Aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter ischemisk stroke- en deskriptiv studie | Application
Aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter ischemisk stroke- en deskriptiv studie
Registration number: VGFOUSA-264241
Projektmedel - Ny ansökan
Application started by: Charlotte Blomgren, 2012-03-16
Professional title at the time of application: Arbetsterapeut
Work place at the time of application: Södra älvsborgs Sjukhus, Rehabiliteringskliniken, Arbetsterapi
Last updated / corrected by: Charlotte Blomgren, 2013-11-01
Application received by: FoU-rådet i Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Charlotte Blomgren
Arbetsterapeut, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Övergripande projektinformation

Aktuell arbetstid - timmar per vecka

40

Hur långt har projektet framskridit?

Pågående projekt - datainsamling avslutad - analys av data ej klar

Del i utbildning

D-uppsats

Multicenterstudie

Multicenterstudie - endast en etikprövningsnämnd berörs

Planerad redovisning

D-Uppsats

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Medicin
not checked Odontologi
checked Vårdvetenskap

Sökanden kommer att bli förstaförfattare på ev publikationer.

Ja

Medarbetare / Handledare

Tutor

Lisbeth Claesson
Universitetslektor/leg Arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Gunnel Carlsson
Leg arbetsterapeut/Med dr, Medicin, Sahlgrenska, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Projektets innehåll

Beräknad projektstart

2012-09-01

Beräknat projektslut

2013-06-30

Sammanfattning

Stroke drabbar årligen ca 30 000 personer i Sverige och är en av vår tids stora folksjukdomar. Syftet med rehabilitering efter stroke är att minimera långvarig funktionsnedsättning och möjliggöra återtagande av roller och delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Rehabilitering finns dock inte i önskvärd omfattning och insatser i det längre perspektivet saknas nästan helt. Ungefär en tredjedel av de som överlever sex månader efter stroke är beroende av en annan person för att klara det dagliga livets aktiviteter. Forskning har alltmer börjat skilja på förmågan att klara personlig ADL(PADL), d.v.s aktiviteter som avser den egna personen, och instrumentell ADL (IADL), som avser delaktighet i boende, sociala roller och samhälle. Studier med personer ett år efter insjuknande indikerar fler begränsningar inom IADL än PADL och visar att känslan av tillfredställse med livet ett år efter stroke i högre grad är sammankopplat med nivå av delaktighet i vardagen än med oberoende inom PADL. Resultatet visar även att den strokedrabbade i genomsnitt hade gett upp 57,2% av sina tidigare aktiviteter inom området för IADL. Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke (SAHLSIS) startades 1998 och har följt personer som insjuknat i ischemisk stroke under sju år efter insjuknande. Insamlad data innebär möjlighet att för första gången studera hur livssituationen ser ut för en stor population strokedrabbade sju år efter insjuknande. Med utgångspunkt i tidigare forskning som visat att de största begränsningarna av aktivitetsutförande och delaktighet finns inom IADL planeras en studie med syftet att beskriva aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter insjuknande i ischemisk stroke.

Nyckelord

information Added MeSH terms
Stroke
A group of pathological conditions characterized by sudden, non-convulsive loss of neurological function due to BRAIN ISCHEMIA or INTRACRANIAL HEMORRHAGES. Stroke is classified by the type of tissue NECROSIS, such as the anatomic location, vasculature involved, etiology, age of the affected individual, and hemorrhagic vs. non-hemorrhagic nature. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, pp777-810)
Activities of Daily Living
The performance of the basic activities of self care, such as dressing, ambulation, eating, etc., in rehabilitation.
Rehabilitation
Restoration of human functions to the maximum degree possible in a person or persons suffering from disease or injury.

Bakgrund

Stroke drabbar årligen ca 30 000 personer i Sverige och är därmed en av vår tids stora folksjukdomar(1,2). Stroke är ett kliniskt syndrom som karaktäriseras av snabbt utvecklande symptom och/eller tecken på fokal, och i vissa fall global, förlust av cerebral funktion med symptom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, utan annan uppenbar orsak än vaskulär(3). Majoriteten av dem som drabbas är över 65 år men sedan slutet av 1980-talet har andelen yngre kraftigt ökat(2) och idag är ca 20 % av de som får stroke under 65 år(4). Stroke utgör den vanligaste orsaken till fysiska, emotionella och kognitiva handikapp hos vuxna(2,5) och är den enskilt mest kostnadskrävande sjukdomen(4). Ungefär 100 000 personer i Sverige lever med resttillstånd efter stroke(1,4). Med en ökande andel äldre i befolkningen kommer antalet strokedrabbade att öka i framtiden om insjuknanderisken förblir oförändrad. Många fler i befolkningen kommer att ha överlevt stroke och vara i behov av långsiktiga hjälpinsatser(4).
Syftet med rehabilitering efter stroke är att minimera långvarig funktionsnedsättning och möjliggöra återtagande av roller och delaktighet i meningsfulla aktiviteter(6). Rehabilitering finns dock inte i önskvärd omfattning och insatser i det längre perspektivet saknas nästan helt(2).

Ungefär en tredjedel av de som överlever sex månader efter stroke är beroende av en annan person för att klara det dagliga livets aktiviteter(7). Forskning har alltmer börjat skilja på förmågan att klara personlig ADL(PADL), d.v.s aktiviteter som avser den egna personen, och instrumentell ADL (IADL), som avser delaktighet i boende, sociala roller och samhälle. Studier med personer ett år efter insjuknande indikerar fler begränsningar inom IADL än PADL och visar att känslan av tillfredställse med livet ett år efter stroke i högre grad är sammankopplat med nivå av delaktighet i vardagen än med oberoende inom PADL. Resultatet visar även att den strokedrabbade i genomsnitt hade gett upp 57,2% av sina tidigare aktiviteter inom området för IADL(8). Betydelsen av begränsningar i det dagliga livets aktiviteter varierar under olika perioder av anpassningsprocessen. Efter sex månader bidrar begränsningar i IADL men inte PADL till depressiva symptom(9).

Det finns idag inga studier på populationen strokeöverlevande sju år efter insjuknande.
1998 startades en stor case-control study designad för genetiska studier - Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke (SAHLSIS). Forskargruppen har sedan den första studien följt de ca 600 personer som först inkluderades och vid uppföljande bedömningar har man uttökad studierna till att innefatta en mängd faktorer såsom kognition och ADL förmåga. Insamlad data innebär möjlighet att för första gången studera hur livssituationen ser ut för en stor population strokedrabbade sju år efter insjuknande.

Med utgångspunkt i tidigare forskning som visat att de största begränsningarna av aktivitetsutförande och delaktighet finns inom IADL planeras en analys av materialet för att beskriva huruvida dessa begränsningar kvarstår även på längre sikt.

Syfte

Syftet är att beskriva aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter insjuknande i ischemisk stroke

Metod: Urval

I den första SAHLSIS studien inkluderades, mellan augusti 1998 och december 2003, 645 personer som insjuknat i stroke och var boende i Västra Götaland. Personer rekryterades från fyra strokeenheter i västra Sverige utifrån följande kriteria: (1) akuta kliniska symtom som tyder på stroke (2) ingen blödning på CT eller MRI av hjärnan. Patienter exkluderades om (1) dom var >69 år (2) påföljande utvärdering visade annan etiologi än ischemisk stroke och (3) de hade en diagnos av cancer i avancerat skede, infektiös hepatit eller HIV. Av de 645 personer som uppfyllde kriteria avböjde 29 personer deltagande och 16 personer avled innan informerat samtycke inhämtats.
De personer som inkluderades i ovan beskrivna studie har sedan följts över tid och uppföljningar har genomförts vid två respektive sju år efter insjuknande.

Metod: Datainsamling

Samtliga personer som kvarstår från två årsuppföljningen har erbjudits att deltaga vid sju årsuppföljning. Bortfallsanalyser är planerade men ännu ej genomförda. Antalet inkluderade personer som accepterat deltagande och genomfört samtliga bedömningar vid sju årsuppföljning beräknas vara ca 360.

Uppföljning har gjort vid tre separata tillfällen och omfattande bedömningar har administrerats av sjuksköterska, läkare samt neuropsykolog. En del av bedömningarna är självskattningsinstrument och har administrerats per post men majoriteten av bedömningarna har administrerats vid personlig kontakt med deltagare.

Instrument:
För aktuell studie kommer i första hand Frenchay Activity Index (FAI) samt Stroke Impact Scale (SIS) att användas vid analys då dessa instrument är mest lämpade att belysa frågeställningar som berör aktivitetsutförande inom instrumentell ADL.

Frenchay Activity Index (FAI)
FAI är ett kort frågeformulär utformat för att mäta livsstil efter stroke (10). Instrumentet är från början tänkt att utföras som en intervju (11) men har även framgångsrikt administrerats per post (12). FAI består av 15 items som mäter hur ofta personen engagerar sig i sociala aktiviteter och mer komplexa vardagliga aktiviteter såsom att handla eller laga mat (11). Instrumentet är testat för validitet och reliabilitet (13).

Stroke Impact Scale (SIS)
Ur SIS relevanta delar kommer att användas för att beskriva aktivitetsutförande inom området IADL. SIS är ett validitet- och reliabilitetstestat instrument för bedömning av konsekvenser av stroke. SIS version 2.0 består av 64 items, grupperade i åtta områden: styrka, minne och tankeförmåga, emotion, kommunikation, ADL/IADL , mobilitet och delaktighet(14, 15).

Metod: Databearbetning

Materialet kommer initialt att genomgå en kvalitetsgranskning. En första granskning av det totala materialet visar låg felprocent. Vidare kommer varje instrument att granskas enskilt för att säkerställa att bedömningar är korrekt ifyllda och inga fel föreligger i grunddata.

För denna studie aktuell data kommer att analyseras med det statiska programmet SPSS och presenteras som deskriptiv statistik. Regressionsanalys kommer att användas för att beskriva samband mellan aktivitetsutförande som den beroende varibeln och demografiska data, såsom ålder och kön, som oberoende variabler. Bedömningar av en mängd tänkbara faktorer för det totala utfallet finns med i grunddata och vid misstanke om stor påverkan av psykologiska faktorer, såsom fatigue, som visat sig vara en omfattande påverkansfaktor i tidigare studier, kommer en multipel regressionsmodell att användas. Signifikansnivå anges till 0,05.

Då bortfallsanalyser ännu ej finns tillgängliga och materialet genomgår en kvalitetssäkring avvaktas powerberäkning tills dess att fler variabler finns tillgängliga. Utifrån storleken på gruppen och de instrument som använts är det dock rimligt att anta en power över 80%.


Multicenterstudie

Studien är en del av ett större multidisciplinärt forskningsprojekt, SAHLSIS, som kommer att studera materialet ur olika perspektiv och kommande studier förväntas ge en bättre insikt i de krav som ställs på framtida strokerehabilitering.

Förväntat resultat / Klinisk betydelse

Syftet med denna studie är att beskriva aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter insjuknande i ischemisk stroke. Resultatet förväntas tillföra kunskap om långsiktiga effekter av stroke i relation till utförande av vardagliga aktiviteter och förväntas ge vägledning för kommande studier.

Då inga tidigare studier beskriver populationen strokeöverlevande sju år efter ischemisk stroke kan denna studie ge vägledning för vidare forskning och på sikt kan det vara aktuellt att undersöka vilka specifika faktorer som inverkar på aktivitetsutförande. Ny kunskap om långsiktiga effekter av stroke kan komma att påverka utformning av rehabilitering både på kort och lång sikt och för den enskilda individen bidra till en ökad livskvalitet och bättre anpassning till vardagens krav efter utskrivning från strokeenhet.

Projektets genusperspektiv

Sammanställning är ännu ej gjord och fördelning män/kvinnor i materialet kan därför ännu ej anges. Vid analys av data kommer eventuella skillnader mellan män/kvinnor att undersökas då tidigare studier på utförande av instrumentell ADL och depression påvisat skillnader mellan könen.

Referenser

 1. Riks-Stroke. National Health Care Quality Registers in Sweden. Analyzed report from the National Stroke Register for the year 2005.
  [Riks-Stroke. National Health Care Quality Registers in Sweden. Analyzed report from the National Stroke Register for the year 2005]
  Anonymous A.
  2005.
 2. Risk Factors in Ischemic Stroke.
  [Risk Factors in Ischemic Stroke]
  Jood K.
  Göteborg: Göteborgs Universitet; 2005.
 3. Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2005.
  [Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2005]
  Anonymous A.
 4. Barnes MP.
  J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2003:74 Suppl 4:iv3-iv7.
 5. Warlow CP.
  Lancet 1998:352 Suppl 3:SIII1-4.
 6. Hartman-Maeir A, Soroker N, Ring H, Avni N, Katz N.
  Disabil Rehabil 2007:29(7):559-66.
 7. Landreville P, Desrosiers J, Vincent C, Verreault R, Boudreault V;
  BRAD Group.
  Rehabil Psychol 2009:54(3):315-22.
 8. Holbrook M, Skilbeck CE.
  Age Ageing 1983:12(2):166-70.
 9. Piercy M, Carter J, Mant J, Wade DT.
  Clin Rehabil 2000:14(4):433-40.
 10. Schuling J, de Haan R, Limburg M, Groenier KH.
  Stroke 1993:24(8):1173-7.
 11. Duncan PW, Wallace D, Lai SM, Johnson D, Embretson S, Laster LJ.
  Stroke 1999:30(10):2131-40.
 12. Rasch Analysis of a New Stroke-Specific Outcome Scale: The Stroke Impact Scale.
  [Rasch Analysis of a New Stroke-Specific Outcome Scale: The Stroke Impact Scale]
  Arch Phys Med Rehabil 2003:(84):950-963.

Tillstånd

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Dnr: 413-04. Godkänd 2004-11-08
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

Tillstånd andra myndigheter

Procedurer för datahantering har godkänts av styrelsen för nationell datainspektion.

Ekonomisk översikt och äskande

Budget och äskande

 Kort specifikation av kostnadernaTotal budget (kr)Ansöker hos FoU-rådet (kr)
Personal-SökandeLön för projektledare: 100% av heltid under ca 13 veckor för genomförande samt produktion av uppsats/artikel. Lön 1 vecka inkl. sociala avgifter:75909867098670
Personal-Medarbetare   
Personal-Assisterande personal   
KonsulterStatistik konsult ca 8 timmar80008000
Medicinsk service   
UtrustningDiverse skrivmaterial, usb etc10001000
ResekostnaderResor till/från handledare samt projektmöten i Göteborg. Kostnad avser del av regionkort20002000
Övrigt   
Summa  109 670
DescriptionSum
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg109 670
Sum109 670

Vetenskaplig återrapportering - uppföljning

Resultat

Studien är godkänd som masteruppsats men artikel är fortfarande under bearbetning och ytterligare analyser skall kontrolleras innan det att den skickas till tidsskrift.

Review

Review summary

 ?  0  1  2  3  4 
Patientnära klinisk Forskning (Rb)   222
Relevans / nytta (Rc)   24 
Bakgrund – Frågeställningar (Va1)   132
Originalitet (Va2)   24 
Metod – Design (Vm1)   33 
Metod - Urval / representativitet (Vm2)   132
Metod – Databearbetning / analys (Vm3)   231
Kostnadsredovisning (Vg2)    33
Sum   132510

Decision

Decision date: 2012-04-18

Applied sumDecision SEKDecision comment
Äskade medel från FoU-rådet i Södra Älvsborg
109 670101 670Justering tilldelat belopp
109 670101 670 

Ethical review decision

Ethical review is required for disbursement

Decision comment

Beviljas. Avdrag med 8000 har gjorts då rådet rekommenderar sökanden att ta kontakt med Akademistatistik för vidare hjälp med statistiska beräkningar. Lycka till!

Financial report

Financial report 
Granted sum
101 670
Paid sum
101 664
Returned sum
6

Aktivitetsutförande inom instrumentella aktiviteter i dagliga livet sju år efter ischemisk stroke- en deskriptiv studie | Application, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/ansokan/264241