Det fria valet av vårdcentral är inte belyst huruvida det finns en insikt hos medborgarna om syftet med vårdval. Det saknas studier som belyser människors kunskaper om och upplevelser kring vårdval.

Syfte

Syftet är att beskriva människors upplevelse av och kunskap om möjligheten att fritt välja vårdcentral.

Frågeställning / Hypotes /Teoretisk referensram

 • Hur upplever informanterna möjligheten att kunna välja vårdcentral?
 • Hur resonerade informanterna innan och efter valet av vårdcentral?
 • Vilka faktorer i deras egna hälso- och/eller livssituation påverkade valet?
 • Vad har valet av vårdcentral fått för konsekvenser fram tills nu för informanterna?
 • Vilken kunskap inhämtades för att kunna göra ett adekvat val av vårdcentral?
 • Upplever informanterna att de fått en förändrad ställning gentemot primärvården, och i så fall på vilket sätt?
En empirisk–holistisk metod (kvalitativ) är lämplig när man vill närma sig människors verklighet och få del av deras tankar, upplevelser och erfarenheter. Föreliggande studie avser att använda intervju som datainsamlingsmetod. Det är en vanlig datainsamlingsmetod vid kvalitativa studier. Analys av data kommer att göras med en typ av kvalitativ metodik kallad induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Metoden är lämplig för aktuell forskningsfråga och upplägget med semistrukturerad intervju.

Metod: Urval

Ett strategiskt urval av ca 10 informanter görs från ”it-vårdval” (VG Primärvårds-registret) med syfte att få så stor variation mellan informanterna som möjligt utifrån följande kriterier: ålder, kön, arbetssituation (ålderspensionär/yrkesverksam), socioekonomisk bakgrund, hälsosituation (kroniskt sjuk/frisk), frekvens av besök till vårdcentral (mångbesökare (definieras ofta som de 10 % med flest besök hos allmänläkare under en 12-månaders period) [11]/få besök).
Inklusionskriterier: Informanterna ska ha gjort ett aktivt vårdval. De ska vara listade på någon vårdcentral i primärvårdsområde Mittenälvsborg i VGR. De ska vara myndiga och kunna förstå och tala det svenska språket och ej ha en allvarlig psykiatrisk diagnos.

Metod: Datainsamling

Ur Västra Götalands primärvårdsregister hämtas uppgifter om personer som gjort ett aktivt vårdval inom primärvårdsområde Mittenälvsborg. Registerutdraget tas emot som en krypterad datafil och hanteras enligt personuppgiftslagen. Genom registret erhålls uppgifter om ålder, kön, folkbokföringsadress samt val av vårdcentral. Utifrån dessa uppgifter görs ett strategiskt urval av 100 personer. Dessa personer kontaktas via brev som innehåller ett samtyckesformulär och skriftlig information om studien samt ett självadministrerat frågeformulär innehållande frågor om nationalitet, civilstånd, utbildningsnivå, nuvarande sysselsättning, arbetsförmåga, uppgifter om kronisk sjukdom, antal kontakter med sjukvården senaste 12 månaderna. Av de personer som tackar ja till att delta i studien görs ytterligare ett strategiskt urval av ca 10 informanter med syfte att få så stor variation mellan informanterna som möjligt enligt ovanstående kriterier. Tio informanter beräknas räcka för att få ett material tillräckligt rikt för analys. Utvalda personer kontaktas via telefon av projektledare och personen får välja plats för intervjun.
Intervjun genomförs i form av ett samtal utifrån definierade frågeställningar och beräknas pågå i ca en timma. Intervjun är semistrukturerad för att ge öppna svarsmöjligheter och större spelrum för informanten. Intervjuerna betonar öppenhet och följsamhet vilket innebär att informanterna inte utsätts för något de inte vill. De informeras också om att de kan avbryta intervjun när som helst utan att det kommer påverka framtida kontakter med vården. Samtalen kommer, efter informanternas samtycke, att bandas för att säkra reliabiliteten. Banden kodas så att en enskild persons uppgifter ej kan identifieras av obehöriga utan kodnyckel. Alla data kommer hanteras enligt personuppgiftslagen.

Metod: Databearbetning

Kvalitativ innehållsanalys som metod finns beskrivet i flera artiklar [12,13]. Föreliggande studie analyserar utskrivet intervjumaterial med induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman [13]. Analysmetoden innebär i korthet att:

•Intervjuerna transkriberas ordagrant och läses upprepade gånger för att få en känsla för helheten.
•Så kallade meningsbärande enheter markeras och ges en kod i marginalen. Dessa enheter är meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för frågeställningarna.
•Koderna förs över till en kodningstabell.
•När alla intervjuerna kodats, sammanfogas de koder som hör ihop med varandra till kategorier och subkategorier, vilka är färre till antalet - abstraktion. Kategorierna benämns med innehållsnära ord.
•Abstraktionsprocessen pågår så långt det är rimligt och möjligt för att återspegla fenomenet, för att öka förståelsen samt för att generera ny kunskap om det.
•Kategorierna ligger till grund för att, om möjligt, ett övergripande tema kan formuleras. Temat utgör det latenta innehållet, d v s den underliggande innebörden.


Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Införandet av VGP är nytt och därför är det viktigt att beskriva människors upplevelse av och kunskap om att få en stärkt ställning och ökad tillgänglighet i primärvården. En ökad förståelse av människors upplevelser av och kunskap om sin nya position kan bidra med att belysa konsekvenser av VGP. På sikt kan studien tillämpas direkt i patientvården genom att kunskap genereras för senare utvärdering av orsak/verkan i randomiserade kontrollerade studier.

Projektets genusperspektiv

Kön är ett av de kriterier som tas hänsyn till vid det strategiska urvalet. Både kvinnor och män kommer därför att intervjuas för att förutsättningslöst möta både män och kvinnors upplevelser.

Referenser

 1. Socialdepartementet S.
  2008.
 2. VG P.
  2011
 3. McGlone TA, Butler ES, McGlone VL.
  Health Mark Q 2002:19(3):21-37.
 4. Ekström H, Holmberg S, Karlsson A, Petersson C.
  FOU Kronoberg: Landstinget Kronoberg; 2010.
 5. Burnard P.
  Nurse Educ Today 1991:11(6):461-6.

Tillstånd

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Dnr: 155-12
2012-03-19
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-SökandeKostnaden representeras framför allt av den arbetstid som åtgår för studiens genomförande. Ca 10 intervjuer à 3 timmar (intervju med förberedelser och efterarbete) =30 timmar Transkriptionstid/intervju: 6-7 timmar x 10intervjuer =70 timmar Analys och sammanställning samt skivande av manus: 160 timmar Sammanlagd tidsåtgång: 260 timmmar à 403kr inkl sociala avgifter och semesterersättning = 104 780 kr104 780 kr104 780 kr
Personal-Medarbetare   
Personal-Assisterande personal   
Konsulter   
Medicinsk service   
UtrustningInspelningsbar Mp3 med funktioner för transkribering och mjukvara till dator ca 3 000 kr3 000 kr3 000 kr
ResekostnaderResor inom Mittenälvsborg med lokaltrafik för att intervjua informanterna: 10 resor t o r à 100 kr = 1 000 kr1 000 kr1 000 kr
Övrigt   
Summa 108 780 kr108 780 kr
DescriptionSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg108 780
Sum108 780

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb) 1111 
Relevans / nytta (Rc)  112 
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)  1 21
Originalitet (Va2)1  3  
Metod – Design (Vm1)1   3 
Metod - Urval / representativitet (Vm2)1   21
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)1   21
Kostnadsredovisning (Vg2)    13
Sum4135136

Decision

Decision date: 2012-04-18

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
108 780108 780Justering tilldelat belopp
108 780108 780 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. lycka till.

Financial report

Financial report 
Granted sum
108 780
Paid sum
378
Returned sum
108 402

Att Byta Eller Inte Byta - Upplevelser kring det fria vårdvalet | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/264051